Mei - Juni 2010
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 6 juni 2010
eindelijk mooi strandweer op dorper stranden TCO motortrial
Ontmoetingskerk 100 jaar de voetballeeuw van Blokker
jubileumtulp nu blikvanger van Duinzoomhoeve JVC kampioensakties 2010
Veiliger de trap op naar uitkijkpost Zandloper groei en bloei
Schip Op 't Strand weer klaar voor zomerseizoen slopen en bouwen in de nieuwe Riepel
vandalisme bij strandopgang Drooghe Weert BHV Kinderopvang oefende met brandblussers
eerste weg Julianadorp Oost en nieuwe bouwplanning zwanen van Zwanenbalg
Middelzand heeft er binnenkort mooi spelveldje bij.... verharde handbalveld van JHC kan weer jaren mee
Map Heyblok en Frans de Graaf, stille werkers bij JVC maaien voor komende slotenschouw
Klaas en Marjan Minnes bieden bed en breakfast aan tulpen en bloembollenwerk
allemaal eendjes ..... in mei ondergaande zon op "gloeiend voetstuk"
kiest u maar.... het kan op woensdag 9 juni scheepvaart gezien voor de kust van Julianadorp
agenda julianadorp-parelvandekop.nl juni09 juli09 aug09 sept09 okt09 dec09 kerst09 jan10 feb10 maart10 april10 archief
De eerste week van juni was het dit jaar eindelijk zover, dat het een aantal dagen prachtig zonnig strandweer werd. Het hele voorjaar was, met de voortdurende frisse wind uit het noorden, te koud om in badkleding op het strand te vertoeven, maar begin juni was het raak. Veel badgasten uit andere streken van Nederland en uit Duitsland vonden hun weg naar de dorper stranden.
De Ontmoetingskerk bestaat 100 jaar
Op 30 april dit jaar bestond de Ontmoetingskerk honderd jaar. De eerste paal van de kerk werd geslagen op acht oktober 1909. Met het gegeven, dat het realiseren van een gemeenschapshuis in een kleine woonkern daarna een dorp wordt genoemd, werd die datum ook vastgelegd als stichtingsdatum van Julianadorp. Voorafgaand was door Koningin Wilhelmina al toestemming verleend om haar pasgeboren dochter als naamgever voor het Julianadorp te gebruiken.
De naam van de prinses werd eerst ook aan de kerk gekoppeld toen die in 1910 in gebruik werd genomen met de naam Julianakerk. De kerk werd ontworpen door polderopzichter H.G.Th.Mann en gebouwd door twee de dorper aannemers J.Smit en Jde Graaf. De stichter van het dorp, Mr. Pieter Loopuyt jr., heeft met een financi�le bijdrage mede de bouw mogelijk gemaakt. Dat hij voor Julianadorp een belangrijk persoon was blijkt nog steeds uit het prachtige glas in lood raam dat in de achtermuur van de kerk is aangebracht. Hij heeft dat kunstwerk aangeboden aan het kerkbestuur. De tekst die daarop is aangebracht relateert ook aan de stichting van Julianadorp.
Begin negentienhonderd waren de bewoners van Julianadorp en de omliggende polder Het Koegras voornamelijk protestants gezind. Toen rond 1930 bloembollentelers zich in Het Koegras vestigden kreeg ook het Katholieke geloof meer basis in dit gebied. Uit oude dagboeken kan worden opgemaakt dat de oorspronkelijke Koegrassers daar niet zo gelukkig mee waren en veel tijd nodig hebben gehad de geloofskeuze van de nieuwe bewoners een plek te geven. Met name meester de J.Vries , hoofd van de lagere school in Julianadorp, zette zich in de jaren dertig van de vorig eeuw zeer af tegen de Rooms Katholieken. De Willibrordkerk de kerk van RK-kerk werd dan ook pas in 1968 geopend, nadat RK-dorpers toch liever in, voor hun inmiddels ook, eigen dorp een gemeenschapsruimte hadden. Daarvoor moesten zij steeds aansluiten bij de RK-kerken in de rondomliggende plaatsen, zoals Breezand en Den Helder.
De reputatie van de gebruiker van de kerk, het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap werd halverwege de vorige eeuw door leden van de, ook in Julianadorp wonende, Gereformeerde gelovigen als pittig ervaren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd een verzoek gedaan om de kerk te mogen gebruik voor een bijeenkomst van de gereformeerden. Het kerkbestuur stond dat niet toe. De dienst van de “concurrent” werd toen maar gehouden in de buitenlucht op het plein dichtbij de ingang van de kerk, met een boerenkar als kansel voor de predikant.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de kerk ook nog dienst gedaan als ��n van de vier nood- scholen in plaats van de toen door de bezetter gevorderde bestaande lagere school.
Dat er niet altijd zorgvuldig met de inventaris van de kerk is omgegaan is op te maken uit het feit, dat het oorspronkelijke kerkorgel, een pijporgeltje, volkomen is vernield. Feike Asma, een landelijk zeer bekende orgelspeler, heeft daarop ooit nog een orgelconcert gegeven. Het toenmalige kerkbestuur zag de waarde van het historische orgeltje niet in. Zij kwam met een meer pragmatische oplossing . Het onderhoud werd onbetaalbaar geacht en derhalve moest het maar plaats maken voor een gemakkelijk in te zetten elektronisch orgel. Voor het aanbrengen van luidsprekers werd het binnenwerk van het orgeltje gesloopt. De zinken pijpen slingerden lang ergens rond in de kerk. Een enkele dorpsbewoner vond het wel aardige herinneringsvoorwerpen en heeft nog een paar in bezit, maar het orgeltje is daarmee wel volledig gesloopt en nooit meer in oude eer te herstellen.
In 1995 kwam het kerkbestuur voor de keuze te staan; of nieuwbouw of de kerk, die te klein was geworden, uit te breiden. Er werd voor het laatste gekozen. Met een passend ontwerp werd de kerk van twee zijvleugels voorzien en tevens werden een drietal ruimtes geschikt voor kleine bijeenkomsten aangebouwd. Vanuit de dorper bevolking is nog wel geprotesteerd tegen de uitbreiding van de kerk, maar zij hebben de aanpassing van de kerk niet kunnen tegenhouden. In ��n van de ruimtes is tevens een Wereldwinkel ingericht. Inmiddels zijn de Nederlandse Hervormde gemeente en de Gereformeerde gemeente tot fusie overgegaan en bestaan nu onder de naam Protestantse Gemeente Julianadorp.
Voor het kerkbestuur was het enige jaren een geluk, dat Napoleon de kerktorens ooit had aangewezen als belangrijke strategische objecten. Hetgeen inhield, dat het onderhoud van de toren te koste kwam van het gemeentebestuur. Toen bij een keuring het torentje als onveilig werd bestempeld, het zou achterover op het schip van de kerk kunnen vallen, werd vervolgens op kosten van de gemeente de toren geheel gerestaureerd. En het moet gezegd zoals het kerkje en de toren er nu stralend bij staan kan het nog jaren letterlijk met de tijd meegaan en als prominente blikvanger, bron van inspiratie en herinneringen dienen.

De tijd staat niet stil, ook niet voor de Ontmoetngskerk
Aan de Middenvliet bij de toegangsweg naar de minicamping Duinzoomhoeve van Jan en Mary Romar heeft een plaatstalen jubileumtulp een nieuwe bestemming gekregen. Het object is van een mooi nieuw “jasje” voorzien bestaande uit kleuren en logo’s die verwijzen naar de locatie van de minicamping Duinzoomhoeve.
Voorafgaand aan het jubileumjaar 2009 van het 100-jarig bestaan van Julianadorp zijn onder leiding van Belangen Vereniging Julianadorp een achttal grote styllistische plaatstalen tulpen gemaakt. Deze tulpen werden met drie vlaggenmasten, voorzien van een jubileumvlag van Julianadorp, bij alle toegangswegen naar Julianadorp geplaatst. Na afloop van het jubileumjaar zijn deze stalen tulpen aan de gemeente te koop aangeboden. Toen die aangaf geen belangstelling te hebben kwamen de tulpen in de vrije verkoop. Een aantal daarvan werden door particulieren aangekocht.

Inmiddels heeft de belangenvereniging besloten een aantal tulpen bij enkele toegangswegen een permanent karakter te geven. Jan Romar had inmiddels ��n van de tulpen gekocht en nu opgesteld als blikvanger voor minicamping Duinzoomhoeve.
Bij de trap naar de uitkijkpost op ��n van de twee bunker bij strandopgang de Zandloper is een nieuwe degelijke trapleuning aangebracht. De krakkemikkige houten leuning is vervangen door een stevige leuning van gegalvaniseerde stalen buizen. De constructie oogt als zeer vandaalbestendig en geeft goed houvast voor minder mobiele liefhebbers die willen genieten van het ruime uitzicht boven op de bunker. Op de uitkijkpost heeft men prachtig zicht op de kust van de Noordzee , de duinen van Koegras en recreatieparken van Julianadorp aan Zee aan de voet van de duinen. Bij helder weer is een ook een groot deel van de polder Het Koegras te overzien met Julianadorp en verderop Breezand.
Het strandpaviljoen Schip op 'T Strand met de badhokjes zijn weer klaar voor het zomerseizoen. Het paviljoen en de hokjes staan niet permanent op het strand. In het najaar moeten ze steeds worden weggehaald en in het voorjaar worden ze het weer opgebouwd. Uitbater Arie Apeldoorn was bij ons bezoek nog niet helemaal klaar, hij was nog druk in de weer met het plaatsen van de badhokjes naast het paviljoen, maar intussen staan ze weer allemaal te schitteren in de zon op het strand aan de voet van de duinen. De badgasten die zich aandienen kunnen weer volop terecht bij Arie en Marijke in hun prachtig opgeknapte strandpaviljoen Schip op ’T Strand waar ook de dorper vlag vrolijk wappert . Laat het mooie zomerse maar komen.
Het nieuwe beheer van de stranden van Julianadorp doet er alles aan, om de strandopgangen
netjes te maken, maar kennelijk is dat aan enkele vandalen die bij strandslag Drooghe Weert
het strand met een bezoek aan "vereren" niet besteed. Een keurige nieuwe afvalbak is deels gesloopt, de zak met inhoud lag er op een paar meter afstand naast en de houder met
hondenpoepzakken ligt geheel omver.
Al moet gezegd, betreffende het hondenpoepzakken gebruik, dat wij tijdens ons regelmatig bezoek aan de stranden nog nooit een hondenbezitter met een poepzak vanaf het strand hebben zien komen.

Een deels vernielde nieuwe afvalbak en een omverliggende hondenpoepzakkenhouder,
vandalisme bij strandslag Drooghe Weert
Julianadorp Oost wordt niet zo voortvarend ontwikkeld als eerst werd gepland. In oktober 2009 zou worden begonnen met de nieuwbouw, maar daar is nog niets van terecht gekomen. Al wel zijn de contouren van de wegen in de nieuw te bouwen wijk al wel enigszins zichtbaar maar er zijn nog geen bouwwerken verschenen. Voor garagebedrijf van C.Kiefte is inmiddels wel een toegangsweg van af de verlengde Zuiderhaaks aangelegd. Voor het aanleggen van deze weg heeft Kiefte zich zeer flink ingezet. Zijn bedrijf werd door de verandering van de Schoolweg, met het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen, slecht bereikbaar. Na enige strijd is aan zijn wens tegemoet gekomen en is deze weg inmiddels als eerste weg in de wijk Julianadorp Oost aangelegd.
Inmiddels zijn de stukgewaaide planborden van Julianadorp Oost langs de weg vervangen en daarop is te lezen, dat het bouwrijp maken dit jaar gaat beginnen, volgend jaar de bouw wordt gestart en dat de wijk in 2021 geheel moet zijn ingericht.

De nieuwe weg naar garage bedrijf Kiefte is de eerste weg die is aangelegd in Julianadorp Oost

Het nieuwe planbord voor de inrichting van Julianadorp - Oost
Op de locatie waar het oude winkelcentrum de Riepel in Middelzand is gesloopt zal, mede door het inzakken van de woning- en appartementenverkoop, binnenkort nog niet worden gestart met de bouw van een eerder gepland appartementencomplex aldaar. De bouwkavel is ingezaaid met gras. De wijk Middelzand krijgt er op deze manier tijdelijk een prachtig speelveldje bij. Omwonenden vinden de komst van het speelveldje helemaal niet erg, alleen vrezen ze nu al voor de hondenpoep die de hondeneigenaren hun viervoeter overal maar laten uitwerpen en waarbij zij geen rekening wensen te houden met spelende kinderen die graag spelen op de open grasvelden.
Ervaring in de Meester de Vriesstraat heeft ons al geleerd, dat ondanks de aanwezigheid van vier honden-uitlaat verbodsborden, bij het speeltuintje aldaar, kinderen vaak met hondenpoep aan de schoenen huiswaarts keren. Het overal aantreffen van hondenpoep is niet voor niet de grootste ergernis van de Koegrassers, dorpers en Nederlanders.

Op locatie van de gesloopte oude Riepel ontstaat een prachtig speelveld bij Middelzand
Bij veel vereniging tref je ze aan, de stille werkers die zich inzetten voor de club maar niet op de voorgrond treden. Map Heyblok en Frans de Graaf zijn daarvan een voorbeeld. Zij doen klusjes voor de voetbalclub JVC die anders zouden blijven liggen. Doordat ze gepensioneerd zijn hebben ze wel wat tijd over en ze vinden het leuk om hand en spandiensten te verrichten. Deze keer hadden ze net een deur van een kleedkamer vervangen. Een schuifdeur, een nieuwe trapbestendige uitvoering, want het bleek dat voetballers niet alleen op het veld flink kunnen schoppen, ook kleedkamerdeuren moet het soms ontgelden. In de verwijderde deur was een gat getrapt. Als het bevalt worden meer kleedkamerdeuren op dezelfde manier ingehangen.
Een andere trots van Map en Frans was het realiseren van een overkapping van het terras voor de kantine. Vanaf het terras zijn de voetbalwedstrijden op het hoofdveld te volgen. En voor de derde helft van de wedstrijd, de nazit , doet de overkapping ook uitstekend dienst.

Map Heyblok en Frans de Graaf, de stille werkers van JVC
Wij gaan wat anders doen zeiden Klaas en Marjan Minnes vorig jaar. Zij begonnen toen met het open stellen van een pluktuin, waar bezoekers een eigen bos tulpen konden plukken en samenstellen.
Ze hebben het daarbij niet gelaten want dit seizoen openden ze ook nog voorzieningen voor “bed en breakfast”, logies en ontbijt. Twee prachtig ingerichte slaapkamers met de toepasselijke kamernamen Narcis en Tulp, een overblijfruimte en een ruim terras waar gasten kunnen verblijven zolang ze gebruik maken van de service logies met ontbijt. De kamers zijn op de dars van de boerderij gemaakt. In een gang zijn de zware houten binten die het dak van de stolpboerderij dragen niet geheel weggetimmerd , waardoor bezoekers ook nog enig zicht hebben op de basisconstructie van de boerderij.

Een ruime verblijfsruimte voor gasten met nostalgisch meubilair en een moderne televisie

E�n van de twee prachtig ingerichte kamers ,

Het zware bintwerk van de stolpboerderij is in de gang nog goed te zien

Het zonnige terras van de "bed en breakfast" logeervoorziening van Klaas en Marjan Minnes
Langs de Breewijd staat onderstaand verkiezingsbord opgesteld. Kies u maar,.... het mag
op woensdag 9 juni a.s. Het bord zou al snel historisch genoemd kunnen worden, want
als de prognozes uitkomen gaan een aantal koppen rollen van de nu afgebeelde politieke voormannen/vrouwen .

Het Tweedekamer-verkiezingsbord van juni 2010 opgesteld langs de Breewijd
Door Gert Jan Borst werden we attent gemaakt op de Tulpen Motortrial die is gehouden op de landerijen met bloeiende tulpen van Het Koegras. Hier volgt een kleine inleiding, het volledige
verslag is te lezen op de website van de motortrialclub.

In navolging op de tulpen menrally, heeft motortrialclub Obdam en omstreken TCO op een zondag de tulpen trial georganiseerd. Het was de eerste keer en werd een zeer geslaagde dag.
Piet warmerdam leek het ook wel aardig om om een heuse Tulpen Trial te organiseren in mei als alle bollenvelden in bloei staan. Het bestuur van TCO besloot om er volledige medewerking aan te verlenen, toen waren alle ingredi�nten aanwezig om een datum te prikken en een parkoer uit te zetten.
Bas Zeinstra had via de gemeente een soort van informele toestemming gekregen, mits het op eigen terrein gereden werd en niet te grootschalig werd. Parkeren konden we op het ruime erf van Piet. Aangezien Piet de contacten met de landeigenaren heeft, is deze begonnen om de route te bepalen. Vervolgens een aantal locaties uitgezocht waar we onze uitdagingen konden neerzetten en de tripel T was geboren.

meer info op de website van de trialclub www.trialclubtco.nl

Een aktiefoto van de Tulpen Motortrial in Het Koegras
foto's: Gert Jan Borst
De voetbalgekte, de voetballeeuw van Blokker en andere voetbalversieringen
De ��n is voetbalgek en de ander wordt gek van de overvloed van voetbal- beelden en verhalen.
De commercie verwacht een flinke slag te kunnen slaan met de verkoop van artikelen die verwijzen naar het komende wereldkampioenschap voetbal. Bij Blokker aan het Loopuytpark hangt een produkt voor het voeden van die voetbalgekte of zou je er bang van moeten worden. In Malzwin en langs de Boterrug zijn met het oog op het komende voetbalgeweld de dorper vlaggetjes van vorig jaar vervangen door Hup Holland Hup vlaggen en vlaggetjes. Wij wensen de voetballiefhebbers veel plezier de komende tijd en voor anderen, ga tijdens de wedstrijden lekker naar een rustig stukje strand van Het Koegras aan de Noordzeekust of maak een mooie fietstocht rond Julianadorp.
Ze werden Kampioen, het eerste elftal van JVC. De kampioensfoto's hebben we al eerder gepubliceerd, maar we hadden ook nog enkele aktiefoto's van de kampioenswedstrijd in de la en die willlen we de fans van JVC niet onthouden. Geniet nog maar even na van de spetterende wedstrijd.
Groei en bloei in mei. Perenbloesem, bloeiend koolzaad, klaprozen,
wilde rozen en bloeiende kastanjebomen op het Loopuytpark
 
 
 
 
 
 
 
 
Slopen en bouwen, je zou het niet verwachten bij een splinternieuw gebouw. Was het eerder een kledingzaak die zoveel ruimte nodig had dat daarvoor een afscheidingsmuur moest wijken, deze keer was het een wens van de Grand Cafe houder die graag een ingang vanuit het overdekte deel van de nieuwe Riepel naar zijn etablissement had. Er werd een gat in de muur gemaakt en vervolgens voorzien van een kozijn voorzien van een dubbele deur. Zo zie je maar weer het komt niet alleen voor op ambtelijk nivo om dubbel werk te doen, ook civiele ondernemers voorzien niet alles en maken weleens een misser. Bezoekers van winkelcentrum de Riepel heb nu wel gemakkelijk toegang naar het Grand Cafe Parkzicht. Een ander voordeel is, dat gemakkelijker toezicht kan worden gehouden op de beschikbare sanitaire voorzieningen.

Slopen van een deel van een nieuwe muur in winkelcentrum de Riepel(boven)
om een kozijn met dubbele deuren te kunnen plaatsen
(onder)
.
Deelnemen aan een team Bedrijfshulpverlening BHV wordt op veel bedrijven en instellingen tegenwoordig verplicht gesteld. Dat geldt ook voor de organisatie van de Kinderopvang. Afgelopen maand deed op een
dag een team hulpverleners van de Kinderopvang ervaring op met het veilig blussen van een brand. Een gevaarlijk uitziende brandhaard werd eerst kunstmatig aangelegd, waarna zo snel mogelijk met een brandblusser het vuur te lijf werd gegaan . Een en ander ging bij de dames van de kinderopvang wel met enig hilariteit gepaard.

De BHV van de Kinderopvang oefende met brandblussers op het parkeerterrein bij sportpark JVC
Vader en moeder zwaan van Zwanenbalg maakten trots een ommetje met hun kroost,
maar de meest vertrouwde omgeving voor hun was toch wel het water .
Er werden grote machins ingezet om het handbalveld van JHC van een nieuw verhard spelveld te voorzien. Het oude veld had vijfentwintig jaar geen onderhoud gehad, maar is nu het speelveld weer voor jaren te gebruiken en dat deden de speelsters van JHC al met volle inzet bij hun beker-wedstrijdens tijdens avonduren in de maand mei
Ondergaande zon op "gloeiend voetstuk"
Maaien voor komende slotenschouw
Binnenkort gaat het waterschap controleren of landeigenaren hun sloten en vaarten wel goed onderhouden. Het in vaktermen genoemde schouwen van de sloten. De eisen zijn o.a dat ze goed moeten zijn ontdaan van vuil zoals waterplanten en rietpollen zodat het boezemwater goed door kan stromen. De toevoer en afvoer van water moet geen belemmering ondervinden. Piet Veldman, veehouder en landeigenaar aan de Callantsogervaart had opdracht gegeven aan fa. Konijn om daarvoor ook de slootkanten te maaien. Voorafgaand had hij het waterpeil in de sloten verlaagd, zodat de maaier flink diep in de berm de begroeien kon bereiken. Nadat het maaien is afgerond wordt in de sloten het water weer op peil gebracht. Bijzonder is wel, dat langs de Callantsogervaart, het deel dat behoord tot de gemeente Zijpe, het maaien beperkt bleef tot de slootkanten, het andere gras in de berm langs de weg wordt, in opdracht van gemeente Zijpe, weer door een ander bedrijf gedaan. De berm langs de Callantsogervaart aan de Julianadorper kant wordt w�l weer door fa. Konijn gedaan.

De maaimachine wordt, gemonteerd aan een hydraulische arm aan een tractor,
diep in de berm van de Callantsogervaart langs de slootkant gemanouvreerd
De bloembollen kwamen dit jaar laat in bloei. Voor de tulpen was dat veertien dagen later dan gebruikelijk. De voortdurende koude wind uit het noorden was niet bevordelijk voor het groeien en bloeien van de bloembollen. Daarbij viel in het een voorjaar weinig regenwater waardoor de akkers aardig indroogden en kwam de groei niet goed op gang. De bloembollentelers moesten volop watersproei -installaties in werking stellen. E�n en ander had tot gevolg, dat het koppen van de tulpen ook later plaats vond dan normaal. Gedurende de meimaand zag je overal veel controleurs in het land, die zieke en verdwaalde planten verwijderden en vevolgens kwamen de bloemen-kop-snij-machines in het land. Het verwijderen van de bloemen is noodzakelijk om de bol van de bloem, de handelswaar van de telers, zo goed mogelijk zonder verlies te laten groeien en de kans op ziekte in de planten te verkleinen. Het koppen gaat tegenwoordig op verschillende manieren. De bloemen worden gekopt met machines die over de akkers rijden, die de bloemen afsnijden en die vervolgens in de rijsporen tussen de bloembollenbedden achterlaten. Er werd ook grote kop-zuig-vermaalmachine ingezet, die de boemen afsnijdt, direkt opzuigt, vermaalt en als drab in de rijsporen achter laat. Het inzetten van de soort machine hangt af van de voorkeur van de teler. Na de eerste keer koppen van de bloemen blijven er altijd nog ongekopte bloemen achter. Vroeger werd jeugd uitgenodigd om dat klusje te klaren. De teler zou dat nu ook nog wel willen, maar het blijkt steeds moeilijker schooljeugd te bewegen tot die bijverdienste, ze komen gewoon niet meer. Het bloemen koppen met de hand is mede daardoor �n de te hoge kosten voor inzet van andere, volwassen, werknemers nagenoeg volledig verdwenen. Helaas moet nu met gerichte gewasbeschermingsmiddelen worden tegengegaan dat door de ongekopte bloemen alsnog ziekte in het gewas ontstaat.

Arie Dobbe controleert het bed tulpen op zieke planten

De "kop-zuig-vermaal"- machine van loonbedrijf Kos

Martijn van Haaster bezig met het "koppen"van tulpen.
Later zou hij hetzelfde bed nog een keer langs gaan

Zicht op Mini-camping "Helmzicht" aan de Zanddijk

Een proefveldjemet meerdere soorten tulpen en narcissen van Marco Minnes aan de Zanddijk

Een zeiljacht met een marinevaartuig varend langs de Noordzeekust bij Julianadorp
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl