januari/feb-maart 2018
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
maanden uitstel afwerking Noorderhaaks dd. januari 2018
lentegroet uit Julianadorp
BVJ initiatief te komen tot opknappen Loopuytpark dd.15 maart
LIDL gaat voor nieuwbouw aan de Schoolweg dd.13 maart
Opening van Beweegtuin Buitenveld dd.21 maart
IJSPRET JULIANADORP dd. februari/maart 2018
aangepast: maart 2018
agenda julianadorp-parelvandekop.nl archief website met o.a. oud nieuws en evenementen
.
.
Kalender 2018 met foto's gemaakt in Julianadorp en Het Koegras
gratis voor u, klik hier voor het downloaden van de pdf-file


Kalender 2018 gratis voor u, klik hier voor het downloaden van de pdf-file

Bloei van krokussen kleuren polder Het Koegras d.d. 31 maart 2018
.
.
Krokussen van bloembollenbedrijf gebr. Thomas in bloei langs de VanForeestweg
Maanden uitstel afwerking Noorderhaaks dd. januari 2018

Plantekening project Noorderhaaks
Maanden uitstel afwerking Noorderhaaks.
Als gevolg van een onvoorziene omstandigheid in de ondergrond en een tegenvaller in de productie
van de betonelementen zijn de werkzaamheden aan de Noorderhaaks tijdelijk stilgelegd.
Een groot probleem is ontstaan door verzilting van het tracé van de nieuw aan te leggen rondweg,
die mede is ontstaan door de verticale drainage (tien meter diep) die is aangebracht, waardoor brak
grondwater naar de opppervlakte komt, dat funest is voor de aangrenzende bloembollenteelt.
Het gevolg is, dat er flinke vertraging is ontstaaan en forse extra kosten worden verwacht bij de
aanleg van de rondweg. Er wordt naarstig naar een technische oplossing gezocht.
Voorafgaand aan de aanleg van de rotonde Langevliet werd al wel begonnen met de aanleg van het fietspad
langs de Breewijd. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.
info: / www.bam.nl / noorderhaaks@bam.nl
lees meer op deze website over de huidige stand van zaken m.b.t aanleg Noorderhaaks
.
Lentegroet uit Julianadorp
 
 
 
BVJ neemt initiatief om te komen tot opknappen Loopuytpark
BELANGEN .VERENIGING .JULIANADORP
stuurt bewonersinitiatief aan voor het opknappen van het
Loopuytpark en nodigt ook u uit om uw mening te geven
BelangenVereniging Julianadorp stuurt een bewonersinitiatief aan om te komen tot
een grondige opknapbeurt van het Loopuytpark. Om nog breder inzicht te krijgen die
kan leiden tot de verbetering van de inrichting van het Loopuytpark heeft de belangen-
vereniging een enquête opgesteld waardoor bewoners van Julianadorp hun mening
kunnen geven over een aantal vraagstukken en daarbij eigen ideeën in te brengen.
De belangenvereniging nodigt u van harte uit voor deelname aan deze enquête.
Klik hier voor de enquête over de opknapbeurt van het Loopuytpark
Tussenoverleg over mogelijke herinrichting van het Loopuytpark
Op donderdag 15 maart vond de vierde bijeenkomst plaats van van het bewonerinitiatief
om te komen tot een verbeterd opnieuw ingericht Loopuytpark. Uit de voorgaande bijeenkomsten
waren een zestal discussiepunten voortgekomen die door de presentatoren André Holman
en Rob Schilder, repectievelijk voorzitter en secretaris van de BelangenVereniging Julianadorp
werden voorgelegd aan de leden van de overlegroep.

discussiepunt die op 15 maart jl. werden voorgelegd
Het meest uitspringende discussiepunt was daarbij verkeer en parkeren.
Eén van de opties, het parkeren van auto's onmogelijk maken, stuitte
op bezwaar bij met name de ondernemers, maar ook bij andere leden van
het overleg. Toch bleek beperking van parkeren met als oplossing het maken
van nieuwe parkeerplaatsen direct in de buurt enig weerklank te vinden.
Eén van de opties was om het deel Langevliet tegenover de apotheek te dempen
en daar extra parkeerplaatsen te creëren. Het verplaatsen van de snackbar
en viswinkel stond op ieders verlanglijstje, waardoor de orspronkelijke zichtlijnen
van het Loopuytpark weer kunnen worden hersteld.
Om tot een beter inzicht te komen over de mogelijkheden voor herinrichting van
het park werd besloten een deskundig ontwerpbureau verschillende opties te laten
ontwerpen waarna bij een volgend overleg een nader standpunt kan worden ingenomen.
Om enigszins kans te maken op gelden vanuit de gemeente werd tot spoed gemaand
omdat binnenkort bij de nieuwe coalitievorming de gelden voor projecten binnen de
gemeente worden verdeeld en mogelijk geen ruimte bieden voor nog komende zaken
zoals de herinrichting van het Loopuytpark.

André Holman en Rob Schilder van de BVJ sturen het bewonersoverleg aan om te komen
tot mogelijke verbetering en herinrichting van het Loopuytpark
 

Presentatie van de uitkomst van de discussiepunten die in drie deelgroepen had plaatsgevonden
.
LIDL GAAT VOOR NIEUWBOUW AAN DE SCHOOLWEG
Medewerkers van de bouwgroep van Lidl presenteerden dinsdag 13 maart in Dorpshuis Julianadorp
de nieuwbouwplannen van de supermarkt. De supermarkt wordt geheel nieuw opgebouwd en krijgt
de voorgevel aan de Schoolweg. De vrijkomende bebouwing aan het Loopuytpark krijgt een andere
bestemminig. De vergunning voor de bouw is inmiddels aangevraagd bij de gemeente. Nadat de
verguning is verleend denkt het bedrijf een half jaar nodig te hebben om de nieuwbouw te realiseren.
Tijdens de presentatie spraken de omwonenden hun bezorgdheid uit over de te verwachten heiwerken.
Zij werden gerustgesteld want er wordt niet geheid, maar geboord om de fundering aan te brengen.
Om de bouwstijl van de Schoolweg aan te houden is gekozen voor drie voorgeveldelen met een zadeldak.


 
Opening van Beweegtuin Buitenveld voor Senioren 65 + dd.21 maart
In het kader van het project bewegen voor senioren boven de 65 jaar is op woensdagmiddag 21 maart
op het terrein van Buitenveld een beweegtuin voor senioren officieel in gebruik genomen. De opening
werd verricht door Wethouder Kos samen met de dhr. v/d Westerlaken, die het lint in de feestelijke
toegangspoort door knipte. Voor de opening was een flinke publieke belangstelling die voornamelijk
bestond uit de doelgroep, senioren boven de vijfenzestig jaar.
De beweegtoestellen werden al gauw uitgeprobeerd, waarbij enig uitleg van de werking toch nog
wel nodig bleek. De beweegtuin is gerealiseerd met bijdrages van o.a. de Gemeente en Woningstichting.
Het project Julianadorp in beweging is opgezet om senioren 65 + de kans te bieden om meer of weer
te gaan bewegen op hun eigen tempo. Doel hiervan is fittere en gezondere ‘dorpers’. Beweegprogramma’s
op maat kunnen ervoor zorgen dat de senioren in Julianadorp in beweging komen en vooral ook blijven!

Gelijker tijd met de opening van de beweegtuin werd in het restaurant van Buitenveld een markt gehouden
waar meer informatie kon worden verkregen over de mogelijkheden die het project aan de senioren kan bieden
Enkele projecten zijn bijvoorbeeld het Walking Voetbal bij JVC, een bewegingsprogramma op maat bij
fitnesscentrum Classic Gym en tennis voor ouderen bij TennisVereniging Julianadorp.

Meer informatie over het project bewegen voor ouderen 65 + in Julianadorp
is verkrijgbaar bij Lydia van Noord - Team Sportservice - telefoon 0223 684726
lvannoord@teamsportservice.nl
website van JULIANADORP IN BEWEGING

De opening van Beweegtuin Buitenveld werd verricht door Wethouder Pieter Kos en dhr. v/d Westerlaken
 
 

De toestellen in de Beweegtuin werd direct na de opening volop uitgeprobeerd.
 
 
 
 

In het restaurant van Buitenveld werden verschillende mogelijkheden van Bewegen voor Senioren aangeboden
o.a. bij Classic Gym, Tennis voor ouderen bij TVJ en walking voetbal bij JVC
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com