3 mei 2004 Gemeentebestuur (her)ontdekt Julianadorp
en binnenkort start bouw
Nieuw winkelcentrum verlengd Loopuytpark
 
Ontwikkelingen Julianadorp in nabije toekomst
Het Gemeentebestuur (her)ontdekt Julianadorp en mogelijk start al dit jaar de nieuwbouw van het winkelcentrum ten noorden van het Loopuytpark. Dat bleek op maandagavond 3 mei 2004 tijdens de drukbezochte vergadering van de Ondernemers Federatie Julianadorp in restaurant Juliana's op vakantiepark Ooghduyne. Op de agenda prijkte n onderwerp; "De ontwikkelingen in Julianadorp in de nabije toekomst".
Wethouder R.Waltman was uitgenodigd om de gemeentelijke visie op Julianadorp en de huidige aktiviteiten toe te lichten. Projektontwikkelaar, beheerder en architekten buro ' Redema Consultants' uit Utrecht , in de persoon van dhr. J.Oudendijk, was gevraagd uitleg te geven over de bouwplannen inzake uitbreiding van het Loopuytpark, dat ten noorden van het bestaande winkelcentrum aan de overkant van de Schoolvaart is gepland
Wethouder Waltman begon met te erkennen, dat er ,bestuurlijk gezien lange tijd niet is gekeken naar ontwikkelingen in en rond Julianadorp. Aktiviteiten zoals de nieuwbouw en uitbreiding van recreatie-accommodaties op meerdere parken, de plannen voor een middelbare school, de verbouw van Buitenveld en de rigoureuze renovatie van Noorderhaven zijn gn gemeentelijke initiatieven. Afgaande op enkele opmerkingen zoals; "in ons dorp", " ik als wethouder van Julianadorp" en "Julianadorp, ht dorp van (gemeente) Den Helder" voelde Waltman, als inwoner van Julianadorp, zich kennelijk zeer betrokken bij ons dorp.
Om de leden van de gemeenteraad ook meer betrokken te krijgen bij ontwikkelingen van en in Julianadorp worden na de vakantie workshops gehouden. Het uitgangspunt daarbij zal de inmiddels bij de gemeente ontwikkelde visie over de toekomstige ontwikkelingen in Julianadorp zijn. Wat de gemeentelijke visie precies behelst is in ons dorp nog een volledig raadsel. Dat maakten wij althans op uit de reaktie van voorzitter De Haas van Belangen Vereniging Julianadorp die nog niets wist van een recente gemeentijke visie op de toekomst van Julianadorp.
De wethouder gaf verder aan, dat de verlengde Zuiderhaaks eindelijk kan worden aangelegd. Alle procedures zijn afgesloten en de benodigde gelden zijn kort geleden door het gemeentebestuur toegezegd. Binnenkort wordt ook begonnen met de aanleg van een vrij fietspad langs de Schoolweg. De gemeente ziet af van het aanleggen van een verbindingsweg tussen de Schoolweg en de Langevliet, vanaf de nieuw aan te leggen rotonde Groenrijk.
(Ons inziens een verkeerde beslissing, omdat een goede ringweg rond Julianadorp dan ng niet mogelijk wordt ) De ringweg werd in november 2001 nog wel aangegeven in de ontwerptekening. Naar de aanleg van een nieuw sportpark wordt nog nader onderzoek verricht. De vrijkomende JVC velden zouden voor woningbouw in aanmerking kunnen komen.

Het definitieve trajekt van de aan te leggen verlengde Zuiderhaaks
Winkelcentrum de Riepel verhuist naar verlengd Loopuytpark
De plannen voor noordwaarts uitbreiden van het Loopuytpark zijn ontstaan, toen de beheerder van De Riepel te kennen gaf het winkelcentrum , vanwege ruimtegebrek op de huidige lokatie in Middelzand, te willen verplaatsen naar de overkant van de Van Foreestweg. De benodigde gronden werden verworven. Door de gemeente is echter aangestuurd op een samenvoeging van winkelcentrum De Riepel en het Loopuytpark. Overeenstemming daarover werd bereikt en inmiddels zijn bouwplannen ontwikkeld voor het noordwaarts uitbreiden van het Loopuytpark. De gemeente stelde daarbij de restrictie dat maximaal 5400 m2 winkeloppervlak mag worden gerealiseerd. Deze beperking is mede ingegeven door bezwaren tegen de uitbreiding van verkoopbranches in Julianadorp.van de winkeliers van het stads-centrum van Den Helder
Afgesproken is, dat de ondernemers van de Riepel en het Loopuytpark het eerste recht hebben op vestiging in het nieuwe centrum, hetgeen al 4400 m2 van de nieuwbouw inneemt. Er blijft dan nog 1000 m2 beschikbaar voor een zestal kleine winkelunits met een vloeroppervlak van rond de 150 m2.
Wethouder Waltman gaf uitdrukkelijk aan, dat de uitbreiding van het Loopuytpark, cq nieuwbouw winkelcentrum, niet door gaat wanneer de bestaande ondernemers van de Riepel niet instemmen met de voorgestelde procedure. Winkelcentrum de Riepel zal na opheffen van de detailhandelsfunctie worden gesloopt en waarschijnlijk wordt de dan opengevallen plek benut voor woningbouw
 

L Dekker, F Buurman
(voorzitter) en J v/d Stoop
 

Dhr. J.Oudendijk
(Redema Consultance) en
wethouder R. Waltman gaven toelichting.
 
Veel ondernemers hadden belangstelling voor
toekomstige ontwikkelingen van Julianadorp
 
 
Nieuwbouw winkelcentrum Loopuytpark start mogelijk al dit jaar
Dhr J.Oudendijk van Redema Consultance gaf aansluitend op het betoog van wethouder Waltman een heldere toelichting op de plannen voor het vernieuwen en uitbreiding van het Loopuytpark. De uitbreiding wordt gerealiseerd in het verlengde van het huidige Loopuytpark, noordwaarts aan de overkant van de Schoolvaart.
Het adviesburo had zich voorafgaand aan het maken van plannen flink verdiept in de woonsfeer van Julianadorp. Onder andere het boekwerk "Julianadorp het hart van het Koegras" van Engelien de Graaf-Hoornsman en onze website werden geraadpleegd om een goed beeld te krijgen van Julianadorp.
De ontwikkelaar had zichtbaar moeite met de beperking van 5400 m2, waar eerst sprake was van 7400 m2 nieuw winkeloppervlak. De nieuwbouw betreft een winkelcentrum dat naar buiten is gericht. Er komen geen blinde muren in het gezichtsveld van de bezoekers van het centrum. Alleen aan de noordkant zal een kaal stuk muur zijn, maar dat wordt aan het zicht onttrokken door een rij bomen. Vr het centrum zal, als overgang naar en verbinding met het bestaande park een pleintje worden aangelegd met een nog nader te bepalen, in het oog springend, element. Dat zou een restaurant kunnen zijn. Mede om het centrum gemakkelijk af te kunnen sluiten wordt nog nagedacht over overkappen van de winkelstraat in het complex. Er wordt een parkeerterrein aangelegd dat plaats kan bieden aan ongeveer 300 auto's. Ten noorden langs het centrum komt nog een verbindingsweg tussen het parkeerterrein en de Langevliet. Deze weg dient tevens voor bevoorrading van de winkels. Het centrum wordt als laagbouw opgezet, zonder woningen boven de winkelunits.
De gedachten van de architekt gaan uit naar een gevarieerde buitenkant met verschillende nostalgie uitstralende winkelgevels, passend bij het huidige Loopuytpark. Dit moet echter nog worden goedbevonden door de gemeente.
Het tijdpad voor realisering van het nieuwe winkelcentrum is alsvolgt ingevuld;
2004 start bouw, 2005 en in het voorjaar van 2006 afbouwen en medio 2006 feestelijk opening.

De plattegrond van te bouwen winkelcentrum (boven)
en de punten van aandacht voor realisatie van
de uitbreiding van het Loopuytpark
(onder)

 

Dit beeld, met nu nog zicht op het Loopuytpark, zal binnenkort aanzienlijk veranderen
 
Eerste reakties op de plannen van de gemeente en de nieuwbouw van het winkelcentrum
Na de inleiding van wethouder Waltman en de toelichting op de nieuwbouw van het winkelcentrum Loopuytpark door dhr. Oudendijk werd gelegenheid geboden aan de belangstellenden in de zaal vragen te stellen. Dhr. D.Groot, zelf projektontwikkelaar, opperde, dat voor een welslagen van het nieuwe winkelcentrum de Breewijd tegelijkertijd met de bouw van het centrum vanaf de Van Foreestweg naar de Langevliet dient te worden doorgetrokken. Hij voorziet anders grote verkeersproblemen die ontstaan door opstoppingen bij kruispunt Veul.
Meerdere aanwezigen merkten op, dat de 5400 m2 winkeloppervlak voor Julianadorp, met zomers 20.000 inwoners (15000 inwoners plus 6000 vakantiegangers), veel te weinig is.
De voorzitter van de Belangen Vereniging Julianadorp, dhr. De Haas, verweet het gemeentebestuur nog steeds geen masterplan voor Julianadorp te hebben en hij constateert teruglopende loyaliteit in Julianadorp jegens de stad Den Helder. De bereikbaarheid van het stadscentrum voor inwoners van Julianadorp wordt steeds slechter, de busverbinding is niet goed en veel te duur en de parkeergelegenheid in de binnenstad is zwaar onder de maat.
Dhr. Boonstra, n van de in grote getale aanwezige Helderse binnenstad-winkeliers, hield nog een verweer tegen de ontwikkelingen in Juliandorp. Hij is van mening dat de binnenstadswinkeliers te veel nadeel gaan ondervinden van uitbreiding van branchering in Julianadorp.
Wethouder Waltman had zichtbaar moeite met de opmerkingen. Hij is van mening dat de Breewijd (nog) niet kan worden doorgetrokken vanwege de hoge kosten. De voorgestelde beperking van 5400 m2 van het nieuwe winkeloppervlak zou genoeg bescherming aan de binnenstad winkeliers bieden
Voorzitter Buurman van de Ondernemers Federatie Julianadorp had vooraf de eindtijd van de officile bijeenkomst gesteld op 21.30 uur en moest helaas veel, nog niet aan de beurt gekomen, vragenstellers teleurstellen. Hij vroeg hen de vragen op schrift te stellen en aan de federatie door te geven en hij nodigde tevens de dorper ondernemers zich aan te melden als lid van de Ondernemers Federatie Julianadorp.

Toekomstige Infrastructur met nieuwe wegen van en naar Julianadorp waar de
verlengde Breewijd en de verbinding rotonde Groenrijk en Langevliet ontbreken.
.
Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe winkelcentrum
moeten nog enkele technische ingrepen worden gepleegd
Voordat met de bouw van het winkelcentrum kan worden begonnen moeten nog enkele technische 'hobbels' worden genomen. Van de Schoolvaart, die dient als hoofdvaart voor afwatering, mag de waterstroom niet worden beperkt. Volgens deskundigen van het Hoogheemraadschap zou deze vaart eigenlijk breder moeten worden gemaakt. Een er langs lopende diepriolering met een aanjaag- pompinstallatie moet worden verplaatst of ingepast. De grootste technische ingreep is nodig voor de nog in de weg staande bunkers. Deze moeten worden gesloopt. Daarbij ligt ook nog een fikse hoeveelheid beton, aan het oog onttrokken, dicht onder het oppervlak in de grond. De bunkers zouden in eerste instantie worden opgenomen in het nieuwe plan, maar daar is uiteindelijk toch van afgezien. De architekt ziet het slopen van de bunkers niet als groot probleem. Zijn zorg gaat meer uit naar het verwijderen van de betonlaag die nu niet zichtbaar is.

Sloop van twee bunkers is nodig.... Boven een foto
van de sloop van een bunker langs de Rijksweg die
moest wijken voor teelgrond voor bloembollen.
 

Fugro voerde vorig jaar al grondmetingen uit voor het nieuwe winkelcentrum,
ook de bodem bij nog te slopen bunkers werd grondig onderzocht.

 

 

Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
d.d. 7 mei 2004