DORPER-NIEUWS
november/december 2006
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Nieuwjaarswens voor u Nieuwjaarswens in het belang van Julianadorp
Wateroverlast Doorzwin Opnieuw bomen langs Langevliet Tuinstoelen vermist ?
Eindelijk bomenkap langs Breewijd Amaryllistijd Regenboog boven Julianadorp
Speelkasteel Middelzand gesloopt Tehuis Drooghe Weert gesloopt Gewoon Doorzwin
Weekbladen gedumpt Juniorcollege Julianadorp Paddestoelen in december
Obstakels voor bouw winkelcentrum Bomen geveld in Kruiszwin en Doorzwin Het gevoel voor Koegras.
welcome.to/julianadorp
agenda  
aangepast: december 2006
Nieuwjaarswens voor u, ..... bezoeker van de website Julianadorp parel van de kop
 
 
Sinds de aanleg van de verlengde Zuiderhaaks hebben bewoners dichtbij de nieuwe rotonde Langevliet/Zuiderhaaks last van overtollig regenwater. Bij hevige regenval ontstaat op het grasveld, grenzend aan de wijk Doorzwin, langs de Zuiderhaaks een grote plas water. Niet allen op het grasveld, maar ook onder de vloer van de aanliggende huizen komt dan veel water te staan. Voordat de rotonde werd aangelegd had men geen last van water onder de vloer. Volgens omwonenden is de afwateringsriolering stuk geraakt tijdens de werkzaamheden voor aanleg van de rotonde.
Momenteel worden in Julianadorp nieuwe hoogspanningkabels gelegd. Om een kabel bij Doorzwin, langs het gebied dat wordt geteisterd door wateroverlast, in de grond te kunnen graven werd een bedrijf dat gespecialiseerd is in grondwaterbemaling ingezet. Bewoners van Doorzwin die door de wateroverlast zijn getroffen werden door de specialisten van de grondwaterbemaling geadviseerd flink aan de bel te trekken bij de voor de riolering verantwoordelijke instantie, in dit geval de gemeente, om van de overlast af te raken. Waterovertlast veroorzaakt door de aanleg van de verlengde Zuiderhaaks treedt niet alleen op bij Doorzwin, ook ter hoogte van Buitenveld ontstaat langs de nieuwe weg bij veel regenval steeds een grote plas water.

Wateroverlast langs de Zuiderhaaks bij Doorzwin, een grondwaterbemalingsbedrijf
pompt het water weg om een hoogspanningskabel in de grond te kunnen graven

In Julianadorp worden nieuwe hoogspanningsleidingen (10 kilovolt) aangelegd

Ook langs de verlengde Zuiderhaaks, ter hoogte van Buitenveld, ontstaat bij hevige regenval
een grote plas water. Zo te zien zijn de rioleringsputten ingezet voor andere doeleinden.
Bewonens van Middelzand, grenzend aan de Breewijd, hebben gedurende vele jaren vaak aangeklopt bij de gemeente met het verzoek om de bomen langs de Breewijd te rooien. Zij hadden erg veel last van de bomen, grote populieren, die zomers het zonlicht volledig afschermden en in de herfst veel overlast veroorzaakten door vallende bladeren. In de tuinen van de aangrenzende woningen ontstond ook veel overlast door de, zich steeds uitbreidende, wortelstelsels en daarmee gepaard gaande droogte. Tevens werd door de dichte kruinen van de bomen s'avonds de straatverlichting van de Breewijd zwaar belemmerd.
Eindelijk, begin december, na genoemde jarenlange diskussie, werd met het omzagen van de helft van de bomen een begin gemaakt met het wegnemen van de overlast. De gerooide bomen zijn tot een meter boven de grond afgezaagd om het afsterven van de wortels vervolgens nog kunstmatig te kunnen bevorderen. Het is een verbetering, maar de aktie kan als half werk worden bestempeld. Het weghalen van alle bomen en opnieuw planten van en aantal kleinere bomen zou een betere oplossing zijn. Aangeplante populieren zijn in veel andere gemeenten volledig weggehaald, omdat het wegdek van aanliggende wegen door het agressieve uitgebreide wortelstelsel vaak raakt beschadigd.
De gerooide bomen werden ontdaan van hun takken en de stam werd in delen van drie meter gezaagd. De stamdelen werden getransporteerd naar een bedrijf in Staphorst waar ze tot pallets worden verwerkten de takken werden afgevoerd naar een bedrijf in Belgi om te verwerken tot grondstof voor spaanplaat. Om te voorkomen dat openhaardstokers uit de direkte omgeving het hout zouden weghaalden werden takken en stammen direkt met vrachtauto's afgevoerd.

Kjelt in aktie met een kettingzaag om de kruin van de te vellen boom alvast flink te verkleinen

De kettingzaag is alvast in stelling gebracht

Boomzager Jouke Epema en Herke Wiersma op de grijper
bezig met het rooien van populieren langs de Breewijd

Ter bevordering van het kunstmatig afsterven van het wortelstelsel werden
de geselecteerde bomen een meter boven de grond afgezaagd.

De boomstammen werden in stukken van drie meter gezaagd

Het hout van de gerooide bomen werd direkt afgevoerd
Het speelkasteel in Middelzand 25.. werd begin december gesloopt. Het kasteel werd een tiental jaren geleden gebouwd, nadat er in de wijk een blok woonhuizen was afgebroken. De sloop van woonhuizen was destijds een aktie van Woningstichting, die met het uitdunnen van te dicht bebouwde wijken een landelijke trend volgde. De sloop moest de wijk opener maken en daardoor aantrekkelijker voor huidige en nieuwe bewoners. Het kasteel, een speelvoorzienig voor de jeugd, werd daarna gebouwd op de opengevallen plek en werd destijds als bijzonder projekt beschouwd. Zelfs zo bijzonder, dat daarmee landelijk een eerste prijs in de wacht werd gesleept. Volgens de heer van der Gronden, bewoner van Middelzand 25.. mocht een gemeentelijke delegatie in hotel Kranapolsky in Amsterdam de prijs in ontvangst nemen en kwam de gemeente voor n keer eens positief in het Telegraaf-nieuws. Dat het speelkasteel nu weer is afgebroken heeft te maken met de hedendaagse veiligheidsnormen die gelden voor speel-objekten en toestellen voor de jeugd. Buurtbewoners keken er wel van op dat het kasteel werd gesloopt. Zij zagen het toch ook wel als bijdrage tot vermindering van overlast in de wijk, want de laatste tijd werd het kasteel s'avond vaak bezocht door jeugd met minder goede bedoelingen, die onderling ook veel kabaal maakten.
Het is de bedoeling dat er vervangende speeltoestellen komen, maar welke dat zijn kon een medewerker van de gemeente ons nog niet vertellen. Enkele nog aanwezig speeltoestelen worden niet weggehaald. De ambtenaar hoopt dat er vrijwilligers uit de wijk bereid zijn die toestellen van een nieuwe verfje te voorzien, want de gemeente heeft geen geld voor het opknappen van die toestellen.
In gesprek met buurtbewoners gaven zij flink af op het dorpsbeheer geleid door dhr. A. Bouma. "Er kan hier niets, er is nergens geld voor" was n van de uitspraken. Tijdens wijkoverleg in buurthuis Het Zwanenest kregen zij voor hun verlangens ter verbetering van de buurt vaak te horen dat daarvoor geen geld beschikbaar was. Zij noemden daarbij o.a het beneden pijl zijn van de verkeersveiligheid binnen de wijk Middelzand. Graag zag men een aantal verkeersremmende maatregelen zoals verkeersdrempels aangebracht.

Jan Winder bezig met het afbreken van het speelkasteel in Middelzand 25..
.
Een foto van het kasteel uit ons archief gemaakt in 2002
We worden in Julianadorp wekelijks overladen met reclame, kranten en folders. Zondags twee bladen, donderdags een reclame-weekblad en gedurende de hele week ontelbare reclamefolders. Het drukwerk moet steeds huis aan huis weer worden bezorgden menig scholier kan daarmee een zakcentje verdienen. Het komt echter ook voor, dat de bezorger plotseling geen zin meer heeft, en van de klus af wil. Wat is er dan gemakkelijker dan het achterlaten van de last in n van de vele bermen die wij in ons dorp aantreffen. Zo zagen we een flinke hoeveelheid reclamekrantjes gedumpt langs de Slenk.

Weekbladen die door een bezorger in de berm van de Slenk bij Doorzwin zijn gedumpt
Enkele maanden geleden is vanaf de rotonde bij Noorderhaven, langs de Langevliet, een nieuw fietspad aangelegd tot aan de Calantsogervaart. In het voorjaar werd, om ruimte te maken voor het fietspad, een rij pasgeplante bomen omgezaagd. Deze maand, december 2006, zagen we nieuwe bomen van hetzelfde caliber als de omgezaagde bomen weer aangeplant naast het pas aangelegde fietspad. Op de vraag aan een medewerker van de milieudienst van de gemeente hoe dat nu precies in zijn werk was gegaan. Met name het eerst afzagen van nieuwe aanplant en vervolgens na een korte tijd weer nieuwe bomen van hetzelfde formaat te planten verbaasde ons. Worden daarmee niet onnodig extra kosten gemaakt ? Het antwoord was simpel, het afzagen van de boompjes was geregeld door een andere afdeling binnen het gemeentelijk apparaat, de milieudienst was niet op de hoogte gesteld. En en ander had wel enig ongenoegen bij de milieudienst tot gevolg gehad. De communicatie tussen verschillende afdelingen binnen het gemeentelijk apparaat laat kennelijk nogal te wensen over, hetgeen kan leiden tot onnodig kostenverhogende effecten.

(Boven) - De opnieuw aangeplante jonge bomen langs de Langevliet ter hoogte van Malzwin -Zuid
(Onder)- Enkele maanden geleden werden jonge bomen afgezaagd langs hetzelfde trajekt.(archieffoto)
Vaak wordt de vraag gesteld wanneer er wordt begonnen met het bouwen van het nieuwe overdekte winkelcentrum tegenover het Loopuytpark. Voor dorpers is het al wel duidelijk dat er twee grote obstakels de bouw in de weg staan. Dat zijn twee bunkers die in de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter zijn gebouwd op de plaats waar het winkelcentrum moet verrijzen. Echter dat zijn niet de enige obstakels, ook een rioolpomp die zich vlak bij n van de bunkers bevindt moet plaats maken. In het BVJ-krantje lazen we dat er een mogelijkheid zou bestaan dat de bunkers verplaatst zouden kunnen worden. Ons lijkt dat zeer onwaarschijnlijk, maar toch.. Voordat de bouw van het nieuwe winkelcentrum kan beginnen moeten genoemde obstakels wel worden verwijderd van de bouwlocatie, gesloopt en/of verplaatst. De planning is wl, dat het winkelcentrum in 2009 zal worden geopend, in het jaar dat Julianadorp 100 jaar bestaat. Ook zal dan de defintieve inrichting van Julianadorp Oost bekent zijn en zal worden begonnen met het bouwen van 600 woningen in het nieuwe deel van Julianadorp. Inmiddels is al wel een bouwvergunning aangevraagd voor drie bruggen die als toegang moeten dienen voor het nieuwe winkelcentrum.
Het ligt in de bedoeling, dat de bebouwing van Julianadorp-Oost gaat aansluiten bij het karakter van de bestaande bebouwing van het oude dorp. De J v/d Veerstraat zal een direkte verbinding gaan vormen van de nieuwe wijk met het hart van Julianadorp en de Schoolweg wordt opnieuw ingericht met een snelheidsbeperking voor auto's en motoren van maximaal 30 km/uur.
We lazen ,in het kader van de nieuwbouwplannen in Julianadorp, een uitspraak van direkteur Seegers van de gemeentelijke Woningstichting, dat Julianadorp niet als onderdeel van de grootste woonkern in de gemeente wordt gezien, hetgeen een positieve invloed heeft op de aantrekkelijkheid van Julianadorp als woonplaats voor nieuwe bewoners van buitenaf . Natuurlijk wisten wij dat in Julianadorp allang, maar het is toch aardig dat die kennis elders in de gemeente langzamerhand blijkt door te dringen.

Op de voorgrond de pompinstallatie van het diepriool waarmee afvalwater van Julianadorp naar de
waterzuivering wordt gepompt, met daarachter n van de twee bunkers die moeten worden verwijderd.

Al meer dan 40 jaar is deze bunker voorzien van een reclame-
boodschap van de Julianadorper oud-melkboer Dirk Purmer.
Kiest zuiverheid en kwaliteit, Dirk Purmer
voor Zuivelproducten, altijd nummer 1

De drie obstakels die nog moeten worden verwijderd/verplaatst
voordat de bouw van het nieuwe winkelcentrum kan beginnen
Wintertijd - Amaryllistijd
 
.
De voorbereidingen voor de bouw van een (te groot) appartementencomplex van de stichting Philadelphia in de Mr.J.Henderikxstraat zijn begonnen. Het bestaande gezinsvervangend tehuis "Drooghe Weert", in de volksmond ook wel "Het Piet de Boorder huis" genoemd, is inmiddels gesloopt. Bomen die op een open ruimte bij het afgebroken gezinsvervangend tehuis stonden moesten wijken. Omwonenden hebben voorafgaand hevig geprotesteerd omdat zij een parkachtig gebiedje in hun direkte omgeving zien worden vernietigd door de omstreden nieuwbouw van Philadephia. Zij zien zich ook gedupeerd door verslechtering van uitzicht en verlies van zonlicht in en bij huis met als gevolg de mogelijke waardevermindering van hun huis. Een deel van de nieuwbouw zal weer worden ingezet voor gezinsvervanging, maar een ander deel gaat ingezet worden voor particuliere woonruimte voor ouderen.

Van het gezinsvervangend tehuis "Drooghe Weert"(onder) is alleen de berg puin nog over
Ondanks tegenslagen, een vervelend ongeluk bij verwerking van de heipalen waarbij een werknemer zwaar rugletsel opliep, diefstal van duur gereedschap en brandstichting waarbij kantoorruimtes in vlammen op ging, gaf uitvoerder Waling Meijer van aannemer Dijkstra en Draisma aan dat de bouw van het Junior College Julianadorp voortvarend verloopt. Inmiddels zijn ook de eerste delen van de stalen constructie van de nieuwe Julianadorper sporthal geplaatst. De school wordt in augustus 2007 in gebruik genomen. Dan kunnen de brugpiepers van Julianadorp dicht bij huis naar de nieuwe school om hun eerste Middelbareschool-ervaringen op te doen.

Bouw van Junior College Julianadorp verloopt voortvarend

De eerste delen van de stalen constructie van de nieuwe Julianadorper sporthal zijn geplaatst
Er zijn de afgelopen maanden, november en december, meerdere grote bomen gerooid in Julianadorp. De bomenkap langs de Breewijd en de Mr. Henderikxstraat hebben we al eerder beschreven. Daarbij zagen we ook bomen geveld in Kruiszwin langs de Slenk, waar kinderen voor korte tijd de gerooide bomen als extra speelobjekt hadden ontdekt. In Doorzwin langs de Slenk vielen drie grote bomen ten prooi aan de kettingzaag. Het laten staan van een meter boomstam boven de grond is ook bij deze bomenrooi toegepast. In voorgaande jaren werd al duidelijk dat de hoge bomen in meerdere wijken een risico vormden voor veiligheid van bewoners. De dorper moest brandweer tijdens stormweer geregeld uitrukken voor het verwijderen van omgewaaide hoge bomen die dwars over de aanliggende wegen lagen.

Bomen geveld in Kruiszwin (boven) en Doorzwin (onder)
"Wat we soms niet aantreffen in de Slenk aan spullen, dat wil je niet weten"; zei v/d Welle, de cordinator van het buurtbeheerder van Belangen Vereniging Julianadorp. Toch zagen wij dat tuinstoelen, zo te zien nog van goede kwaliteit, over een brugleuning in de Slenk waren gegooid. "Ik weet het "; antwoordt v/d Welle als we hem daarop aanspreken, "we moeten nodig weer eens een tochtje maken langs de Slenk om de aanwezig rommel te verwijderen, maar het is me nu te koud."

Mist u deze tuinstoelen ? Ze zijn te vinden bij het bruggetje tussen Kruiszwin en Doorzwin
 
Gefascineerd door het bovenafgebeelde natuurverschijnsel, de regenboog boven Julianadorp.
De regenboog ontstaat door lichtbreking in waterdruppels en wordt zichtbaar als de zon haaks op de boog staat
Enkele sfeerfoto's gemaakt in de wijk Doorzwin, k Julianadorp
.
De indruk bestaat dat het klimaat in Nederland langzaam verandert. Eind december ontdekten we in Julianadorp nog verse paddestoelen. Het verschil in herfst- en winterperiode is dit jaar nog niet merkbaar, de buitentemperatuur is nagenoeg hetzelfde. Wel zijn inmiddels de meeste bladeren van de bomen, maar het gras groeit nog gestaag door. Dat het toch niet geheel abnormaal is kunnen we lezen in geschiedenisboeken, waar ook wel sprake is van zeer zachte winters met bloeiende fruitbomen en zelfs van broedende vogels.
 
 
 
 
 
 
njwens
Nieuwjaarswens in het belang van een positieve uitstraling van Julianadorp en Julianadorp aan Zee
 
Bovenstaande wens achten wij van groot belang, omdat toerisme voor Julianadorp en recreatief bezoek aan en het strand van Julianadorp aan Zee van groot economisch belang zijn voor ons dorp.
De aanleiding van de wens is ontleend aan ervaringen en waarschuwende opmerkingen van bezoekers
van het strand van Julianadorp. Een groter percentage van de gemeentelijke inkomsten verworven uit de recreatieve bedrijvigheid in Julianadorp en Julianadorp aan Zee dient derhalve ten goede te komen aan het onderhoud en verzorging van het Julianadorper strand.
 
Van Harte Welkom op de Website
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen net voor commercile doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com