DORPER-NIEUWS
februari /maart 2006
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

't Is lente Verwarrend fietspad rotonde Toch legaal duinpad
Koningin en 100 jaar Julianadorp Grondonderzoek Zuiderhaaks Hondenhalte bij het strand
Aanleg nieuw fietspad Langevliet Lange files van Foreestweg Puin in dorper groen
Prijzen tuintjeskeuring Bomen Langevliet naar Breewijd Beeldengaard Wijngaard
Start bouw Winkelcentrum Wortels rooien voor supermarkt Dorpstekeningen van Dral
Julianadorp en identiteit Anti-licht-zitje Zicht op ruwe winterzee
Dorpsgids van Julianadorp    
welcome.to/julianadorp
agenda  
aangepast:22 maart 2006
De maand maart, 't is lente en de kenmerken, bloeiende crocussen, wilgenkatjes en geknotte wilgenbomen zijn al weer goed zichtbaar op diverse locaties in Julianadorp. Helaas heeft de voorbije winterperiode ons niet veel mooie winterse dagen gegeven, wel veel guur weer, maar mooi schaatsijs moesten we opnieuw ontberen. De dagen worden weer langer en binnenkort kunnen we weer genieten van bloeiende bloembollenvelden in Koegras rondom Julianadorp en we maken we ons weer op voor de komende zomer.

Wilgenkatjes, een teken van het voorjaar

Afgezaagde wilgentakjes zijn opnieuw gebruikt voor het aanmaken van een windscherm

Geknotte wilgenbomen langs de Slenk Zuiderhaaks/Middelzand
.
Koningin Beatrix is uitgenodigd om op Koninginnedag 2009 het 100-jarige Julianadorp te komen bezoeken. Die dag wordt aangegeven als één van de hoogtijdagen van de viering van het 100-jarig bestaan van Julianadorp..
Het aanstaande jubileum van 100 jaar Julianadorp was één van de belangrijkste agendapunten van de jaarvergadering van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit, die werd gehouden op 28 februari jl. Een aantal leden van het bestuur van de Culturele Vereniging vormt het bestuur van "Stichting Julianadorp 100 jaar" in oprichting. De Stichting gaat zelfstandig, met steun van de Culturele Vereniging, de feesten en andere aktiviteiten in het jubileumjaar organiseren. Gert van Mullem jr, is bereid gevonden als voorzitter van deze nieuwe stichting op te treden. Om de jubileumviering een nog bredere basis te geven is ook contact gezocht met de Belangen Vereniging Julianadorp. De Belangenvereniging heeft daarop positief gereageerd. Door de Stichting Julianadorp 100 jaar worden werkgroepen samengesteld die onderdelen van de organisatie op zich gaan nemen. Wilt u ook meehelpen met de organisatie, dan kunt zich aanmelden bij de Culturele Vereniging. ( cultvooruit@hotmail.com) Er is inmiddels een globaal jubilieumprogramma opgesteld waarbij de gedachten uitgaan naar een aantal festiviteiten die verpreid over het jaar 2009 zullen plaatsvinden.
Het voorlopig jubileumprogramma voor 2009 bestaat uit;
- Koninginnedagfeesten,
. met uitnodiging aan de Koningin om die dag Julianadorp met een bezoek te vereren.
- Sportweekend/week voor verengingen -
- Evenement voor alle scholen in Julianadorp -
- Historisch/Cultureel weekend/week - met Reunie
- Muziekweekend tevens eindfeest voor jong en oud.
De evenementen zijn vooral in het eerste halfjaar van 2009 ingepland.

Andere zaken die onder aandacht komen zijn;
Jubileumboek(en) Julianadorp 100 jaar, een Jubileumvlag, Mogelijk een kunstijsvloer (IJsclub). Ook organisaties die zich nu al jaarlijks bezighouden met ontspanningsaktiviteiten en evenermenten voor toeristen worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de jubileumfeesten. De jubileum-organistatie houdt zich aanbevolen voor meer uitvoerbare suggesties, ideeën of anderzijds inzet om te komen tot een klinkend, onvergetelijk jubileumjaar voor het 100-jarig Julianadorp.
Voor de Stichting Julianadorp 100 jaar wordt een internet-site opgestart met alle informatie omtrent de organisatie en de feesten tijdens het Jubilemjaar van Julianadorp
 
Het hoofdbestuur van de "Stichting Julianadorp 100 jaar"
Het hoofdbestuur van de "Stichting Julianadorp 100 jaar"
in oprichting bestaat momenteel uit ;
Gerrit van Mullem,
voorzitter
Heleen Kreuk,
voorlopig penningmeester
Rob Schilder,
secretaris
Marcel Visser,
alg. bestuurslid
Annius v.d. Spoel,
voorlopig alg. bestuurslid
 

Het huidige bestuur van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit (vlnr),
Susan Tas, Frieda Brücher,Heleen Kreuk(penn.mstr), Gerrit van Mullem, Jan Romar (vz),
Maurice Oud,Corella van Kuijeren(secr.), Annius v.d. Spoel en Co Schilder
Nog meer van de Culturele Vereniging
De Culturele vereniging Julianadorp timmert de laatste tijd volop aan de weg. Als je de jaaragenda van dit jaar bekijkt, dan begint Julianadorp steeds meer op een evenementendorp te lijken. Bij veel van die evenementen is de "Cult" betrokken. We noemen daarbij, Koninginnedagaktiviteiten, het 2e Julianadorper Muziekfestijn, de nieuw-opgezette voorjaarsmarkt "Springfair"op Noorderhaven, Julianapop, Stratenvoetbal, Ringsteken, Kermisaktiviteiten, Keuveltjes keuring Sint Maarten, de Sinterklaasintocht, de Tuintjeskeuring en dit jaar nieuw, de beoordeling van de Kerstversiering/verlichting eind-december. De Culturele vereniging levert daarmee een flinke bijdrage aan het woongenot in (Groot) Julianadorp.
De jaarlijkse senioren-reisdag werd ook door de vereniging georganiseerd, maar tijdens de jaarvergadering werd bekend dat wegens vermindering van belangstelling die dag komt te vervallen.
De Culturele Vereniging presenteerde zich als goed functionerende club, die binnen haar bestuur de laatste jaren een flinke "verjonging" heeft doorgevoerd. Er is nieuw bloed en er worden frisse ideeën aangeleverd die ten goede komen aan de leefbaarheid van ons dorp. De vereniging wist in een redelijk korte periode de afgelopen tijd haar ledental met vijftig te vermeerderen. Natuurlijk zijn nog steeds nieuwe leden van harte welkom.
Na de pauze hield dhr. Klaas. de Leeuw een onderhoudend verhaal over de bouw van zijn molen aan de Kneeskade te Anna Paulowna.

Na de pauze verzorgde dhr. Klaas de Leeuw een
presentatie over de bouw van zijn molen in Anna Paulowna
.
Eén van de jaarlijkse aktiviteiten van de Culturele Vereniging is het keuren van tuinen in Julianadorp en Koegras. De uitslag van die keuring wordt op de avond van de jaarvergadering bekend gemaakt. Vaak prijken dezelfde namen op de lijst van prijswinnaars . Echter, deze keer werd de meest aansprekende prijs, de wisselbeker, gewonnen door een nieuwe, nog niet eerdere winnaar, de familie Conijn aan de Van Foreestweg. Mevrouw Conijn vertelde, dat zij er tien jaar over had gedaan om dezelfde prestatie als haar vader te leveren. De huidige tuin is wel heel anders dan de tuin van vader destijds, maar het is haar nu toch ook gelukt de wisselbeker te bemachtigen.
.
De uitsag van de tuinkeuring:
  Kleine tuinen Middelgrote tuinen Grote tuinen
1 Schuchart -Weth.w.de Boerstr. Pijnacker - Proeftuinweg Conijn - Van Foreestweg
2 Volkers -Parkstaat Minnes - Mr. J.de Vriesstr. v/d. Heide - Schoolweg
3 Clemens - Kortevliet G.Borst sr. Kortevliet. Kuin - Kortevliet
4 v/d Zwet -Weth W.de Boerstr. Kreuk - Klaverstraat Meskers - Kortevliet
5 Nagengast -Kortevliet Meskers - Parkstraat G. Borst jr - Kortevliet
6   Rietvink - Parkstraat v. Trier - Langevliet
7     Winter - Vogelzand

mvr. Conijn met wisselbeker en
1e prijs grote tuinen

fam. Schuchart 1e prijs kleine tuinen

fam.Pijnacker 1e prijs middelgrote.tuinen
 
Start bouw Winkelcentrum komt in zicht.
Binnenkort start de bouw van winkelcentrum de Nieuwe Riepel tegenover het Loopuytpark aan de Schoolweg. Voor de aanvang van de bouw moeten eerst nog wel twee bunkers worden gesloopt die in opdracht van de Duitse bezetter in 1942/43 zijn gebouwd.
Via internet werden we op de hoogte gesteld van de planning van de nieuwbouw

Julianadorp verplaatst winkelcentrum en krijgt 1500 woningen
Winkelcentrum De Riepel in Julianadorp gaat verhuizen. Begin 2008 is de opening gepland van een groter en moderner winkelcentrum aan de rand van het dorp. Redema Groep uit IJsselstein gaat de Nieuwe Riepel realiseren en ontwikkelt circa 50 appartementen voor ouderen op de huidige plek van Wnkelcentrum De Riepel.. Vlakbij het nieuwe winkelcentrum (Julianadorp Oost -red.) zijn plannen om de komende jaren 1500 woningen te bouwen. Het nieuwe centrum is daar ook al op berekend.
Het nieuwe winkelcentrum krijgt een overdekte winkelstraat, winkels aan de twee buitenzijden en meerdere ingangen. Er komt 7300 m2 aan winkels, dienstverlening en horeca in 30 units. De supermarkten van Deen en Aldi worden de belangrijke trekkers. Er komen 300 parkeerplaatsen.
Het doel is om het winkelcentrum begin 2008 op te leveren zodat de winkels kunnen verhuizen en de appartementen in 2009 kunnen worden opgeleverd.

bron: PropertyNL
datum: 17-2-2006
categorie: Projectontwikkeling


De rode circel geeft de locatie aan van het nieuw te bouwen winkelcentrum tegenover het Loopuytpark
duidelijk zichtbaar op deze historische foto zijn de twee bunkers die eerst moeten worden gesloopt.
.
Binnenkort wordt begonnen met de aanleg van een fietspad langs de Langevliet vanaf rotonde bij Noorderhaven richting Callantsogervaart. Voorafgaand worden deze week (13 maart) de pasgeplante bomen langs dat trajekt verwijderd. Als het fietspad klaar is worden opnieuw bomen geplant op de overgebleven groenstrook tussen het fietspad en de Langevliet. Jarenlang is vanuit o.a. Noorderhaven aangedrongen op de aanleg van dit nieuwe fietspad, waardoor bewoners van Noorderhaven redelijk veilig het strand kunnen bereiken.
.
Julianadorp, identiteit en meer naamsbekendheid
Steeds weer bijven wij ons verbazen over de minimale historische kennis over Julianadorp bij gemeentebestuurders. Zoals al eerder vermeld bestaat Julianadorp sinds 1909, maar steeds blijven gemeentelijke politici en gemeenteambtenaren in hun onwetendheid en ondeskundige journalisten ontkennen dat het dorp als zelfstandige woonkern bestaat. Toch rijst er hoop en kan mogelijk binnenkort een ommekeer komen in gedachtengang, uitlatingen en pennevruchten van die personen.
De werkgroep Structuurvisie Julianadorp 2015, onder leiding van Willem Stam, dringt erop aan de identiteit van Julianadorp te versterken en één van de gemeentelijke politieke partijen schrijft in haar verkiezingsboodschap dat Julianadorp èn Huisduinen een eigen status moeten krijgen.
Omdat er in Julianadorp géén eigen politieke bestuurslaag is, die is altijd tegengehooden door betweters uit de stad ten noorden van ons dorp, is de bestuurlijke erkenning van Julianadorp te zeer afhankelijk van bestuurders die nìet in Julianadorp wonen. Het zijn dezelfde bestuurders die ten tijde van de nieuwbouw, de periode van 1975 tot 1990 lange tijd hun best hebben gedaan Julianadorp van de kaart te vegen. Hetgeen hun toen trouwens, net als de Duitse bezetters in 1942, niet is gelukt.
Nu er betere tijden gloren geven wij alvast de voorzet om Julianadorp meer eigen identiteit te gunnen door Julianadorp haar eigen postcode , 1786.., 1787.. en 1788.., terug te geven. Het is de enige goede erkenning dat het gemeentebestuur ter aandenken van het over drie jaar 100-jarig bestaan van Julianadorp aan Julianadorp kan geven.
De naamsbekendheid van ons Julianadorp is ook zeer belangrijk voor de identiteit van Julianadorp. Dorpers, dorper verenigingen, dorper scholen, instellingen en bedrijven kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het is een kleine moeite om bij adressering steeds de naam Julianadorp te vermelden als woon- en vestigingsplaats
Vaak wordt ons gezegd de ZE in het land niet weten waar Julianadorp ligt.
Wij merken daarbij op;
"als ZE niet weten waar Julianadorp ligt, vertel of schrijf ZE dan ",
" Dat Julianadorp aan de Noordzeekust in de Noordkop van Noordholland ligt,
zeven kilometer ten noorden van Callantsoog ".

Gegarandeerd krijg je dan van ZE een positieve reaktie !!!.

.
Het transportbedrijf "Arie Rietvink" is één van de Julianadorper bedrijven die door het hele land wèl wil laten weten dat het bedrijf is gevestigd in Julianadorp (al 75 jaar). Prominent op al haar vrachtautos staat onder de naam van het bedrijf de vestigingsplaats JULIANADORP.
 
Voor het eerst in de geschiedenis van Julianadorp is een echte dorpsgids in drukvorm verschenen. Belangen Vereniging Julianadorp heeft daarmee een flinke bijdrage geleverd aan de herkenbaarheid van Julianadorp. De gids is keurig uitgevoerd met een glossy omslag en vulling van hoogwaardig papier. In de gids zijn de adressen van veel Julianadorper verenigingen en instellingen opgenomen. Voorzitter de Haas schrijft in zijn voorwoord dat dorpers steeds trotser worden op hun woonplaats en het als eretitel beschouwen.ook als dorper te worden aangesproken. De uitgever heeft kans gezien de gids tot een zeer leesbaar boekje te maken waarbij de foto's van vroeger en nu van diverse locaties in Julianadorp menig ontvanger zal verrassen.
De eerste gids werd kort geleden in de Ontmoetingskerk aangeboden aan dhr. Joop Vonk, de onofficiële, onbezoldigde burgemeester van Julianadorp. De komende dagen wordt de gids, die in een oplage van 6500 is gedrukt, huis aan huis verpreid.
Meer info treft u aan op de website van Belangenvereniging Juliandorp

De eerste dorpsgids van Julianadorp, een uitgave van Belangen Vereniging Julianadorp
.
De rotonde van de Schoolweg geeft gedeeltelijk een groot-stedelijke uitstraling aan de toegang van Julianadorp. Vanaf de Rijksweg gereden een brede baan tot aan de rotonde, maar daarna kom je weer terecht op het bekende karrespoor tot aan het centrum van Julianadorp. Omwonenden van de nieuwe weg hebben inmiddels bemerkt, dat de brede weg wordt gebruikt als racebaan en geven aan, dat de weg zeer onveilig is voor met name overstekende fietsers. Voor auto's is de rotonde redelijk overzichtelijk, maar voor fietsers is het passeren van de rotonde verwarrend. Op de fiets kan worden gekozen uit twee mogelijke routes. De eerste is het rechtsom ronden van de rotonde samen op met het snelverkeer. De tweede route voor fietsers is linksom langs de rotonde. Deze fietsroute sluit aan op een nieuw aangelegd breed fietspad links van de Schoolweg. De herkenbaarheid van fietspaden wordt vaak vergroot door het aanbrengen van een rode kleur op het fietspad. Waarschijnlijk heeft men verschil willen aanbrengen voor fietsers en bromfietsers. Bij de rotonde vanaf de richting Rijksweg is dat niet logisch toegepast, hetgeen verwarrend is voor fietsers voor een veilige voortzetting van hun fietstocht richting Julianadorp.

De Schoolweg met brede (race)baan en rotonde geeft een groot-stedelijke toegang tot Julianadorp

Maar voor fietsers komend langs de Schoolweg vanaf de Rijksweg is het ronden van de rotonde verwarrend

Het wegdek van deze oversteek had rood moeten zijn

en deze oprit (voor brommers?) had zwart moeten zijn
.
Het trajekt van de,nieuw aan te leggen verlengde Zuiderhaaks tussen de Langevliet en de Schoolweg is voorzien van de basisgrondlaag. Voor het op juiste hoogte brengen van het trajekt is grond gebruikt, dat is vrijgekomen bij het uitgraven van de kanoroute van het Duinzoomplan ten noordwesten van Julianadorp. Vanwege milieuverordening dient voorafgaand aan de verdere aanleg van de weg onderzoek te worden verricht naar de kwaliteit van de nieuw aangevoerde grond. Eric en Willem Jan van Adviesburo HB uit Alkmaar verzamelden enkele weken geleden grondmonsters. Om de 20 meter langs het trajekt van de nieuwe weg en de aangrenzende bermen weden monsters tot negentig centimeter diep opgeboord. In april moeten de resultaten van het grondonderzoek bekend zijn bij gemeentewerken, de opdrachtgever van het onderzoek.

Eric en Willem Jan vverzamelen grondmonsters van het

trajekt van de verlengde Zuidrhaaks
.
Vorige maand is de aanleg van de rotonde in de Langevliet ter hoogte van de Zuiderhaaks gestart. Om de werkzaamheden mogelijk te maken is de Langevliet vanaf het bruggetje bij Buitenveld tot aan halverwege Doorzwin afgesloten voor snelverkeer. De aanleg van de rotonde gaat drie maanden duren, hetgeen momenteel tot gevolg heeft dat op de Van Foreestweg ter hoogte van Middelzand tot aan kruispunt Veul lange files ontstaan. Voor automobilisten richting het noorden is het daarom raadzaam om hun weg te vervolgen via de Zanddijk of langs de Callantsogervaart. Het is even omrijden, maar de doorstroming van het snelverkeer is daar aanmerkelijk beter.

aanleg rotonde Langevliet/Zuiderhaaks (boven) veroorzaakt lange files op Van Foreestweg (onder)
.
Het is al eerder vermeld, dat langs de Langevliet ter hoogte van Doorzwin en Malzwin te veel bomen zijn geplant. Er zijn derhalve voorbereidingen getroffen om het aantal bomen uit te dunnen. De wortels van de helft van het aantal bomen zijn een meter vanaf de stam rondom doorgesneden. Daarna is een afscherming aangebracht, zodat de wortels niet meer verder zijwaarts kunnen uitgroeien. Enkele weken geleden moesten een aantal van die bomen plaatsmaken voor de aanleg van de nieuwe rotonde bij de Zuiderhaaks Drie daarvan zijn veplaatst naar een groenveldje aan de Breewijd, halverwege Middelzand/Vogelzand. Voor dewoners van Middelzand is dat wel bijzonder, want zij zijn al jaren bezig om bomen, de grote zonlichtverhinderende en rotzooiveroorzakende grote populieren, gekapt te krijgen. Inplaats van vermindering van bomen wordt het bos aan de Breewijd nu juist uitgebreid.

Bomen langs de Langevliet zijn verwijderd en naar
een groenveldje aan de Breewijd(onder) verplaatst
.
Tijdens de afgelopen maand was er veel aktie op het land. Deze keer niet uitsluitend bloembollenwerk, maar vooral het rooien van wortels. Wij keken even bij de Fa. Aanhanen uit Katwijk. Dit bedrijf verbouwt al dertig jaar wortels in de direkte omgeving van Julianadorp. Bij het maken van een praatje loop je soms zomaar tegen onverwachte informatie aan. Zo maakte Fa. Aanhanen zich grote zorgen om de prijzenoorlog die momenteel woedt in de supermarktenbranche. De wortels die hij rooide zijn bestemd voor een supermarktketen die door die prijzenslag dreigt onderuit te gaan. In dat geval zal hij zijn afzetkanaal kwijt raken en vreest hij ook voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Zo blijkt maar weer, zaken die zich ogenschijnlijk op afstand afspelen kunnen heel dichtbij tot vervelende gevolgen leiden.

Fa.Aanhaanen bezig met het rooien van wortels in Koegras, nabij de Rijksweg

Voorafgaand aan het rooen van de wortels werd de afdeklaag van stro en het loof van de wortels verwijderd
.
Aan de Van Foreestweg dicht bij de snackbar in Julianadorp aan Zee zijn drie bankjes geplaatst. Op zich heel aardig om een dergelijke voorziening te maken voor onderwegzijnde toeristen, wandelaars en fietsers, maar de reden is wel bijzonder. Naast de snackbar is een klein parkeerterrein. Als daar 's avonds, in het donker auto's werden geparkeerd, hadden bewoners van de woningen aan de overkant, aan de Van Foreestweg, last van de felle autolichten. Om die overlast te voorkomen is een fikse kunstmatige wal opgetrokken. De wal bestaat uit brokken steen, die in een rechthoeke "mand" van betonijzer zijn gestort. Dicht tegen deze wal aan is een zitje gemaakt bestaande uit drie bankjes..
Het is opvallend dat deze ingreep zo geruisloos is verlopen, althans het was niet algemeen bekend dat het probleem speelde en de snelheid van het aanbrengen van een dergelijke aanpassing is derhalve verwonderlijk. Misschien kunnen bewoners aan de Breewijd, die al jaren last hebben van de grote populieren, eens bij bewoners aan de Van Foreestweg vragen, hoe je snel iets bij het bestuurlijk apparaat van de gemeente kunt regelen om te worden verlost van overlast.
.
In een vorige nieuwspagina hebben wij aandacht besteed aan trimmers die illegaal de duinen doorkruisten. Een trouwe lezer van het Dorper Nieuws schreef ons dat er wel degelijk een legaal duinpaadje is in de duinen van Julianadorp aan Zee. Onze belofte inlossend om dat eens te vermelden gingen we op zoek naar het beoogde duinpad. Zo blijkt er inderdaad een duinpaadje te lopen vanaf het fietspad tussen Strandslag Julianadorp en strandslag Drooghe weert. Het paadje mag echter alleen worden gebruikt door wandelaars en wandelaars met aangelijnde honden. Voor ruiters en trimmers is het paadje verboden.

Toegang duinpad bij strandslag Julianadorp

Bordje met opschrift waaruit blijkt, dat alleen wandelaars toegang hebben

Toegang duinpad bij strandslag Drooghe Weert, enigzins onzichtbaar achter basaltblokken
.
Bij strandopgangen zijn hondenhaltes gecreërd. Deze haltes bestaan uit een kastje waaruit opruimzakken voor hondenpoep kunnen worden getrokken en een verzamelbak voor gevulde poepzakken. Een blik in die bak schonk ons het zicht op één zak, dus het systeem schijnt te werken.
Als een dergelijk syteem werkt, dan bevelen wij aan, om op meer plaatsen, bij voorkeur in de bebouwde kom van Julianadorp, dergelijke honden-haltes aan te brengen.
Wij noemen als mogelijk lokatie, de openbare hondenpoegebieden in Middelzand, met name het trajekt langs de Slenk. Lopend met (klein)kinderen moet je daar goed uitkijken dat de kleine beukers niet per ongeluk tijdens een speelse bui midden in de hondenstront terecht komen. Bij, de vaak geprofileerde, kinderschoen-zolen is het een heksentoer die stront en de geur daarvan weer te verwijderen. Van ervaringsdeskundigen vernomen wij, dat in de zomermaanden boven de berm van de Slenk voortdurend een penetrante hondendrollengeur hangt. Dit is één van de voorbeelden van overlast van hondenpoep.
Nu er bij de strandopgangen, voor toeristen, een oplossig wordt geboden lijkt het ons ook voor permanente bewoners van Julianadorp een aardige geste om dergelijke voorzieningen te plaatsen bij gebieden die bekend staan om hun smerige uitstraling en meurende hondenpoep. Nee het hondje, het lieve beestje, weet niet beter, maar ook van zijn baas(jes) zouden niet-hondenbezitters graag enig medewerking vragen om overlast te verminderen.

De honden-halte bij strandslag Drooghe Weert

Langs de Slenk in Middelzand, een voorbeeld van een gebied, waar, tussen voet- en fietspad,
veel overlast van hondenpoep is. Binnen enkele meters zijn hondendrollen, als van mensen,
zichtbaar aanwezig, maar ook veel honden-race-kak-producten tref je daar aan..
.
De foto is duidelijk. Hou Julianadorp schoon en daardoor prettig leefbaar geldt kennelijk niet voor alle dorpers. Er zijn bewoners die het dorper groen beschouwen als stortplaats voor hun overtollige puin. Wij legden dit vast tussen de bomen op een groenveldje bij Kruiszwin.
.
Dicht bij de duinen aan de Van Foreestweg heeft familie Wijgaard een grote hoeveelheid tuinbeeldjes in de aanbieding. Van welkomsganzen tot schaarsgeklede dames, het is een bonte verzameling.
 
Toevallig kregen wij onderstaande tekeningen van dhr C.J.Dral onder ogen. De tekeningen zijn waarschijnlijk gemaakt voor publicatie in de Dorpsstem. Het was een periodiek krantje dat door de Culturele Vereniging werd uitgegeven in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw. Dhr. Dral heeft destijds ook de omslag van het krantje ontworpen. De tekeningen zijn afkomstig uit de archieven van Roel en Annie Smid. Roel was lid van de redaktie van de Dorpsstem.
 
De prenten zijn beschikbaar.gesteld door Nel v/d Reep-Smid
Zicht op ruwe winterzee geeft innerlijke rust
Om al het Dorper nieuws te relativeren en de betrekkelijkheid van alles te
blijven inzien is een bezoek aan het strand altijd een welkome remedie.
De grote zee brengt je steeds weer tot een weldadige innerlijke rust..........
 
 
Van Harte Welkom op de Website
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com of julianadorp-pvk@hetnet.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com