Het was Koning Willem 1 die in 1817 een staatslening uitschreef van "één miljoen eenmaal
honderd en achttien duizend gulden"
, met een rente van 6 procent, om daarmee de bedijking
en de inrichting van de polder Het Koegras te bekostigen. De daarop volgende drooglegging
van de polder Koegras kwam tot stand door aan de oostkant van het gebied, toen aangegeven
met de gronden van Het Koegras of het Buitenveld, de Koegrasdijk van Den Helder tot aan 't Zand
te leggen. Het traject van deze dijk, was zo gekozen dat het over een stevige al aanwezige redelijk
massieve zandmassa liep. De Koegrasdijk doorsneed gedeeltelijk de aangeslibde gronden
van Koegras. In het najaar van 1817 waren de werkzaamheden al zover gevorderd, dat de polder
Koegras in het geheel was ingedijkt en een kanaal was gegraven van Den Helder tot 't Zand.
Bij de drooglegging van de Anna Paulowna Polder in 1846 werd de gronden van Koegras ten
oosten van de Koegrasdijk toegevoegd aan de nieuwe Anna Paulowna-polder.
Veel eerder, in 1610, was de westkant van de polder, door het aanbrengen van een zanddijk,
in opdracht van landsbestuurder Johan van Oldenbarnevelt al tegen het geweld van golven
van de Noordzee beschermd.
De aanleiding van de drooglegging van Koegras, met een oppervlakte van 4300 bunder, kwam
voort uit het plan van Jan Blanken,
inspecteur Generaal van Rijkswaterstaat en publieke werken
een groot kanaal te graven van Den Helder naar Amsterdam, het Noord-Hollandskanaal.
De zeeschepen die in die tijd Amsterdam bezochten ondervonden op de route over de Zuiderzee
veel hinder van ondiepten en zandbanken, waardoor het een paar dagen in beslag nam om
van Den Helder naar Amsterdam te varen. Na het gereed komen van het Noord-Hollands kanaal
in 1824 was de vaartijd nog maar vijf uur.
Het droogleggen van de polder Het Koegras was derhalve het gevolg van het realiseren van het
Noord-Hollands kanaal en in eerste instantie niet bedoeld economisch om gewin te behalen
van de drooggelegde gronden. Dit in tegenstelling tot de drooglegging van andere polders zoals
de Zijpe, de Wieringerwaardpolder, de Anna Paulownapolder en de Wieringermeerpolder waarbij
het economische wèl van groot belang was.
Het financiële plaatje rond de drooglegging van de polder Het Koegras zag er in 1817 niet best uit.
Het verschil aan onkosten en inkomsten was groot. Het grootste deel van de polder,3800 bunder,
was in bezit van de Nederlandse Staat. De inkomsten bestonden uit de pachtopbrengst van
de toen al wel aanwezige pachtboerderijen ten bedrage van rond de 6.000,- gulden. De uitgaven,
bestaande uit renteafdracht en inrichtingskosten waren 67.000,- gulden.
Mede onder politieke druk werd in 1847 besloten om tot verkoop te komen tot de domeingronden
van de polder Het Koegras. De pachtinkomsten waren toen, mede door het toegenomen aantal
pachtboerderijen, vermeerderd tot 21.000 gulden. In november 1849 werd de polder verkocht aan
Pieter Loopuyt, een zeer rijke Schiedamse koopman, bankier en politicus. Nadat hij overleed,
in 1872, werd zijn bezit verdeeld over acht erfgenamen, die later hun bezit in Koegras op de vrije
markt te koop aanboden met gevolg dat nu de gronden van Koegras in het bezit zijn van
ondernemers, boerenbedrijven, beleggingsinstellingen en de gemeente.

Klik hier voor meer info over het ontstaan en beheer van de polder Het Koegras
.
Polder Het Koegras en koning Willem 1

Tekening van de bedijking van Polder Het Koegras (1817), naar een plan van
Jan Blanken , inspecteur Generaal van Rijkswaterstaat en publieke werken
.

Kanalenkoning Koning Willem 1
Koning Willem 1 gaf in 1817 opdracht om het
Noord-Hollandskanaal te graven. Hij schreef
daarvoor een Staatslening uit om de polder
Het Koegras te bedijken en in te richten.

Op 4 november 1817 bracht hij een bezoek
aan Den Helder en de polder Koegras om
o.a. het deel van het nieuwe kanaal en de
Koegrasdijk, die was aangelegd tussen
Den Helder en 't Zand, in ogenschouw
te nemen

Hiernaast een artikel uit de Amsterdamsche
courant dat was opgenomen in de staats-
courant dd.8 november 1817 waarin het
bezoek van Koning Willem 1 is beschreven.


Klik hier voor meer info over het
ontstaan van de polder Het Koegras
Werkbezoek van Koning Willem 1 aan
Den Helder en Koegras 1817
.
Een blik op een deel van de landerijen van de polder Het Koegras

Koegrasdijk, Noord-Hollands kanaal en Rijksweg N9

De Middenvliet

Koegras met zicht op recratiepark Strandslag Julianadorp

Koegras met Zanddijk verstopt onder aangestoven duinen
.
Klik hier voor meer info over de historie van de polder Koegras
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
aangepast dd maart 2015
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
email:
julianadorp@hotmail.com
copyright Julianadorppromotie ' 95