Vestiging van Voortgezet Onderwijs en
Volumestudie toekomst sportvoorzieningen in Julianadorp
presentatie van het eindrapport d.d. 30 september 2003
.
vestiging Voortgezet Onderwijs rapport Volumestudie Sportpark J'dorp, Basis en Combi
.
Vestiging van Voortgezet Onderwijs, met een nieuwe moderne Sporthal in Julianadorp
Direkteur Rijnten van de gemeentelijke Samenwerkende Scholen voor Voortgezet Onderwijs deelde mee, dat in 2007 de dependance van het voortgezet onderwijs in Julianadorp zal starten met het geven van onderwijs. De school is bestemd voor onderbouw, het betreft de eerste drie jaar, van het voortgezet onderwijs. De bovenbouw, ook wel studiehuis genoemd, mag niet in Julianadorp worden gevestigd. Daartegen is bezwaar gemaakt door omliggende gemeenten in de Noordkop, met name gemeente Schagen is beducht voor mogelijke concurrentie van haar middelbare scholengemeenschap.

Scholieren van het Voortgezet Onderwijs moeten nu nog 5 tot 10 kilometer reizen naar
school. In 2007 kunnen ze in Julianadorp de eerste drie klassen doorlopen.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Door de komst van een dependance van het voortgezet onderwijs in Julianadorp zal ook een moderne Sporthal worden gerealiseerd. De bestaande, toen nog sportzaal Trefpunt, werd zesentwintig jaar geleden ook gebouwd omdat het onderwijs sportaccommodatie nodig had. De fout die toen werd gemaakt, met het bouwen van een te kleine zaal, zal als de plannen doorgaan niet weer worden gemaakt. De nieuwe sporthal zal modern van opzet zijn en bestaan uit een zaal die, middels vouwwanden, in drie zalen kan worden verdeeld.
Er worden meerdere lokaties geschikt geacht voor de bouw van de nieuwe school, maar gezien de nog te verwerven gronden werd om strategische reden de gewenste lokatie nog niet aangegeven. Van dorper grondeigenaren weten wij, dat het verkopen van gronden aan de gemeente, mede door de bijzondere handelwijze van de gemeenteambtenaren, niet altijd zo soepel verloopt.
Direkteur Rijnten gaf aan, dat hij in het voorjaar van 2004 opnieuw in Julianadorp zal komen om concrete plannen betreffende de bouw van de nieuwe school aan de dorper bevolking voor te leggen. Hij stelt prijs op omarming van het plan door de dorper bevolking en nodigt daarom ook van harte alle dorper clubs en organisaties uit om, buiten de schooltijden om, gebruik te komen maken van de faciliteiten van de school. De school moet een belangrijk instituut worden voor de te verwachten 600 leerlingen, Julianadorpers en de dorper verenigingen vanuit meerdere sociale en culturele geledingen.

.
..
Onderzoek naar benodigde hoeveelheid sportaccommodaties in nabije toekomst 2015-2025

Wethouder Eljo Vos, en SAVO-direkteur
Theo Rijnten gaven toelichting vanaf de zijlijn
Bovenstaande informatie kregen wij tijdens de bijeenkomst die door de gemeentelijke afdeling Welzijn was belegd voor evaluatie van het het eindrapport "Volumestudie toekomst sportvoorzieningen Julianadorp" Voor dit overleg waren meerdere sport- en belanghebbende Julianadorper vereningingen uitgenodigd. Genoemde volumestudie is uitgevoerd door een externe adviesgroep die van de gemeente de opdracht kreeg; "Formuleer een heldere, concrete toekomstvisie voor sportaccommodaties in Julianadorp, waarbij een duideijke samenhang wordt nagestreefd met huidige en toekomstige voorzieningen op andere terreinen (onderwijs,kinderopvang,jeugd- en jongerenwerk, cultuur et cetera). De concrete plannen van het SAVO lijken voor de gemeente een aansporing te zijn geweest om mee te liften en om haar voordeel te behalen door mede aanspraak te doen op de gelden die naar verwachting voor de nieuwe onderwijsvoorziening vanuit de provincie en het rijk zullen worden gegenereerd. Tevens kn het gemeentebestuur Julianadorp niet langer voorzieningen onthouden. De ontwikkeling van Julianadorp-Oost met de bouw van 1000 tot 1500 woningen waardoor het aantal inwoners de komende 15 jaar verder uitgroeit naar het respectabele aantal van 20.000 verplicht het gemeentebestuur tot het realiseren van de nodige voorzieningen in ons dorp.

dhr. v/d Heide presenteerde het rapport

De plannen van de gemeente zijn gericht op het concentreren van meerdere sportaccommodaties op n lokatie, waarbij voorzieningen voor het voorgezet onderwijs ook door dorper sportverenigingen moeten kunnen worden gebruikt of anderzijds dat de school gebruik maakt van de verenigingsaccommodaties.
Voorafgaand aan het eindrapport is aan de sportverenigingen een enqueteformulier voorgelegd waarmee kon worden aangegeven wat zij aan accommodatie denken nodig te hebben in de nabije toekomst. In het eindrapport van de volumestudie worden een drietal scenario's voorgelegd. Een
Basis-scenario waar alle clubs eigen voorzieningen zoals sportvelden, kleedkamers en kantine krijgen, een Combinatie-scenario waarbij alle clubs gebruik maken van dezelfde kleedkamer- en kantinefaciliteiten en een Combinatie-Plus-scenario waarbij naast gezamenlijk gebruik ook nog ruimte moet zijn voor andere sportverenigingen dan de "grote vier ", JVC, JHC,TVJ en de IJsclub. De sporthal wordt opgezet als multifunctioneel te gebruiken voorziening voor met name schoolsport, culturele doeleinden en evenementen .
De genoemde vier verenigingen die, wat betreft grondoppervlak, veel ruimte nodig hebben waren allemaal vertegenwoordigd en ook waren een delegatie van de Sportadviesraad en BelangenVereniging Julianadorp aangeschoven bij het overleg. De vergadering werd geleid door Jos Laagland en ingeleid door dhr. v/d Heide namens de opstellers van het rapport. Demissionair wethouder van welzijn , mvr Eljo Vos opende de bijeenkomst en gaf daarna samen met direkteur Rijnten van de SAVO vanaf de zijlijn extra toelichting.
Opvallend vonden wij dat de opstellers van het rapport het behoud van de eigen identiteit van deelnemende verenigingen van groot belang.achten. Het gemeentebestuur zou ook eens meer rekening moeten houden met de identiteit van geheel Julianadorp.


sportclub-bestuurders JVC, JBC, Sportlust,TVJ, en BelangerVer. Julianadorp

De reaktie van de sportverenigingen op het eindrapport was niet eensluidend positief. De Julianadorper Voetbal Club reageerde zeer positief op de voorgestelde plannen. Zij krijgt bij realisering van het nieuwe sportpark met vier voetbalvelden de beschikking over een extra voetbalveld. Het bestuur sprak wel de voorkeur uit voor een eigen kantine/ontmoetingsruimte. De Julianadorper Handbal Vereniging ziet ook voordelen door het ter beschikking krijgen van twee in plaats van n verhard hanbalveld. Daarbij geeft de club aan dat zij momenteel haar wedstrijden van de zaalcompetitie in het na-en voorjaar niet in Julianadorp kan spelen. Zij moet daarvoor uitwijken naar 't Zand ( 10 km zuidwaarts). De club wil daarom graag gebruik gaan maken van de nieuwe sporthal. TennisVereniging Julianadorp kan de te verwachten kosten bij verhuizing naar het nieuwe sportpark nog niet overzien. Momenteel is de vereniging, financieel gezien, zeer gezond. Welke extra gelden mogen zij van de gemeente tegemoet zien: er wordt toch ook geld verdiend met de verkoop van de huidige tennisaccommodatie. Zij denkt anders bij verhuizing haar leden extra geld te moeten vragen. De tennisvereniging is ook nog verwikkeld in een juridische procedure over het mogen aanbrengen van baanverlichting. De omwonenden van het tenniscomplex, bewoners van het recratiepark "De Zandloper" hebben bezwaar ingediend tegen het aanbrengen van de verlichting. De tennisvereniging wil in afwachting van uitspraak over deze zaak nog geen definitief standpunt innemen over mogelijk verhuizen naar een nieuwe accommodatie.


links het het bestuur van IJsclub Julianadorp

IJsclub Julianadorp is tegen verhuizing naar een andere lokatie. De baan wordt door het jaar heen voor meerdere (sport)-aktiviteiten gebruikt. Wij, (redaktie) noemen daarbij nog, de organisatie van Julianapop, het zeer succesvolle jaarlijkse pop-evenement voor jong en oud. Het terrein is bij uitstek geschikt voor evenementen die men liever niet op sportvelden toelaat of plaatsvinden als de sportvelden opnieuw worden ingezaaid. Volgens de ijsclub voldoet de huidige ijsbaan aan alle gestelde eisen, een vierhonderdmeterbaan, goede kantinevoorziening en uitstekend onderhoud dat wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Zij heeft geen bezwaar tegen het medegebruik door andere verenigingen, maar de club wil baas blijven op hun "eigen Julianadorper" ijsbaan. De club meent haar identiteit volledig te verliezen en voorziet grote leegloop van bestuur als de in het rapport voorgestelde invulling/verhuizing door moet gaan. Basket bal Vereniging Julianadorp kan ook instemmen met de plannen. Waarbij uit deze club ook nog de sportvoorzienigen voor gehandicapten werden aangeroerd, zij missen dat in het rapport.
BelangenVereniging Julianadorp deed het verzoek, het voor Sportpark Julianadorp aan te kopen grondoppervlak niet geheel vol te plannen. Zij wil ook voor de nog niet aanwezige sporten de mogelijkheid open laten om later een plekje te vinden op het sportpark. Sportvereniging Sportlust, die naast de gymnastiekafdeling momenteel een bloeiende loopafdeling heeft met meer dan 200 leden, wil ook in Julianadorp het gehele jaar graag de beschikking krijgen over een baan van 400 meter. Daar de ijsbaan tijdens de wintermaanden onder water staat is medegebruik door Sportlust geen optie. (red) Inplaats van de ijsbaan op te nemen in het nieuwe complex zou een 400-meterbaan ook voor de school een prachtige uitbreiding voor het bewegingsonderwijs zijn.

Wethouder mw Vos, herhaalde tijdens de bijeenkomst meerdere malen dat het rapport een studie is van wat er nodig is. Er is nog niets beslist. Aan stedebouwkundigen zal binnenkort worden gevraagd tekeningen te maken van het Sportpark. De voortvarendheid van de direkteur van de SAVO, dhr. Rijnten hebben we bij de wethouder, waarschijnlijk mede door haar demissionaire status, niet kunnen waarnemen. Om in sporttermen te blijven kunnen wij haar dan ook bestempelen als langebaanrijdster terwijl dhr Rijnten als korte baan rijder kan worden aangemerkt die de sprint om te komen tot de nieuwe school al heeft ingezet. Hij zette dit kracht bij door te stellen , dat, ook als de sportparkdiscussie niet op tijd wordt omgezet in daden, de school er zal staan in 2007 en dat de Sporthal desnoods in de Julianadorper prairie wordt gebouwd, want hij heeft de hal nodig voor "zijn" Julianadorper school voor Voortgezet Onderwijs.
Wij zien de komst van het Voortgezet Onderwijs met een modern Sportpark als een ware verrijking voor ons dorp.
Tot ziens bij de opening van het
"Theo Rijnten College" en in een later stadium ??? "Sportpark Julianadorp".

SPORTPARK JULIANADORP
Mogelijke opzet van nieuw sportpark waarin tevens de
school voor Voorgezet Onderwijs is opgenomen
afmetingen : 300 bij 310 meter afmetingen: 310 bij 270 meter
  BASIS-SCENARIO   COMBINATIE-SCENARIO
A hoofd-voetbalveld A, hoofd-voetbalveld
B en C voetbalvelden (gras) B en C voetbalvelden (gras)
D voetbalveld ( kunstgras) D voetbalveld ( kunstgras)
E clubgebouw JVC E clubgebouw JVC
F sporthal F sporthal
G clubgebouw JHC G clubgebouw IJsclub en JHC
H gebouw voortgezet onderwijs H gebouw voortgezet onderwijs
I tennisbanen I tennisbanen
J clubgebouw TVJ J clubgebouw TVJ
K zijn handbalvelden JHC K zijn handbalvelden JHC
L ijsbaan L ijsbaan
M parkeerruimte 225 vakken M oefenveld JVC
N clubgebouw IJsclub N parkeerruimte 250 vakken
De totale kosten van Sportpark Julianadorp worden, exclusief het
nog te verwerven grondoppervlak, geraamd op 8 9 miljoen Euro
terug naar nieuws

 

 

 

Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.welcome.to/julianadorp
copyright: Julianadorppromotie'95