mei 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 30 mei 2008
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari februari maart april         archief
Stichting 100 jaar Julianadorp heeft donderdag 15 mei het startsein gegeven voor de organisatie van de viering van het 100-jarig bestaan van Julianadorp in 2009. Tijdens die bijeeenkomst werden ook een jubileumvlag een een officiële Julianadorper-Koegras vlag gepresenteerd. De basis van het ontwerp van beide vlaggen is ontleend aan het ontwerp van dhr. Sierksma uit Groningen gedateerd in het jaar 1936. Het was een "vergeten" ontwerp, dat rond 1990 werd opgediept uit de archieven van de gemeente. De Julianadorper vlag is een definitieve vlag voor het dorp en de jubileumvlag is speciaal ontworpen voor gebruik tijdens de viering van het het 100-jarig bestaan van Julianadorp. Deze vlag is voorzien van enkele kenmerken van Julianadorp en Koegras; de duinen, de bolbloemen en de Ontmoetingskerk. Gert van Mullem, voorzitter van de stichting 100 jaar Julianadorp, gaf al aan dat voor de vlag van Julianadorp bij de dorpers grote belangstelling bestaat en naar de jubileumvlag is meer vraag dan verwacht. De jubileumvlag wordt door de stichting 100 jaar Julianadorp ingezet bij de evenementen die gaan plaatsvinden in het kader van 100 jaar Julianadorp
Bij de presentatie werd aangegeven, dat de kostprijs voor de dorper vlag 17,50 Euro bedraagt en de jubileumvlag voor 55 Euro kan worden aangeschaft.
Meer informatie over de aanschaf van een vlag via de
website van 100 jaar Juliandorp
De jubileumvlag voor 100 jaar Julianadorp (boven)
en de officiële vlag van Julianadorp en Koegras
getoond door Gert van Mullem(vz) en Kees Visser(pr)
van de Stichting 100 jaar Julianadorp
De festiviteiten beginnen rond koninginnedag op 30 april 2009. De viering van koninginnedag wordt uitgebreid met zang en dans. 's Morgens zijn kinderspelen op het Loopuytpark en gedurende de middag wordt een grote vrijmarkt georganiseerd op het Sportcomplex van JVC/JHC.
Klapstuk tijdens het sportweekend op 6 en 7 juni wordt mogelijk het nationaal kampioenschap skeeleren. IJsclub Julianadorp heeft tijdens haar jubileumdag aangetoond dat organisatie van dat evenement uitstekend lukt in Julianadorp op het door de club uitgezette Zijwind Skeelerparcoers. Definitieve afspraken met de skeelerbond moeten nog gemaakt. Bij andere aktiviteiten tijdens het sportweekend zal de nieuwe sporthal van Scholen aan Zee aan de Akkerbouwstraat centraal staan.
In het kader van 100 jaar Julianadorp wordt een nieuw dorper lied geschreven, dat op de familiedag met muziek, 20 juni, door meerdere koren ten gehore zal worden gebracht
Tijdens het eindfeest 2 en 3 oktober wordt een reunie georganiseerd. In eerste instantie was die niet opgenomen in het jubileumprogramma, maar toegevoegd aan het programma op verzoek van (oud)bewoners van Julianadorp en Koegras. De werkgroep voor organisatie van de reunie moet nog worden samengesteld.
Ook wordt nog gewerkt aan het samenstellen van een werkgroep versiering. Meerdere straten gaven aan, dat zij graag richtlijnen wil krijgen over het tijdstip waarop zij hun straat moeten versieren. Een heel jaar door versiering aanbrengen lijkt voor meerdere straten niet haalbaar.
info stichting 100 jaar Julianadorp
Voor het afdekken van de kosten voor de viering van 100 jaar Julianadorp worden meerdere bronnen aangeboord. Het opzetten van een loterij is daar één van. Er worden vierduizend certificaten aangeboden tegen een kostprijs van 25 Euro. De prijzen die daarmee gewonnen kunnen worden is nog niet geheel bekend, maar er wordt gedacht aan een breed scala aan prijzen met mogelijk als hoofdprijs een buitenlandse reis. Zeker is dat twintig procent van de certificaathouders in de prijzen zal vallen.

Ontwerp certificaat van de loterij ten bate van de viering van 100 jaar Julianadorp
Op donderdag 29 mei werd door de Belangen Vereniging Julianadorp een politiek forum georganiseerd. De opkomst van gemeentelijke politici was groot. Bijna alle gemeentelijke politieke partijen waren vertegenwoordigd, met als gast ook nog een lid van de SP die zitting heeft in de Provinciaal Staten, oud Koegrasser Richard de Graaf. De regionale politici zagen hèm enigszins als luis in de pels, hetgeen de discussies tijdens het forum een aantal keren interessant maakte. Echter de Julianadorper bevolking liet het nagenoeg afweten. Wij zagen met name ondersteuners van politieke partijen en een aantal afgevaardigden van andere belangen verenigingen in Julianadorp en een enkele echt geïnteresseerde bewoner. En het moet gezegd, geheel ongelijk hadden de wegblijvers niet, want het resultaat van het gebodene was zeer bedroevend. Opnieuw begint het repeterend verhaal dat er voor meerdere belangrijke, zorgwekkende zaken, in Julianadorp geen geld beschikbaar is.
Afgelopen jaren is voor Julianadorp de structuurvisie 2015 geschreven, die tot stand kwam met inzet van een werkgroep gemeenteambtenaren en een groot aantal dorpers onder leiding van Willem Stam. Het resultaat was zeer bemoedigend en werd ook goed ontvangen door de Julianadorpers. Het is daarom verbazingwekkend, dat de gemeentepolitiek het plan niet heeft omarmd en rustig stelt dat de structuurvisie Julianadorp 2015 geen prioriteit is en derhalve achteloos aan de kant heeft geschoven.

de vertegenwoordigers van de politieke partijen
Infrastructuur
Eén van de punten die forumleider de Haas, voorzitter van de BVJ, aan de orde stelde is de belabberde infrastructuur van Julianadorp. Knelpunten daarbij zijn, het kruispunt Veul, de vernieuwde maar te smalle Schoolweg, de Langevliet, die niet is berekent op het huidige verkeersaanbod en de Zanddijk, waar te hard wordt gereden. Ook de verwachten moeizame verkeersafwikkeling rondom het nog te bouwen nieuwe winkelcentrum tegenover het Loopuytpark werd nals aandachtpunt opgevoerd. Oplossingen als verlenging van de Breewijd én de Zuiderhaaks naar de Langevliet werden aanvankelijk door de politiek afgedaan met het al eerder aangegeven gezegde : “géén geld “. Jan Roelofsen van de VVD meende te moeten opmerken, dat het misschien toch nog maar eens politiekbreed moest worden bekeken, met mogelijk inschakeling van de Provincie, maar hij kreeg niet terstond de concurent-politici aan zijn zijde. Alleen Richard de Graaf van de SP pakte steviger uit door op te merken dat de gevaarpunten in Julianadorp maar eens moesten worden aangepakt en daarvoor de bouw van een nieuw gemeentehuis wel kan worden uitgesteld. De dorpsgezinden reageerden enthousiast, hetgeen niet kon worden gezegd van de andere politici.
Openbare voorzieningen en winkelaanbod
Een ander heikel punt is het ontbreken van openbare voorzieningen, te weinig variatie qua winkelbestand. Te vaak moet naar een stad worden gereden, ook voor dagelijkse, normale inkopen. Ook bij dat onderwerp kwamen geen zinnige uitspraken van de bestuurders. Dorpers worden daarbij binnenkort ook nog op hogere kosten gejaagd met het opheffen van vrij parkeren in de binnenstad. Opgemerkt werd, dat veel dorpers hun winkelheil steeds meer zoeken in Schagen. Daar is het vrij parkeren èn hetgeen minstens zo belangrijk is, ook veel prettiger winkelen.
Julianadorp Oost
De ontwikkeling van Julianadorp Oost komt ook in een ander licht, nu de nieuwbouw daar als concurrentie wordt gezien voor de ontwikkeling van het stadshart en Willemsoord, waar ook woningbouw gepleegd gaat worden. Er is al wel besloten, dat in 2010 wordt begonnen met de bouw van honderd woningen, maar dat verdere ontwikkeling wordt bepaald door de marktwerking. Voor de bouw van tweehonderdvijftig woningen op het terrein van Noorderhaven zijn al wel toezeggingen gedaan.

een deel van de bezoekers tijdens de forumavond
Werkgelegenheid en toerisme
Over het stimuleren van werkgelegenheid kunnen we kort zijn. Er wordt door de bestuurders gewed op oude paarden, de offshore, windenergie en toerisme. Over dat laatste, het toerisme, ontstond enig commotie. Voor het mislopen van de blauwe vlag op het Julianadorper strand wordt het gemeentelijk (wan)beleid als grote boosdoener gezien. Het niet op tijd opruimen van aangespoeld afval of anderzijds het niet netjes houden van het strand mag het gemeentebestuur zich aanrekenen. Hierbij moet nog wel vermeld, dat het ambtelijk apparaat van de gemeente ook niet bepaald meewerkt. Belanghebbende bedrijven met name in de recreatie sector, zo verwoordde mevrouw Kalsbeek, ondervinden niet bepaald soepele medewerking bij het beheer van de stranden. Van de toerist wordt wel geld gevraagd, maar dat wordt te weinig ingezet om het dezelfde gast naar de zin te maken, terwijl het toerisme een fikse economische waarde heeft voor de gehele gemeente en het bijzonder voor Julianadorp.
Welzijn
Wat wordt er gedaan voor de jeugd, was de volgende vraag. Voor de oudere jeugd ziet de BVJ graag het realiseren van een goede uitgaansgelegenheid. De politiek gaf aan, dat graag over te laten aan een zelfstandig ondernemer. Als er iemand komt met een goed plan, dat aan het bestemmingsplan voldoet, dan wordt dat nader bekeken. De gemeente ziet het niet als haar taak daar enig aanzet toe te geven. Een poging van het CDA om goed over te komen, bij monde Willem Burggraaff, met de opmerking over het investeren in welzijn, cultuur en sport moet ook niet als geloofwaardig worden gezien, nu er op dat vlak veel wordt bezuinigd en gesnoeid ten faveure van de realisatie van het stadshart. Trees van de Paard (PvdA) merkte nog op, dat de centra voor de jongere jeugd, zoals Go Inn bij Drooghe Bol ’s avonds langer open zou moeten zijn. Dit om de jongeren onderdak te bieden en om overlast van die jongeren in te binden.
Autorace circuit
De snode planmakerij omtrent realisatie van een autoracecircuit in Koegras kon op deze avond ook niet onbesproken blijven. Vanuit de bezoekers werd met klem aangedrongen op het tegengaan van de komst van dat circuit. Dergelijk projekt zal een grote aantasting zijn van de zo geroemde rust en ruimte in Koegras .De politiek sprak zich niet duidelijke uit over de inmiddels veelbesproken mogelijke komst van het circuit. Bijna alle partijen gaven aan dat ze eerst wel eens precies op papier willen zien wat de plannen zijn. Vanuit de Ondernemers Federatie Julianadorp, vertegenwoordigd door dhr. Bekker, klonk een positief geluid over de kansen die een dergelijk circuit kan bieden. Een opmerking van mw Kalsbeek als zou er geen geluidsoverlast ontstaan door de komst van het circuit werd toch wel weersproken. Een oud-dorper, nu wonende in Haarlem, gaf ons al te kennen, dat het geluid van de autoracerij bij bepaalde wind tot in Haarlem Noord doorklinkt (redactie). Richard de Graaf waarschuwde, dat mocht er in Julianadorp bezwaar zijn voor de komst van het circuit, dat die zorg al wel op korte termijn kenbaar moet worden gemaakt bij het provinciaal bestuur. Er speelt in deze nog een mislukte verplaatsing naar de Wieringmeer. Daar werd fel geprotesteerd tegen de komst van onder andere genoemd circuit.
klik hier voor meer info over het autoracecircuit
Het was aan het eind van de bijeenkomst teleurstellend te moeten constateren, dat voor Julianadorp weinig aktie te verwachten valt van aangeschoven gemeentepolitiek. Het getuigt van moed of naïfiteit om dergelijke blamerende beleidvoornemens jegens Julianadorp te presenteren.
Kunstschilder Evert de Boer uit Julianadorp exposeerde onder de titel "Points of no Return" in de maanden april en mei abstracte en figuratieve schilderwerken in de Ontmoetingskerk. Evert, 66 jaar oud, is in 1974 begonnen met het invullen van zijn "kunstzinnige drang". Hij volgde schilderlessen bij Henk Schenk en Hein Lauwerdael in Amsterdam. De laatste bracht hem in de sfeer van de antroposofie. Hij werd daardoor geïnspireerd tot het schilderen van werken waarbij de, veelal bij schilderijen toegepaste, horizon op zijn doeken naar de achtergrond verdween of geheel afwezig is. Evert zoekt steeds naar een evenwicht van kleurstelling op zijn doeken. Een aantal van de getoonde werken hadden daarom ook het bijzondere verschijnsel, dat het niet uitmaakt hoe je het schilderij ophangt. Eén van zijn schilderijen was zo opgehangen, dat het kunstwerk gemakkelijk kon draaien. Door het, al genoemde ontbreken van een horizon, was de aanblik bij een werk na draaiing wel anders maar toch weer zodanig dat een evenwichtig werk zichtbaar werd.
Evert toonde ook een werk waarbij de natuur in Italië zijn inspiratiebron was. Terwijl hij zat te schilderen was een voorbijgangster zo verrukt was van hetgeen ze zag, dat mij met haar kreet "bella bella" de titel van het schilderij lanceerde.

Evert de Boer temidden van enkele van zijn schilderwerken
 
 
Twee keer hetzelfde schilderij, bij de rechter afbeelding is het schilderij 1800 gedraaid
De kleuren zijn zo aangebracht dat toch een evenwichtig schilderij zichtbaar is
 
In Middelzand-noord is langs de Slenk een mooie verharde visplaats aangelegd. Een aantal bewoners had bij de gemeentelijk conciërge van Julianadorp de vraag neergelegd of de plek langs de Slenk, waar zij geregeld met buurtgenoten zitten te vissen kon worden opgeknapt. De vraag werd positief ontvangen en op korte termijn werd aktie ondernomen. Met het aanbrengen van een grindlaag werd de visstek verhard. De vissers zijn vol lof over de snelle aktie van de gemeentelijke dienst openbaar beheer Julianadorp.
Het is mooi om vissen te vangen op de verharde visstek in Middelzand Noord.
Het zijn niet altijd dikke vissen, maar het plezier is er niet minder om
.
Op zaterdag 17 mei jl. vierde IJsclub Julianadorp haar 75-jarig bestaan. Bijna anderhalf jaar was het bestuur van de ijsclub bezig geweest met de voorbereiding van de jubileumfeestdag. Het programma bestond uit een nationale skeelerwedstrijden, een spelmiddag voor jong en oud een receptie met een afsluitende feestavond. De avond was zeer geslaagd. Menig dorper kwam het bestuur feliciteren in de speciaal op het ijsbaanterrein opgezette feesttent. Door regenachtige weersomstandigheden overdag troffen de skeelerwedstrijden en de spelmiddag het minder goed en de geplande ballonvaart moest zelfs worden uitgesteld.
Een fotoreportage van het jubileumfeest is te zien op de
website van de ijsclub

Receptie 75 jaar IJsclub Julianadorp
Muziekvereniging Kunstzin vierde zaterdag 24 mei haar 25-jarig jubileum. Het betreft hier de muziekvereniging die als opvolger moet worden gezien van een eerdere vereniging ook met de naam Kunstzin. De eerste muziekvereniging Kunstzin werd opgericht in 1906. Die vereniging is in de jaren zestig van de vorige eeuw door gebrek aan muzikanten opgeheven. De nieuwe muziekvereniging Kunstzin werd in 1983 op initiatief van Jan Veenendaal met een aantal medestanders nieuw leven ingeblazen. Een jaar later presenteerde de vereniging zich tijdens het jubileumfeest van het 75-jarig bestaan van Julianadorp. Gedurende de vijfentwintig jaar zijn, met wisselende bezetting, een vijfhonderd muzikanten en vrijwilligers betrokken geweest bij de nog steeds bloeiende muziekvereniging. Hoogtepunten tijdens het bestaan waren optredens in Frankrijk en Duitsland. De vereniging kent momenteel nog drie diciplines. Dat zijn het orkest, de drumfanfare en de malletband. Jarenlang kende de club ook een afdeling majorettes die bij optredens op straat vaak de aandacht trok, maar helaas is die afdeling niet meer actief. Binnen de vereniging wordt al wel gezinspeeld op een mogelijk herstart van de afdeling majorettes.
Voor het jubileum was naast de oefenruimte, de oude Erica School, een fikse feesttent opgezet. Het programma bestond uit; ’s middags een reünie met in de vooravond een nassi maaltijd en aansluitend een feestavond. Oud-leden raakten tijdens het feest weer in de ban van de muziek en namen de, eertijds door hun bespeelde, instrumenten weer even op en de majorettes van weleer lieten zien dat zij nog steeds zeer vaardig zijn met de baton.
Het bestuur van de muziekvereniging meldt met enig trots, dat het voor nieuwe leden niet nodig is om een instrument te kunnen bespelen. De vereniging verzorgt zelf muzieklessen voor die nieuwkomers. Een aantal leden van het huidige Kunstzin, die lid werden zonder muziekvaardigheid, blazen inmiddels volledig hun partij mee.
Tijdens het feest kon middels bewegende beelden en expositie van veel foto’s volop herinneringen worden opgehaald. Kunstzin kan terug kijken op een geslaagd jubileumfeest, dat in september nog een vervolg krijgt met het organiseren een aktiviteiten-middag voor de jeugd (zondag 7 september) en een muziekfestijn op het Loopuytpark (zondag 14 september),waarbij meerdere aansprekende bands aantreden met als blikvanger de Marching en Cyclingband HHK uit Haarlem.

Muziekvereniging Kunstzin rond 1990

De drumfanfae van Kunstzin +/- 2000

Oud-leden van Kunstzin bespeelden weer hun instrumenten van weleer

Het huidige bestuur van muziekvereniging Kunstzin v.l.n.r.
Pauline Hendriks, Dennis Kloos, Hans Grotewal, Frank Verhoeven,
Lianne Sieswerda, Michel Kloos en Maarten Hendriks
Er komt beweging in de lang verwachte bouw van het nieuwe overdekte winkelcentrum tegenover het Loopuytpark. Na de zomervakantie zal worden begonnen met de aanleg van één van de drie bruggen die nodig zijn om het terrein van het nieuwe centrum te kunnen bereiken. Voor de aanleg is inmiddels bouwvergunning verleend. De brug die wordt aangelegd zal een verbinding vormen tussen de Langevliet, iets ten noorden van de stolpwoning van Klaas Hoornsman en het bouwterrein voor het winkelcentrum. De twee andere bruggen komen tegenover het Loopuytpark en de parkeerplaats van Lidl. De brug vanaf de Langevliet is bedoeld voor bouwverkeer voor de realisatie van het nieuwe winkelcentrum. In het verlengde van het Loopuytpark komt een loopbrug en de brug tegenover de parkeerplaats van Lidl dient als toegang tot het parkeerterrein van het winkelcentrum.

Plattegrond van het nieuw te bouwen winkelcentrum tegenover het Loopuytpark
Na de zomervakantie start de bouw van de brug bij de Langevliet
Bewoners van de J. v/d Veerstraat hebben een braak stukje grasland omgetoverd tot een heus sportveld. Zolang de nieuwbouw van Julianadorp Oost nog niet is gestart maken zij gebruik van het landje grenzend aan hun straat. Zij hebben een voetbalveldje en een basketbalveldje gecreëerd. Als naaste buren zijn op hetzelfde veld ook nog enkele grazende pony's. Toen wij er waren was het weer kennelijk niet goed genoeg om te sporten, vandaar dat we de sporters van de J v/d Veerstraat nog niet in aktie zagen. De veldjes lagen er wel heel mooi gemaaid en groen bij.
Liever normaal Nederlands dan steenkolen-Duits

Gespot langs de Van Foreestweg
Ook in Julianadorp raakt menig voetballiefhebber in de ban van het aanstaande Europees Kampioenschap Voetbal. Erik v/d Veen en zijn zoon uit Kruiszwin hadden zich zaterdag 24 mei jl. helemaal in het oranje gestoken om in Rotterdam een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen het elftal van Croatië bij te wonen. De wedstrijd, naar we nu weten, werd met 3-0 door het Nederlands elftal gewonnen. Binnenkort, als de EK echt begin, zal volgens Erik ook de straat nog met oranje vlaggetjes en andere EK-voetbalkenmerken worden versierd.

Erik v/d Veen en zoon in oranje naar Oranje
Kruiszwin is na Middelzand en Vogelzand de derde nieuwe wijk van Julianadorp. De bouw vond plaats tussen 1980 en 1990. In deze wijk zijn meerdere verschillende types woningen. Het tijdsbeeld van de tachtiger jaren van de vorige eeuw is daar goed te herkennen door de typische hofjes-bouw. Meerdere straten zijn rond een pleintje gebouwd. De pleintjes blijken momenteel te klein te zijn voor de hoeveel auto's van de bewoners. Binnen één gezin is het heel gewoon dat er meer dan één autobezitter is. De wijk Kruiszwin is groot. Voor een goede weergave van de hele wijk zijn veel foto's nodig, vandaar dat we deze keer alleen Kruiszwin noord in beeld brengen. Kruiszwin werd gebouwd in de tijd dat de ontwikkelaars het niet het nodig achtten om een aantal straatnamen uit te geven binnen één grote wijk. Op papier lijkt het doornummeren binnen de wijk logisch, echter in de praktijk is gebleken dat het voor bezoekers van buiten het dorp vaak lastig is om het juiste adres te vinden. Daarbij komt dat identificatie met een grote wijk, als bewoner, veel lastiger is dan bij het wonen in een minder omvangrijke herkenbare straat.
Koegras Tulpen Rally
De Koegras Tulpen Rally, jaarlijks georganiseerd door de vereniging de Duinruiters, trok op zondag 27 april weer deelnemers uit het hele land. Een kleine tachtig aanspanningen vertrokken vanaf de Middenvliet om een tulpenroute door Koegras af te leggen. Onderweg moest een aantal vragen worden beantwoord en de deelnemers konden punten scoren bij verschillende spelletjes langs de route.
Deze keer een drietal oude foto's waarvan de namen van de personen die staan afgebeeld niet allemaal bekend zijn. Van een aantal kregen we de namen doorgegeven via de familie Kuit-Romar. Bijzonder op de eerste foto is, dat de zeer bekende organist Feike Asma op de voorste rij zit. De tweede foto geeft een mooi beeld van de vrouwenmode in de twintiger jaren van de vorige eeuw en dat ook dames toen al gemotoriseerd waren. Mvr. Kuit-Minnes, zittend op de auto, was in het bezit van een rijbewijs en toerde volop rond met deze luxe wagen.
Van de groep dames op bezoek bij de pyramide van Austerlitz, de derde foto, zijn bij ons geen namen bekend. Wij houden ons aanbevolen om, mocht u dames herkennen, alsnog de namen te krijgen toegestuurd.

bovenste rij vlnr, 2e Jaantje Bregman-Zon, 3e Speur, 4e Grietje Verschoor-Zon, 6e Truus Henkes-Spanjaard
tweede rij van onder vlnr, met witte jurken, Jannetje de Graaf-Blauwboer en Alie Stins
onderste rij zittend vlnr, 2e Maarten Noot ?, 3e Feike Asma, 4e Ds. Damsté

Naast de auto Mvr. Minnes en op de auto mvr. Kuit-Minnes, de moeder van Piet Kuit
.
Dorper damesclub poseert hier bij de pyramide van Austerlitz. Tijdstip en namen van de dames zijn niet bekend
foto's beschikbaar gesteld door fam Kuit-Romar (1e en2e) en fam. Dekker-Zon (3e)
.

.

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com