agenda julianadorp-parelvandekop.nl april/mei14 juni-juli14 aug-sept 14 oktober 14 nov-dec-14 januari-15 archief
.
Veel dorper gemor bij presentatie plan Project Noorderhaaks
Op dinsdag 17 februari jl. werd het project Plan Noorderhaaks aan de Julianadorpers gepresenteerd.
Veel dorpers hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de inspraakavond die plaats vond
in het Julianadorper Junior College. Het was de eerste inspraakavond van het plan voor de verlenging
van de Breewijd, het aanleggen van een rondweg vanaf de Van Foreestweg naar de Langevliet, die moet leiden tot een oplossing van verkeersproblemen bij kruispunt Veul, de kruising van Schoolweg, Langevliet en Van Foreestweg, die al vele jaren voor verkeersoverlast zorgt in het hart van Julianadorp.
.
Presentatie plan aanleg Noorderhaaks trok veel Julianadorpers
.
N
a een welkomswoord van Jos Alberink, voorzitter van de BelangenVereniging Julianadorp,
medeorganisator van deze avond, presenteerde Arjan Braak, lid van de gemeentelijke projectgroep
het “Projectplan Noorderhaaks” .
Tijdens het eerste deel van zijn voordracht werden al gauw meerdere vragen op hem afgevuurd,
die hij onbeantwoord liet, want er zou na afloop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen.
Deze opstelling veroorzaakte zoveel gemor, dat de presentie bijna niet meer mogelijk was.
Echter door iemand uit het publiek werden de gemoederen gesust en kon de ambtenaar
zijn verhaal afmaken.

De inhoud van de voordracht was niet echt hoogdravend, het bekende riedeltje; vroeger,later,
nu en vervolgens. Duidelijk werd wel, dat middels een motie in de raad in december 2012 een
aanzet is gegeven tot de verlenging van de Breewijd tot aan de Langevliet en dat in april 2013
het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad akkoord gingen met het
opstarten van het onderzoek voor genoemde rondweg.
Inmiddels is een projectplan opgestelde waarin het traject van de nieuwe weg is uitgewerkt. Het
gehele plan heeft de werknaam “Projectplan Noorderhaaks” . Het totale plan omvat niet alleen de
aanleg van de nieuwe weg, de Noorderhaaks, maar ook het verkeersluw maken van de Van
Foreestweg en de Langevliet in de bebouwde kom van Julianadorp. Waarbij sprake is van het
aanbrengen van een bussluis op de Van Foreestweg.
Ook staat een fietspad gepland parallel aan de Breewijd. Echter, omdat een fietspad langs de
Noorderhaaks niet in de fietsknooppunten route past is ambtelijk besloten langs de Noorder
Haaks géén fietspad aan te leggen.
Het niet kunnen inspreken tijdens of direct in aansluiting op de presentatie werd opgevat als een gemis
en gaf de verontruste belanghebbenden in de zaal het gevoel dat ze monddood werden gemaakt.
.

Plattegrond projectplan Noorderhaaks
.
N
a de presentatie werd wèl mogelijkheid geboden vragen te stellen en die vervolgens schriftelijk in
te dienen. Na het verwerken van de vragen krijgen alle vragenstellers de vragen met de antwoorden
op schrift toegezonden.
Tijdens het vragenuurtje werd onder andere de vraag gesteld waarom bij het kruispunt Zuiderhaaks/
Breewijd geen rotonde is ingetekend. De afwikkeling van de verwachte verkeerstoename op de
Breewijd zal bij de huidige T-kruising een nieuw knooppunt opleveren. Een groep bewoners langs
de Breewijd is tegen het plan omdat zij de verkeerstoename als zeer belastend beschouwen.
Zij hebben een actiegroep in het leven geroepen. Bloembollentelers zien in het verkeersluw maken
van de Langevliet in de bebouwde kom een obstakel voor normaal transport van landbouwmachines.
Dat zij voor het bereiken van hun land, dat ten noorden en ten zuiden van Julianadorp ligt, moeten
omrijden via Noorderhaaks, Breewijd en Zuiderhaaks zien zij als groot bezwaar. Ook waren er geluiden
over een toename van belasting van het milieu en geluidsoverlast. Het mogelijk aanbrengen van een
bussluis op de Van Foreestweg werd ronduit afgewezen.
Bewoners werden ook uitgenodigd deel te nemen aan een klankgroep waarbij gelegenheid wordt
geboden mee te denken voorafgaand aan het defintief vaststellen van het uiteindelijke plan voor
de realisering van het plan Project Noorderhaaks.
In tegenstelling van hetgeen door meerdere dorpers wordt verondersteld, is het pan zoals het nu is
gepresenteerd nog niet definitief. Wijzigingen zijn nog steeds mogelijk. Het voornemen is wel,
dat in 2016 wordt begonnen met de uitvoering en dat het project in 2017 is uitgevoerd.
.
meer info over Project Noorderhaaks is te lezen op de prezi-presentatie van A.Braak
contact met Gemeentelijke Projectgroep is mogelijk via email:
Noorderhaaks@denhelder.nl
 
.
.
.
Culturele Vereniging Julianadorp
staat ook dit jaar weer borg voor
veel vertier in Julianadorp
Culturele Vereniging belangrijk voor leefbaarheid Julianadorp
Tijdens de jaarvergadering van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit werd weer
eens goed duidelijk dat deze vereniging al jaren lang een zeer grote bijdrage levert aan de
leefbaarheid van ons dorp. Zij presenteerde opnieuw een zeer uitgebreid jaarprogramma
waarbij ten opzichte van vorig jaar ook nog twee programmaonderdelen zijn toegevoegd.

.
Nieuwe evenementen in 2015

De Culturele Vereniging neemt met ingang van dit jaar de organisatie van de nieuwjaarsduik
over van de Commissie Nieuwjaarsduik die dit jaar het evenement voor de 40e keer organiseerde.
Genoemde commissie gaf aan te stoppen en heeft de Culturele Vereniging benaderd of zij de
organisatie van de nieuwjaarsduik wilde overnemen. Het bestuur van de Culturele Vereniging
acht het van groot belang dat het, voor Julianadorp belangrijk evenement, blijft bestaan
en heeft toegezegd de nieuwjaarsduik te gaan organiseren. Tijdens de nieuwjaarsduik van dit
jaar heeft zij al meegelopen met de organisatie.
Nieuw op het programma van de vereniging is de organisatie van een midgetgolfmiddag op
zondag 17 mei a.s. dat zal plaatsvinden op het Loopuytpark.

.
Wijziging viering Koningsdag

De viering van Koningsdag wordt anders ingevuld. Zoals gebruikelijk wordt 's morgens op het
Loopuytpark de vrijmarkt gehouden. Aansluitend worden,ook op het Loopuytpark,de kinderspelen
en diverse andere activiteiten georganiseerd. Dit laatste in afwijking van voorgaande jaren
toen de kinderspelen plaatsvonden op het JVC-JHC sportpark. De horeca rond het park beraadt
zich nog over de invulling van extra activiteiten.

.
200 jaar polder Koegras in 2017

De Culturele Vereniging gaat in beraad over het niet ongemerkt voorbijgaan laten gaan van het
200-jarig bestaan van de in 1817 drooggelegde polder Het Koegras die daarmee beschermd
werd tegen overstroming van hoog water van de Zuiderzee. Zij roept nu al vrijwilligers op die
zich bij de organisatie van dat jubileumjaar samen met de Culturele Vereniging willen inzetten.

info: Koegras (1817) en de inzet van Koning Willem I voor de drooglegging van de polder Koegras
.
De Culturele Vereniging en ledenwerving

Gezien het belang van de Culturele Vereniging voor Julianadorp is het ook van groot belang dat
zij gesteund wordt door haar leden. Naast bestaande leden roept zij meer dorpers op zich aan
te melden als lid. De contributie van maar 10 euro per jaar kan toch geen belemmering zijn.
U/je krijgt er het hele jaar veel vertier voor terug.

.
Wilt u zich opgeven als lid, dat kan via de website van de Culturele Vereniging
Ook voor het aanmelden als vrijwilliger, ter assisentie bij programmaonderdelen
van de Culturele kunt u op dezelfde website terecht
.
.
De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit organiseert
ook dit jaar weer een uitgebreid scale aan evenementen
.
Koningsdag 2.0 27 april:
de gehele dag op het Loopuytpark in Julianadorp met in
de morgen van 9.00 uur-12.00 uur de vrijmarkt en in de middag
spelletjes voor de kinderen aan de ene kant van het plein en live
muziek aan de andere kant. Een gezellige dag voor jong en oud.

Midgetgolf op het dorp 17 mei

van 13.00 – midgetgolf op het Loopuytpark

Touwtrekken 16 augustus
Op zondag vanaf 15.00 de eerste trek de strijd om de
sterkste van Julianadorp om alvast in kermis sfeer te
komen in samenwerking met café de t` Happerij

Kermis 21/24 augustus:
de opening is vanaf 19.00 op vrijdag de 21e, en op zondag het
traditionelen katknuppelen vanaf 11.00 uur en om 13.00 uur
aansluitend spuitvoetbal allemaal op de ijsbaan in Julianadorp

Dorper van het jaar 10 oktober:
de bekendmaking van de dorper van het jaar om 15.00 uur
bij de muziektent aan het Loopuytpark.

Sint Maarten 11 november:
van 17.00-19.30 kunnen de kinderen van Julianadorp hun
keuvels / Lampionnen laten keuren wij zitten in WC de Riepel

Sinterklaas 21 november:
We hopen dat ook dit jaar dat Sinterklaas Julianadorp verblijdt
met een bezoek en we hopen hem te mogen ontvangen om
en nabij 10.45 op de muziektent aan het Loopuytpark.

Winterfair 13 OF 20 december:
de gezellige fair in winterse sferen om al helemaal
in kerst sfeer te komen van
12.00-17.00 uur in de tent achter café de t`Happerij

Nieuwjaarsduik 1 januari 2016
de traditionele nieuwjaasrduik bij Paal 6 is nu ook een Cultureel
evenement in samenwerking met de Bowling Noordzee
aanmelden vanaf 11.30 de duik is om 13.00 uur

meer info op website van de Culturele Vereniging.
 
BudoCentrum Julianadorp viert dit jaar haar 40-jarig jubileum, dat werd ingeleid met een feestavond
in het prachtige vereniginggebouw van de club. Tijdens de avond kwam ook de Burgemeester langs
om de vereniging te feliciteren. Voor het jubilumfeest was de dojo helemaal omgetoverd tot feestzaal,
de tribunes waren verwijderd en er ws echte feestversiering aangebracht. Om overlast voor de buren
te beperken had het jubileumcommissie vooraf besloten het feest tot 00.00 uur in de nacht te laten
duren.
Het Budocentrum Julianadorp is door twee enthousiaste ondernemers uit Julianadorp opgericht
op 04 februari 1975. De enige vechtsport die toen bedreven werd was judo, zowel voor senioren
als voor junioren en pupillen. De vereniging bestond toen uit 76 leden. Al snel groeide de vereniging
uit tot een ledenbestand van over de 250 leden, dit was mede te danken aan de uitbreiding
van de sporten zoals jiu-jitsu en karate. De vereniging groeide op een gegeven moment uit zijn jasje!
Het bestuur ging naarstig op zoek naar een andere (grotere!) locatie in Julianadorp. In december
2003 is het huidige, toen nieuwe gebouw in gebruik genomen. Momenteel heeft BCJ ongeveer 375
leden.
Het adres is: Meester Daarnhouwerstraat 8. De dojo is te vinden naast Classic Gym.
info: BudoCentrum Julianadorp

meer informatie treft u aan op de website van BudoCentrum Julianadorp

In de gezellig versierde dojo van BudoCentrumJulianadorp werd
het 40-jarig jubileum tot in de late uurtjes gevierd

Het verenigingsgebouw van BudoCentrum Julianadorp dat in 2003 in gebruik is genomen
 
In de berm langs langs de Callantsogervaart ligt een dubbelmatras. Mogelijk
is deze van een voertuig afgewaaid en wordt de matras inmiddels vermist .

Dubbelmatras in de berm langs de Callantsogervaart
 
Vorige maand berichtten we nog dat door vandalisme
een bank bij de Riepel was beschadigd.
Het was niet de eerste keer. Al eerder werd de bank
bij de achteringang onbruikbaar gemaakt.
Dinsdag 24 februari zijn de bestaande banken
vervangendoor nieuwe banken waarvan de
constructie mogelijk meer hufterbestendig is.

archieffoto van beschadigde bank

Medewerkers van de Fa. Meijer plaatsen nieuwe banken bij Winkelcentrum De Riepel
 
In de rustieke duinen bij Julianadorpm geeft de veelheid van fietsroute bordjes ,
een rommelige indruk. Op onderstaande afslag zou één bordje met de tekst
doorgaand verkeer met pijl voldoende zijn geweest
Drie verschillende fietsroutes zijn uitgezet over de duinpaden bij Julianadorp.
De routebordjes daarvan geven alle drie dezelfde richting aan.

Veelheid van fietsroutebordjes geeft een rommelige indruk langs duinpaden
 

 

Helmgras van Koegras voor nieuwe kustbescherming bij Petten
In de duinen van Koegras wordt helmgras geplukt dat bestemd is voor
de nieuwe kustbescherming ter hoogte van Petten langs de Hondsbosse-
zeewering. Miljoenen kuub zand is daar buitendijks gestort waardoor een
kunstmatige smalle duinengordel is ontstaan. Om het verstuiven van
het zand tegen te gaan worden de bergen zand met helmgras beplant.


Het geplukte helmgras moet bij de voet een spruitknop dragen
om na het planten opnieuw te kunnen uitgroeien
 
Verlichting Tennispark Julianadorp
Tennisvereniging Julianadorp (TVJ) beschikt over een tennispark van zes banen,
fraai gelegen onder de duinen. Al een aantal jaren is er bij de vereniging behoefte
aan verlichting op hun park. Bij een voetbalclub is verlichting doodnormaal,
maar de tennisvereniging heeft er flink voor moeten knokken.
Dit jaar komt er toch schot in. Het bestuur heeft, met ruime instemming
van de leden, besloten om op vier banen via lichtmasten verlichting aan te brengen.
Dat wordt led-verlichting, dat was een eis van de gemeente.De straling daarvan
is zeer gericht, en geeft nauwelijks overlast. Ook qua energie is het voordelig.
De kosten van plaatsing worden deels uit eigen middelen betaald, het andere deel
komt uit externe financiering.
Milieu
Eén van de eisen waaraan de vereniging conform de omgevingsvergunning moest
voldoen was het laten uitvoeren van een Natuurtoets volgens de regels van
Natura 2000. Ze heeft deze toets laten uitvoeren. Hij moest uitgevoerd worden
in alle vier de jaargetijden, en heeft dus een vol jaar in beslag genomen.
De conclusie is dat het plaatsen van de lichtmasten geen negatieve gevolgen heeft
voor de flora en fauna in het aangrenzende duingebied.
Op grond van o.a. dit rapport is de Omgevingsvergunning door de Gemeente
verleend en ook de Provincie heeft er een positief oordeel over gegeven.
Een tegenonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de belangenvereniging van de
bungaloweigenaren De Zandloper, heeft geen wijziging in de standpunten v
an de Gemeente en de Provincie tot gevolg gehad.
Alle bezwaren die tegen het verlenen van de vergunning zijn ingebracht zijn dan
ook door de Commissie voor Beroep- en Bezwaarschriften ofwel niet ontvankelijk,
ofwel ontvankelijk maar ongegrond verklaard. Of de bezwaarmakers in beroep
gaan, weet het bestuur nog niet, de eerste horde die zij moeten nemen als ze
verder willen gaan, is de gang naar de Rechtbank.
Voordelen
Een groot deel van de leden kan in het voor- en najaar alleen in de weekends
tennissen omdat het doordeweeks (als het gros van de leden aan het werk is)
te vroeg donker is om het in de avonduren te kunnen doen. Verlichting biedt
hierin uitkomst. Een tweede voordeel is dat de activiteiten van de club
over een langere periode kunnen worden gespreid, en dat de druk op de
zomermaanden daarmee wordt verminderd. Er zijn nu zoveel activiteiten in
een korte periode dat de animo wel eens minder wordt, daarbij komt dat ook
de banen onder deze druk lijden.
Het bestuur denkt dat de club met verlichting ook ongetwijfeld meer leden
zal aantrekken, waaronder ook meer jeugd. De laatste jaren heeft een aantal
leden hun lidmaatschap opgezegd omdat er geen licht was, zij werden lid
van verenigingen die wel over licht beschikken.De signalen die het bestuur
krijgt zijn dat het grootste deel van deze leden weer terugkomt als er verlichting
is. Daarnaast zal er ledenaanwas plaatsvinden omdat de mensen nu meer
geboden kan worden, bijvoorbeeld teamtrainingen, lessen op betere tijdstippen,
meer en beter gespreide activiteiten van de Recreantencommissie.
Tenslotte, de vereniging heeft bij haar plannen ook van harte de steun van de
Landelijke Tennisbond (KNLTB). De meeste tennisverenigingen in Nederland
hebben al verlichting. Na enige tijd, en sparen, wil de club ook bij de laatste
twee banen verlichting gaan aanbrengen.

Voor verdere info, zie www.tvjulianadorp.nl

Het tennispark van Tennis Vereniging Julianadorp ligt symptomatisch in nevelen gehuld gelijk
de langlopende discussie over het aanbrengen van de extra verlichting op het park
.
Voorjaarsplaatjes van Kruiszwin en Middelzand
 
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com