DORPER-NIEUWS EXTRA
contact redaktie: julianadorp@hotmail.com
! ? ? Hoe zal het zijn in Julianadorp over tien jaar ? ? !
verder naar manifestatie visiedag op 15 okt 2005 www.julianadorp-parelvandekop.nl
aangepast: 10 oktober 2005
A a n k o n d i g i n g
Grote Julianadorper Manifestatie
presentatie Structuurvisie Julianadorp 2015
zaterdag 15 oktober 2005 a.s aanvang 12.30 uur
Omdat het zeer belangrijk is dat Julianadorpers hun meningen en wensen over de toekomst van Julianadorp kenbaar maken, besteden we extra aandacht aan de aanstaande grote Julianadorper Manifestatie
op zaterdag 15 oktober a.s.
U treft op deze pagina aan:
  -
-
-
-
-
-
-
-
-
Inleiding opzet structuurvisie ,
Wij wonen in Julianadorp
Het programma van de manifestatie
Een overzicht van kansen en
bedreigingen voor Julianadorp
Uitkomsten Webspel
Het Dorper lied
Koegraslied
Julianadorp en Koegras in beeld

Het overzicht kansen en bedreigingen bestaat uit de analyse van de werkgroep Structuurvisie Julianadorp aangevuld met meer kansen en bedreigingen die wij hebben toegevoegd.
 

Julianadorp en Julianadorp aan Zee (foto Reijnhout)
 
Inleiding opzet structuurvisie
In de zomer van 2004 is begonnen met het opstellen van een structuurvisie van Julianadorp waarin een beleid wordt omschreven voor ontwikkeling van Julianadorp gedurende de komende jaren tot 2015.
De werkgroep Structuurvisie Julianadorp is samen met meerdere instanties; dorper verenigingen, ondernemers en politiek gedurende een periode van een jaar bezig geweest om te komen tot een analyse van kansen voor - en bedreigingen van Julianadorp de komende tien jaar.
Net als al meer dan honderd jaar lang zijn de bedreigingen het opvallends. Die blijken vooral uit de stad Den Helder te komen. Koegras mocht in de vorig eeuw van de burgemeester van den Helder niet in zijn geheel aan Mr Pieter Loopuyt worden verkocht. Later zei dezelfde burgemeester, "Dat Mr. Pieter Loopuyt een zegen voor Koegras was". In 1910 is gemeente Koegras niet ontstaan door tegenwerking uit den Helder. De nieuwbouw vanaf 1970 in Julianadorp resulteerde in een tweedeling van Julianadorp, omdat de toenmalige Helderse Politiek de nieuwbouw niet als uitbreiding van het dorp zag en een andere naam aan de nieuwbouw-woonkern gaf. In 1990 hebben de Helderse ambtenaren en politici de identiteit van Julianadorp zwaar aangetast door de postcode van Julianadorp te stelen, waarvan nu steeds de wrange vruchten moeten worden geplukt. Zo is ook in de analyse van de stuurgroep in het deel kansen en bedreigingen voor Julianadorp goed te lezen dat uit den Helder voortdurend bedreigingen zijn te verwachten, die goede ontwikkelingen in Julianadorp daning kunnen tegenwerken.
De analyse van kansen en bedreigingen geeft een uitgebreid overzicht van mogelijkheden ter verbetering van Julianadorp. Deze analyse kan tevens een aanzet geven tot meer betrokkenheid bij de komende veranderingen in ons dorp .
 

Julianadorp Oost bestemd voor nieuwbouw
 
Wij wonen in Julianadorp !!!!!
Zoekende naar nieuws in zomertijd stuitte de Helderse Courant op de naambordjes van Julianadorp en Julianadorp aan Zee. In het artikel bij de foto's van de naamborden verwoordt Richtje Brandsma, voorlichtster van de gemeente: "dat blauwe plaatsnaamborden betekent, dat Julianadorp en Julianadorp aan Zee als zelfstandige dorpen moeten worden aangemerkt". Julianadorp heeft in 1909, met instemming van koningin Wilhelmina en het toenmalige gemeentebestuur, haar plaatsnaam gekregen. Over Julianadorp aan Zee is enkele jaren geleden een gemeentelijk besluit genomen. Dat houdt in dat de Julianadorpen niet als wijk van een nabijgelegen plaats moeten worden aangemerkt.
Dorpsgenoot Henk Visser herinnerde in een reaktie op bovengenoemd artikel ook nog aan de verkeerde beslissing die is genomen tijdens de invoering van postcodes. Veel Julianadorpers nemen het de bestuurders, en daarvoor verantwoordelijke gemeenteambtenaren, hoogst kwalijk dat de postcode aan Julianadorp is ontstolen. Gelukkig heeft de post er absuluut geen bezwaar tegen dat de postcode 1786..87..88.. aangevuld wordt met Julianadorp.
Wij verdenken, bij het duiden van Julianadorp, met name een aantal gemeente-raadsleden, -ambtenaren en journalisten van de Helderse Courant van een chronisch gebrek aan historische kennis betreffende Koegras met haar centrumplaats Julianadorp.
Veel inwoners van Julianadorp ondervinden bij het doen van aankopen of een bezoek aan een publieke instelling in Den Helder vaak een hinderlijke benadering van dorpers . Het zet zelfs dorpers aan inkopen te gaan doen in Schagen of Alkmaar, daar mag je van de middenstand zonder commentaar in Julianadorp wonen.
( Archief 2004) 
Grote Julianadorper Manifestatie
  Wordt georganiseerd door:
Werkgroep Structuurvisie Julianadorp,

aangestuurd door het dagelijks bestuur van de Gemeente
lokatie: Tent op parkeerterrein van Sportpark Julianadorp (JVC/JHC)

tijdstip: Zaterdag 15 oktober van 12.30 uur tot +/- 17.00 uur
  De manifestatie is opgezet voor:
- Een uitgebreide kennismaking met
- Structuurvisie Julianadorp 2015
- en het versterken van het Dorper gevoel

De manifestatie is onder andere bedoeld om;
- Duurzaam draagvlak voor structuurvisie Julianadorp 2015
..te verkrijgen bij de inwoners van Julianadorp
- Raadsleden meer bij Julianadorp betrekken


Voor de Julianadorper manifestatie worden uitgenodigd:
- Alle inwoners van Julianadorp
- Ondernemers
- Maatschappelijke instellingen
- Toeristen
- Julianadorper Wijkorganisaties
- Deelnemers totstandkoming Structuurvisie
- Lokale en Provinciale bestuurders / Politici
- En de Nieuws-Media


Het programma bestaat verder uit:
- Rondgang door muziekvereniging Kunstzin
- Opening door Robert Waltman
(demissioniar wethouder)
- Presentatie film en foto's Julianadorp door Culturele vereniging
- Dweilorkest de Knorhanen

- En Informatieverstrekking over:
- Structuurvisie Julianadorp
- Dorpsgericht werken aan Julianadorp
- Meningsvorming structuurvisie, politiek, jeugdactiviteiten,
- Kinderactiviteiten,
-
Info Middelbare school SAVO Julianadorp,
- Geschiedenis van Julianadorp,
- Nieuwbouw: Noorderhaven, De Riepel en Buitenveld,
- Verplaatsing winkelcentrum de Riepel naar Loopuytpark
- Toerisme,
- De Bloembollensector,
- Het Dorper gevoel,
- +++
- Andere Julianadorper Culturele bijdrages
- Binnen- en buitenaktiviteiten
- Aan bezoekers worden gratis bloembollen uitgereikt
--door Julianadorper bloembollentelers

Informatie is ontleend aan een in Julianadorp
rondgestuurd schrijven van de organisatie.
 

Julianadorp ten noorden van het Loopuytpark waar het nieuwe winkelcentrum is gepland
 
Structuurvisie Julianadorp 2015
Analyse van Kansen en Bedreigingen
van de werkgroep structuurvisie
  Kansen   Bedreigingen
  Toerisme    
  Natuurontwikkeling; Ruimte en rust;
Kwalitatieve uitbreiding;
  Geen onderscheidend concept t.o.v.
omliggende (kust)gemeenten;
  Fietsroutes die een verbinding vormen
tussen zee en wonen;
  Bereikbaarheid van de kuststrook zowel voor
snel als langzaam verkeer;
  Uitbreiding verblijfsrecreatie in samenhang
met bestaande parken, zodat het wordt
gezien en beleefd als een geheel.
  Te hoge of compacte bebouwing langs de kust;
O
ntbreken van recreatieve voorzieningen in de
directe nabijheid van de recreatieparken
  Identiteit    
  Onafhankelijk dorp met eigen voorzieningen;   Zwakke identiteit;
  Behoud van aanwezige cultuur,
met name in het 'oude dorp';
  Identiteit welke teveel gebaseerd is op
de plannen van Den Helder.
  Wonen / volkshuisvesting    
  Gevarieerd aanbod van woningen;   Het oude dorp veliest haar dorpse karakter;
  Voldoende voorzieningen
ten behoeve van het wonen;
  Julianadorp blijft een slaapdorp;
  Inspelen op ouder wordende bevolking;   Te weinig woningaanbod voor starters;
  Woonkern betrekken bij de kust;   Te weinig woningaanbod voor senioren;
  Vernieuwend woonconcept voor het
oostelijk gedeelte van Julianadorp
  Verpaupering bestaande woonwijken
(MiddeIzand, Doorzwin)
  Bestuurlijk    
  Deelraad;   Geen keuzes kunnen maken;
  Interactieve procesvorming;   Te veel inzetten op alleen Den Helder;
  Julianadorp aandacht geven.   Afstand kunnen doen van reeds genomen besluiten
  Ruimtelijke Ordening    
  sportcomplexen en recreatie tussen
duinen en woonkern aanbrengen;
  VerstedeIijking;
  Verbindingen naar zee vanaf de woonwijk;   Te veel opoffering van het landelijke gebied ten
behoeve van nieuwe ontwikkelingen;
  Samenhangend geheel van Julianadorp maken;   Zwakke structuur;
  Duidelijke, overzichtelijke buitenruimte creeren;   Verplaatsing van de Riepel tegenover het Loopuytpark;
  Loopuytpark als centrum versterken   Naar binnen gericht
  Werk en inkomen    
  Julianadorp en de directe omgeving hebben   Protectionistische houding binnenstadondernemers;
  voldoende massa om zich zelfstandig
te kunnen ontwikkelen
  Eenzijdige economie;
Weining werkgelegenheid in het dorp
  Jongeren    
  Combinatie school en sportvelden;   Weinig toekomstperspectief;
  Investeren in werkgelegenheid voor de jeugd;   Onbetaalbare woningen;
  Meer voorzieningen voor de jeugd.   Slechte ontsluiting richting Den Helder me t0V
  Infrastructuurkans    
  Ontslulting verbeteren;   Slechte bereikbaarheid,
  Duidelijke hoofdstructuur in de woonwijken;   Onveilige en onoverzichtelijke wegenstructuur
  Verminderen van de verkeersdruk
op knooppunt Veul;
  Zwakke verbindingen naar de N9. wegenstructuur;
  Aparte fietspaden op de gebiedsontsluitingswegen    
  Openbaar Vervoer    
  Station Den Helder Zuid verplaatsen
In zuidelijke richting;
  Slechte bereikbaarheid met openbaar vervoer;
  De kust per bus bereikbaar maken   Slechte bereikbaarheid van de kust met openbaar
vervoer;
       
  Wij voegen toe:    
  Meer Kansen door:   Meer Bedreigingen door:
  Toerisme    
  Realiseren hotelaccommodatie (laagbouw)
Promotie recreatie Julianadorp
  Gemeentepolitiek en provincie
VVV Noordkop gericht op stad Den Helder
  Identiteit    
  Eigen Julianadorper postcode
De grote zelfredzaamheid dorpers
Gemoedelijk houding van echte dorpers
Burenhulp
Politieke partijen met meer
aandacht voor Julianadorp
  Hardnekkige tegenwerking door Helderse
gemeenteambtenaren en Helderse politici
Gebrek aan respect voor gevoelens Julianadorpers
in Den Helder bij stads-politici, middenstand
en publieke instellingen.
  Wonen en huisvesting    
  Groter aanbod en variatie winkels   Tegenwerking kruideniers in Den Helder
met hun Helderse politieke vriendjes
  Ruimtelijke ordening    
  Nieuwbouw Julianadorp-Oost met dorps karakter
Geen hoogbouw
  Helderse woningbouwcorporaties
  Aanleg Julianadorper begraafplaats   Helderse begravers
  Verwijderen van storende reclameplanken
van Den Helder bij ingang zuid van Julianadorp
(Langevliet/Call-vaart)
  promotie binnenstad Den Helder
  Infrastructuur    
  Verkeer rondom het dorp leiden en daarvoor
de verlengde Zuiderhaaks doortrekken
naar de Langevliet ten noorden van Julianadorp
  Onwillige planologen
  Pontje West Einde vervangen door brug
ter ontsluiting van Julianadorp oostwaarts,
waardoor een betere verbinding komt met
buurdorpen Breezand en Anna Paulovna.
Tevens vluchtroute bij calamiteiten.
   
  Fietspaden langs bestaande wegen
Zuider Haaks en Breewijd
   
  Windsingels voor fietsers langs Langevliet   keuze onjuiste boomsoort
  Openbaar vervoer    
  In stand houden van de busverbinding van
Julianadorp naar Alkmaar
Behoud lage bustarieven binnen gemeentegrenzen
  Vervoersmaatschappij Connection en Provincie en gemeente DH
  Opbrengst Julianadorper Belasting    
  Gemeentelijke en Provinciale subsidiegelden
voor sectoren welzijn, cultuur en sport
evenredig verdelen over de drie woonkernen
in de gemeente.
  Overwegend subsidie verstrekken aan sectoren in de stad Den Helder.
Julianadorper instellingen en verenigingen
zijn veelal niet op de hoogte van de
mogelijkheden en soms te trots om er
naar te vragen.
  Meer opgelegde Julianadorper belastinggelden
inzetten voor verbetering Julianadorp.
  Helderse stadspolitiek, met bodemloze geldputten
Cape ......en Stadshart Den Helder
  Julianadorp bestaat sinds 1909   Voortdurende tegenwerking van
gemeente-ambtenaren en politiek.
 
.
Een deel van het trajekt van de verlengde Zuiderhaaks, met rechts naast Residence Buitenveld
de aangewezen plek voor de eerste Middelbare School in Julianadorp
 
  Uitkomsten Web-spel
bron: Analyse Structuurvisie Julianadorp
  Wonen lage dichtheid:
Locaties:
ten oosten, noorden en westen van het bebouwde woongebied
Voorkeuren:
tussen Schoolweg en Noorderhaven, in het zuiden tegen de duinen aan
en direct ten noorden van Middelzand/Vogelzand.

Wonen gemiddelde dichtheid (voornamelijk geschakelde woningen):
Locaties:
ten oosten, noorden en westen van het bebouwde woongebied
(enig verschil met wonen lage dichtheid is dat dit zich meer
rondom de kern toespitst).
Voorkeuren:
tussen Schoolweg en Noorderhaven en direct ten
Noorden van Middelzand/Vogelzand

Wonen gemiddelde dichtheid
(groene omgeving met voornamelijk gestapelde woningen):
Locaties:
voornamelijk ten oosten en ten noorden van het bebouwde woongebied
en ook in het bestaande woongebied zelf.
Voorkeuren:
tussen Schoolweg en Noorderhaven en direct ten noorden
en ten zuiden van de Van Foreestweg tegen de Langevliet aan.

Wonen hoge dichtheid:
Locaties:
voornamelijk ten oosten en ten noorden van het bebouwde woongebied.
Voorkeuren:
ten noorden en ten zuiden van de Schoolweg en ten noordwesten van de Langevliet.

Welzijn/dienstverlening:
Locaties:
rondom en in het bebouwde woongebied.
Voorkeuren:
ten zuidoosten van de Langevliet,rond de Van Foreestweg
en rond de Breewijd en Zuiderhaaks.

Bedrijven kleinschalig
Locaties:
tussen de N9 en de Langevliet en ten noorden van de Van Foreestweg.
Voorkeuren:
Rondom de Schoolweg en de Langevliet en ten noorden van de Van Foreestweg.

Bedrijven
Locaties:
ten oosten van de Langevliet en tennoorden van de bebouwde kom.
Voorkeuren:
langs de N9

Kantoren
Locaties:
rondom de Van Foreestweg en de Schoolweg en
tussen de Schoolweg en Noorderhaven.
Voorkeuren:
rondom de Schoolweg tegen de N9 aan

Winkels
Locaties:
in de bestaande woonwijk, ten zuidoosten van de Langevliet
en ten noorden van de Van Foreestweg en de Schoolweg.
Voorkeuren:
rondom de Langevliet en winkelcentrum Dorperweerth.

Natuur ontoegankelijk
Locaties:
Langs de duinrand en de recreatieparken en in het oosten tegen de N9.
Voorkeuren:
idem

Natuur toegankelijk
Locaties:
globaal gezien in het hele gebied
Voorkeuren:
ten noorden van Noorderhaven, ten noorden van de
Van Foreestweg en langs de duinrand.

Water
Locaties:
ten oosten van de recreatieparken,langs de duinrand,
ten noorden en zuiden van de Schoolweg
Voorkeuren:
ten zuiden van bungalowpark strandslag Julianadorp,
ten oosten van bungalowpark de Zandloper, midden in
het landelijke gebied tussen de Schoolweg en Noorderhaven.

Agrarisch gebied
Locaties:
alles wat nu reeds agrarisch gebied is.
Voorkeuren:
ten noorden van de Van Foreestweg en Schoolweg en ten zuiden
van de Schoolweg tegen de N9 aan.

Stedelijke recreatie
Locaties:
rondom het bebouwde gebied
Voorkeuren:
ten zuidoosten van de Langevliet

Verblijfsrecreatie
Locaties:
langs de duinrand
Voorkeuren:
rondom de bestaande recreatieparken

Recreatieve voorzieningen
Locaties:
langs de duinrand, langs de Van Foreestweg en langs de Langevliet
Voorkeuren:
langs de duinrand ter hoogte van de recreatieparken,
rondom de Van Foreestweg, rondom kruispunt Veul en Loopuytpark
en langs de Langevliet ten noorden van Noorderhaven.
Het webspel was een interaktieve enquete via internet, opgezet door de werkgroep Structuurvisie Julianadorp 2015 waarmee een 100-tal Julianadopers hun structuurvisie hebben aangegeven..
 
Tijdens de vorige presentatie van de werkgroep Structuurvisie
Julianadorp in mei jl. was de belangstelling al groot
 
Tijdens de opening van de Julianadorper Manifestatie zal
muziekvereniging Kunstzin het Dorperlied ten gehore brengen.
Hieronder treft u de tekst aan van dit nog steeds aktuele lied.
  HET DORPERLIED

Refrein
Hoe zou 't zijn in 't ouwe dorp over 10 jaar
Hoe zou 't zijn in 't ouwe dorp, ja wisten we 't maar
Zou de kerk er dan nog wezen
is daar een torenflat verrezen.
Zouden de bomen er nog zijn
op 't ouwe Loopuytplein.
Och, zullen wij het nog beleven met elkaar.
Hoe zou 't zijn in 't ouwe dorp over 10 jaar.

Vroeger zei men: de Polder Koegras.
Het was toen een en al weliand.
Nu staan er huizen, herken je niets meer
wat is er met ons dorp aan de hand

Tijden veranderen, de dingen gaan snel
je moet wel wat accepteren.
Maar voor het te laat is waarschuw ik wel,
het oude moet je waarderen.

Als je liep over het park, het was toch een pracht.
De muziektent die staat op veel foto's,
die dorpse sfeer zij we nu kwijt,
het wemelt er nu van de auto's

Als ik denk over de dingen, die gebeuren bij ons,
dan kan je jezelf afvragen.
Doen we het goed of doen we het slecht,
hebben we nog reden tot klagen

Het Dorperlied is uitgebracht rond 1990
 

 
Het Koegraslied dat in 1889 werd gemaakt een waarin het
echte Koegras gevoel herkenbaar is beschreven
  Het Koegraslied
Wie te Koegras is geboren
Of er woont sinds lange tijd
Heeft behoefte een lied te horen
aan zijn landstreek toegewijd
Leve het Koegras zij het lied

Wie niet zingt, waardeert het niet
Iedre stand heeft vele pretjes
Waar is 't, doch dit mag gezegd
Menig steedling wordt soms netjes
Ingepakt door vriend of knecht
Leve het Koegras zij het lied
Fopperij bestaat er niet.

Heeft een arme veel te strijden
Voor het stukje daaglijksch brood
Boeren kunnen niet zien lijden
Helpen willen ze in den nood
Leve het Koegras zij het lied
Gierigheid bestaat er niet.

Doch waartoe nog meer te noemen ?
Ieder weet wat 't Koegras is,
't Staat niet netjes veel te noemen
Deugd is needrig, dat 's gewis
Leve 't Koegras zij het lied
Godes hulp ontbreek het niet.
Meester Westendorp 1889
 
 
Julianadorp en Koegras in beeld
 
 

foto: fam Rijenhout
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----