DORPER-NIEUWS EXTRA
17 oktober 2005
contact redaktie: julianadorp@hotmail.com
! ? ? Hoe zal het zijn in Julianadorp over tien jaar ? ? !
aangepast: 17 oktober 2005
  Julianadorper Manifestatie 2005
Structuurvisie 2015 d.d. za 15 oktober 2005 zeer geslaagd
.
Grote opkomst bij Julianadorper Manifestatie Structuurvisie 2015.
De drie mogelijke scenario's voor toekomst van Julianadorp
De enquete met politieke keuzes die aan de Julianadorpers werd voorgelegd
De aankondiging van Julianadorper Manifestatiedag
Grote opkomst bij Julianadorper Manifestatie Structuurvisie 2015.
De Julianadorper Manifestatie die door de Stuurgroep Structuurvisie Julianadorp 2015 werd georganiseerd op zaterdag 15 oktober jl. was een zeer geslaagd evenement. Voorafgaand aan de manifestatie werd Muziekvereniging Kunstzin ingezet bij de drie winkelcentra om met hun muzikale klanken de Julianadorpers nog eens extra op te roepen voor het bezoeken van de informatiemiddag over de Structuurvisie Julianadorp 2015. Demissionair Wethouder Robert Waltman opende aansluitend de manifestatie met het uitspreken van het pakkende refrein van het Dorper Lied, waarin de betrokkenheid en bezorgdheid doorklinkt over toekomstige ontwikkelingen van Julianadorp. Toch meent hij dat er veel kansen en mogelijkheden zijn, : "Waardoor ons mooie dorp, Julianadorp, kan uitgroeien tot nog beter woonplaats dan het nu al is". Waltman is vanaf de start al zeer betrokken bij de opzet van Structuurvisie Julianadorp 2015.
Om belangstellenden voldoende te kunnen informeren over de plannen aangaande de ontwikkelingen in Julianadorp met betrekking tot wonen en bouwen de komende tien jaar, was op het parkeerterrein van Sportpark Julianadorp aan de Wethouder W.de Boerstraat een grote tent opgezet. Bouwplannen van de Gemeente, Woningbouwcorporaties, Noorderhaven, Buitenveld en de bouw van de eerste Middelbare school konden worden ingezien. Tevens presenteerden zich meerdere Julianadorper verenigingen en instellingen. Dat Julianadorp en de polder Het Koegras ook een centrale plaats inneemt bij de bloembollenteelt werd onderstreept door de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit met het uitdelen van bloembollen aan de bezoekers van de manifestatie.. De opkomst van een kleine 800 Julianadorpers bevestigt een grote betrokkenheid van veel dorpers met de komende ontwikkelingen van Julianadorp.
Er werd massaal deelgenomen aan
de enquete waarbij de mening van dorpers werd getoetst over meerdere aspecten van drie concept-structuurvisies. Het betrof acht politieke keuzes die ook de inzet zijn voor het politieke debat, dat gaat plaatsvinden op 28 november a.s. Daarbij werd nog gevraagd welke politieke keuze(s) zij nog missen en de belangrijkheid.
Veel belangstelling was er voor de bouwplannen van met name Verzorgingshuis Buitenveld en de Middelbare school. Ook de collectie oude foto's van Julianadorp van Map Heyblok, die de Culturele Verenginging tentoonstelde, trok veel bekijks.
De ambtelijk dorps-manager van Julianadorp Cees Pieterse gaf uitleg over het opnieuw in het leven geroepen "DORPSBREED"-overleg, waarbij veel dorper verenigingen en andere uitvoerende instanties en corpoaraties in Julianadorp gezamelijk overleg plegen over de ontwikkelingen in Julianadorp. Dit nieuwe "DORPSBREED"-overleg zou mogelijk uit kunnen groeien tot een Julianadorper deelbestuur in de gemeente met beslissingsbevoegdheid. De Belangen Vereniging Julianadorp deed met een prospectus over haar inzet voor Julianadorp haar uiterste best om meer leden te vergaren. Het evenement werd muzikaal opgevrolijkt met muziek van dweilorkest de Knorhanen, die soms wel iets te hard knorden, waardoor bezoekers hun overleg met voorlichters niet goed konden voeren. Het plaatsen van de grote tent voor deze manifestatie ontlokte een nuchtere dorper de uitspraak; "Het mocht deze keer zeker iets kosten ? 't Is bijzonder en dat állemaal voor Julianadorp !"
 
 

Muziekvereniging Kunstzin speelde voorafgaand aan de manifestatie het DORPER LIED

Wethouder Robert Waltman opende de manifestatie met de woorden:
"Hoe zou het zijn in 't ouwe dorp over tien jaar....."

De opkomst van Julianadorpers was , direct bij het begin al boven verwachting

Achter werkstukken van Basisscholen (op de voorgrond) was veel informatie tegen de wand geprikt
De drie mogelijke scenario's voor de toekomst van Julianadorp
  Scenario 1:
Keuzes uit het verleden
Scenario 2:
Groei door overloop
Scenario 3:
Compact voor kwaliteit
 
  Toevoegen van 1150 woningen ten oosten van de LangevLiet (incLusief Noorderhaven)
Het verdichten van ontsluitings- wegen in het landeLijke gebied met bebouwing
NatuurontwikkeLing bij Mariëndal
Toevoegen van natuur, recreatie en bebouwing ten westen van 0oghduyne
Loopuytpark en de verplaatste Riepel vormen het hart van Julianadorp
Een aantrekkelijke route, waaraan diverse voorzieningen zijn geves-
tigd, verbindt het hart met de kust
Het agrarisch gebied blijft grotendeels intact
De zuidelijke grens (Callantsogervaart) is een harde grens van bebouwing naar het landelijke gebied
De Van Foreestweg wordt de primaire recreatieve route
Een langzaam verkeer route verbindt het 'woon'gebied met het 'recreatie'gebied.
Toevoegen van 1500 woningen verdeeld over twee Lokaties:
- ten oosten van de Langevliet tot aan N9 (incL. Noorderhaven)
- ten westen van 0oghduyne.
Een geheel nieuw Landschap Langs de kust, ten noorden van de recreatieparken door toevoeging van Landgoederen in een parkachtige omgeving.
Loopuytpark en de verpLaatste Riepel vormen het hart van Julianadorp
Sterke groei van recreatie- parken en hotel- accommodaties met eigen voorzieningen
Het agrarisch gebied wordt opgenomen door het nieuwe parklandschap
De verbindingen en 'drukte' vinden voornamelijk plaats tussen de Van Foreestweg/SchooLweg en de Callantsogervaart. Daarbuiten geldt: rust, stilte en ruimte
Er komt een nieuwe verkeers- verbinding tussen Julianadorp en Den Helder
Toevoegen van 700 woningen binnen de Verlengde Zuiderhaaks en op Noorderhaven
Toevoegen van veel natuur-
ontwikkeling langs de kust
Loopuytpark en de verplaatste Riepel vormen het hart van Julianadorp en Julianadorp aan Zee; Julianadorp aan Zee krijgt geen eigen centrum
De recreatieparken krijgen een metamorfose door aanpassing van de omgeving waardoor meer eenheid ontstaat
Het agrarisch gebied wordt langs de kust, met de fiets- en kano- route als oostgrens, omgezet in natuur en landinwaarts blijft het gehandhaafd
Het bestaande woongebied krijgt meer structuur door toevoeging van groenvoorzieningen (parken, groen verblijfsgebied)
Interne verbindingen in Julianadorp en naar zee worden versterkt en aantrekkelijk gemaakt
De bestaande driedeling tussen kust, woon-gebied en dorp wordt gehandhaafd en versterkt met de nadruk op kwaliteit
Geen nieuwe verkeersverbinding tussen Julianadorp en Den Helder. Wel een verlengde Breewijd met een ring richting Langevliet
 
 

't Was soms dringen geblazen voor de informatieborden

Maar ook was het mogelijk rustig aan een tafeltje de
keuzes op het enqueteformulier aan te vinken

Altijd leuk , de oude foto's van het bijna 100 jaar oude Julianadorp

Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit deelde gratis bloembollen uit aan bezoekers

Dweilorkest De Knorhanen, bloembollen, enquete en seniorbezoekers

De maquette van Nieuw Buitenveld van boven bekijken

En daar is dan de torenflat (midden) van het Dorper Lied, onderdeel van bouwplannen Buitenveld
Voor een aula voor overleden Julianadorpers is géén ruimte gereserveerd.

OndernemersFederatieJulianadorp

Cees Pieterse Dorps-Manager van Julianadorp

Ton v/d Meché inrichter van het Gemeentegroen

Impressie van het ontwerp voor de eerste Middelbare School in Julianadorp.
Opvallend is de spiraalvorm van het gehele schoolgebouw.

De lokatie van de Middelbare School, ten oosten van de ijsbaan

Ontwerptekeningen voor de rotondes van de verlengde Zuiderhaaks
bij de Langevliet(boven) en onder bij de Schoolweg.
 
Maak zelf uw keuze!
De gemeenteraad praat nog dit jaar over een aantal te maken keuzes
die van belang zijn voor de toekomst van Julianadorp.
Aan u leggen we deze keuzes nu alvast voor.
Bij elke vraag kunt u kiezen uit twee mogelijkheden, A of B (bij één vraag zijn er vier mogelijkheden).
Op de informatieborden kunt u uitgebreide informatie vinden over de te maken keuzes.
Tip: vul het formulier in lopend langs de informatieborden!
  Enquete percentage  
  Keuze 1: Wat is de gemeentelijke strategie voor Julianadorp?
A. Afwachtend, afhankelijk van Den Helder
B. Sturend, Julianadorp als kleine zelfstandige kern, samenwerkend met Den Helder

8,7
91,3
 
  Keuze 2: Wat wordt de 'identiteit' van Julianadorp?
A. Duidelijke scheiding tussen recreatie en wonen
B. Recreatie en wonen door elkaar heen, als één groot "Julianadorp aan Zee"

55,5
44,5
 
  Keuze 3: Wat is de kern van Julianadorp?r
A. Het oude dorp is het hart van Julianadorp
B. Julianadorp heeft niet één hart maar meerdere kernen ('harten') verspreid over de wijk

60,8
39,2
 
  Keuze 4a: Hoeveel waarde wordt gehecht aan het open buitengebied?
A. Het buitengebied moet open blijven, alles houden zoals het nu is
B. Het buitengebied mag veranderen (bebouwing, verandering landschap etc.)

57,8
42.2
 
  Keuze 4b: Hoeveel waarde wordt gehecht aan openheid
van de randen van het buitengebied?
A. Geen extra bebouwing langs de randen toestaan
B. Extra bebouwing langs de randen is wel toegestaan


61,3
38,8
 
  Keuze 5: Hoe gaan we om met de recreatie langs de kust?
A. Overal hetzelfde type recreatie, één groot recreatiegebied langs de kust
B. Verschillende recreatiezones; veel voorzieningen in het zuiden, weinig in het noorden

30,4
69.6
 
  Keuze 6: Hoe worden de 'servicezones' gesitueerd in Julianadorp?
A. Welzijnsvoorzieningen samenbrengen in drie centra in de wijk
B. Geen clustering, welzijnsvoorzieningen overal verspreid door de wijk

83,4
16,6
 
  Keuze 7: Hoe wordt het verkeer tussen Julianadorp en Den Helder afgewikkeld in Julianadorp?
A. Via knooppunt Veul
B. Doortrekken van de Breewijd nar de Langevliet
C. Doortrekken van verlengde Zuiderhaaks
D. Rondweg om Julianadorp

3,2
19,6
18,0
59,3
 
  Keuze 8: Hoe wordt het toeristische verkeer afgewikkeld in Julianadorp?
A. Via de Callantsogervaart
B. Via Schoolweg/Van Foreestweg

71,2
28,8
 
 

De gemeenteraad debatteert nog dit jaar over bovenstaande keuzes..
Zijn er volgens u nog andere keuzes die de gemeenteraad zou moeten maken over Julianadorp?
Welk onderwerp ontbreekt er eventueel in het geplande debat?
........................................................................................................................................
Welke te maken keuze vindt u zelf het belangrijkst voor de toekomst van Julianadorp?
Wilt u vijf onderwerpen uitkiezen en deze rangschikken naar belangrijkheid?
Achter het voor u belangrijkste onderwerp zet u een 1,
het één-na-belangrijkste onderwerp krijgt prioriteit 2 etc.
  Prioriteit  
Strategie (afhankelijk/samenwerken Den Helder)
Identiteit (wel/geen scheiding recreatie en wonen)
Eén kern (hart van Julianadorp) of meerdere kernen .
Openheid buitengebied (wel/niet behouden)
Openheid randen buitengebied (wel/niet behouden)
Recreatie langs de kust variëren (in zones)
Clustering welzijnsvoorzieningen (of juist niet)
Verkeer tussen Julianadorp en Den Helder
Afwikkeling toeristisch verkeer richting kust
Andere keuze, namelijk................................ .
...................................................................
...................................................................
166
157
215
145
. 99
. 85
113
222
136
. 13
 
   
 
Hartelijk dank voor uw medewerking !

aantal deelnemers enquete 322
bron: enquete structuurvisie Julianadorp
   
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
oktober 2005
copyright: Julianadorppromotie'95