agenda julianadorp-parelvandekop.nl archief website met o.a. oud nieuws en evenementen
.
Bloei van krokussen kleuren polder Het Koegras
.
.
Krokussen van bloembollenbedrijf gebr. Thomas in bloei langs de VanForeestweg
 
.
 
Rotonde Breewijd - Zuiderhaaks gereed voor verkeer d.d.vrijdag 18 mei
Met het aanbrengen van markeringslijnen, verkeersborden en het egaliseren van de grond rondom is de nieuwe rotonde Breewijd/Zuiderhaaks klaar voor het verkeer.
Terwijl de aanleg van de Noorderhaaks al geruime tijd stil ligt werd afgelopen weken gewerkt aan de rotonde die het verkeer vanuit Julianadorp zuid richting de Van Foreestweg naar de nog aan te leggen Nooderhaaks moet leiden.
De werkzaamheden werden uitgevoerd door specialisten afkomstig uit bijna alle hoeken van Nederland, o.a. Drente, Gelderland, Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland.
Bij de aanleg van de Noorderhaaks doet zich het probleem voor van het naar de oppervlakte komen van zout grondwater dat is veroorzaakt door verticale drainering die is aan gebracht in het traject van de nieuw aan te leggen rondweg. Het zoute water is desastreus voor de aangrenzende bloembollen- akkers. Volgens omwonenden was de aannemer gewaarschuwd voor het aanwezig zijn van het zoute grondwater. Heel vroeger stroomde aan de noordkant van het huidige Julianadorp het Heersdiep, een zoutwaterverbinding tussen de Noordzee en de Zuiderzee.
Eťn van de opties om schade te voorkomen is het graven van scheidings-sloten. Echter daarvoor moet extra land worden aangekocht. Hoe en wanneer de werkzaamheden worden voortgezet is derhalve nog niet bekend. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met het verstrijken van de subsidietermijn van de Provincie Noord-Holland.
.
.
.
.
 
Nieuwe rotonde Breewijd - Zuiderhaaks wordt op vrijdag 18 mei in gebruik genomen d.d woensdag 16 mei
De rotonde Breewijd-Zuiderhaaks wordt op vrijdag 18 mei in gebruik genomen.
Woensdag 16 mei is wegenbouwer BAM gestart met de asfaltering van de nieuwe rotonde Breewijd-Zuiderhaaks. Drie lagen asfalt worden gelegd om het wegdek voldoende sterkte te geven voor het te verwachten verkeer over de rotonde. Daarop volgend worden in aansluiting op de nieuwe rijbanen de fietspaden nog geasfalteerd.

De eerste laag asfalt is al aangebracht op de nieuwe rotonde
.

De asfaltering is donderdag dag 17 mei nog in volle gang
.
.
.
.
.
.
.
.
Kitesurfers trotseren de woeste elementen van de zee op het strand van Het Koegras. d.d. juni 2018
 
Voor de nodige wisselbouw op de akkers in Het Koegras wordt op meerdere
locaties in plaats van bloembollen groente verbouwd.
d.d. juni 2018

In plaats van bloembollen winterwortels en fikse rode kolen op landbouwgrond in Het Koegras
 
 
 
Veranderingen winkelaanbod Loopuytpark en de Riepel d.d. juni 2018
Het winkelaanbod aan het Loopuytpark en de Riepel is de laatste maanden aan verandering onderhevig.
De huishoudartikelenwinkel van Lampers is verhuist naar de Riepel en in het oude pand van Lampers aan het
Loopuytpark is de Galerie de Allerleukste gevestigd. De boekenwinkel in de Riepel is gestopt en in de leeg
gekomen unit wordt in juli een vestiging van Kruidvat geopend
.

Galerie de Allerleukste, nieuwe winkel aan het Loopuytpark met schilderijen sieraden en kadootjes
.
Het 25e JulianaPop-festival. Prachtig evenement met een Knallend slot. dd 16 juni 2018
Klik hier voor en uitgebreide foto impressie van JulianaPop 2018
Zomer 2018 op het strand van Julianadorp an Zee

.
Herfst in Julianadorp en Het Koegras
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landwerk in de het najaar
In het najaar worden de meeste bloembollen geplant en aansluitend met een laag stro afgedekt
 
 
 
 
 
 

Landveredeling doormiddel van een tussengewas. Daarvoor wordt o.a. rammenas gezaaid.
 
 
 
.
Het asfalteren van rondweg Noorderhaaks is gestart d.d.9 &10 oktober 2018
Deze week dinsdag 9 oktober is begonnen met het asfalteren van de nieuwe rondweg Noorderhaaks.
Lange tijd lagen de werkzaamheden aan deze nieuwe weg stil omdat er door eerder aangebrachte
verticale drainage het boezemwater in de sloten naast de weg te zout werd, hetgeen rampzalig is
voor de bloembolleteelt op de omliggende landerijen. Over de oplossing wordt nog onderhandeld,
maar de aanleg van de weg is nu dan toch voortgezet met het aanbrengen van de autorijbaan.
Gelijkertijd worden ook de contouren van de rotonde Langevliet/Noorderhaaks zichtbaar.

Het asfalteren van de rondweg Noorderhaaks in volle gang
 
 

Om de weg tussen de akkers beter zichtbaar te maken is op het zwarte asfalt witte grid aangebracht
 
 
 
 
 
 

De contouren van de rotonde Langevliet/Noorderhaaks worden zichtbaar
 
.
Eerste twee ontwerpen nieuwe inrichting van het Loopuytpark d.d. 8 oktober 2018
Maandagavond 8 oktober werden aan de klankgroep Loopuytpark die zich buigt over
herinrichtingsmogelijkheden van het Loopuytpark de eerste twee ontwerpen gepresenteerd
van herinrichting van het Loopuytpark. Ontwerpbureau West8 had opdracht gekregen om, rekening
houdend met eerdere voorstellen binnen de klankgroep, een aantal plannen te maken voor herinrichting
van het Loopuytpark. Het zijn conceptplannen waar nog wijzigingen in aangebracht kunnen worden.
Deze eerste plannen werden zeer positief ontvangen.
Net als bij eerdere bijeenkomsten spitste de discussie zich vooral toe op het intekenen van
parkeerplaatsen en de bereikbaarheid van omliggende parkeerterreinen, waarbij de gezamenlijke
ondernemers van het Loopuytpark en De Riepel een optie inbracht om het deel Schoolvaart tussen
De Riepel en het Loopuytpark geschikt te maken als parkeergelegenheid, waarop ook
andere evenementen, zoals markten of uitbreiding kermis, zouden kunnen plaatsvinden


Info van de stuurgroep herinrichting Loopuytpark
op initiatief van BelangenVereniging Julianadorp
d.d. 16 juni 2018
Nadat we, na de presentatie aan de nieuwe raadscommissie, van de wethouder toestemming
hebben gekregen om zelf verder te gaan met de ontwerpfase, zijn we in contact getreden met
een ontwerpbureau. We hebben een gespecificeerde offerte-aanvraag gedaan voor een
ontwerptraject en een gebiedsvisie. Met het ontwerptraject waren jullie bekend, maar de
gebiedsvisie is een extra vraag waarvan de output wordt meegenomen in de nieuwe
structuurvisie van Julianadorp. Deze wordt op dit moment, met medewerking van veel dorpers,
door Gemeente opgelopen. Hiermee verwachten we dat nieuwe verandertrajecten in de
omgeving van het Loopuytpark de sturing kunnen krijgen vanuit de Gemeente waarmee de
functie van het Loopuytpark verder wordt versterkt.

Het ontwerpbureau heeft de output van de klankbordgroep ontvangen en gaat
het werk uitvoeren in vier fasen

In fase 1 worden randvoorwaarden geÔnventariseerd zoals stedenbouwkundige
ontwikkelingen, restricties qua verkeer, bus, auto, fiets en voetgangers, landschap,
ecologie, ondergrond en bebouwing; Bestaande kunstwerken, zichtassen schaduwen;
Beperkingen en kansen vanuit het functioneren van het winkelcentrum de Riepel.

In fase 2 wordt het programma en voorkeursmodel uitgewerkt. In samenhang met
de ruimtelijke kwaliteit van de locatie wordt de openbare ruimte gedefinieerd. Hoe
zal het park in toekomst worden gebruikt en wat wordt de sfeer van het Loopuytpark?
Een eerste voorstel voor de gebiedsvisie wordt ontwikkeld.

In fase 3 wordt het voorkeursmodel verder verfijnd. Op basis van het voorlopig
ontwerp worden gesprekken gevoerd met de toetsende partijen; de klankbordgroep,
eigenaren en de Gemeente. De opmerkingen van deze partijen worden verzameld en
het ontwerp wordt op basis van deze informatie verfijnd of bijgesteld.

In fase 4 wordt de eindrapportage gepresenteerd. Het stedenbouwkundig plan wordt
presentabel gemaakt voor een bredere doelgroep: raad, ondernemers en bewoners.
.
Start bouw van appartementencomplex voor intensieve zorg.
Maandagmiddag 15 oktober vond de officiŽle start plaats van de bouw van het
appartementencomplex met 33 wooneenheden voor mensen die intensieve zorg
nodig hebben. Het gebouw wordt gerealiseerd in Julianadorp Oost, aan de brink
in de Willem Alexander-Hof. De bouw wordt uitgevoerd in opdracht van Woningstichting
dat het vervolgens verhuurt aan de Stichting Omring. Het startsein werd gegeven door twee
toekomstige bewoners mevrouw Gayers en de heer van Lienen, zij werden bijgestaan
door Wethouder Peter de Vrij en Jolanda Duivenstein, locatie manager van Buitenveld.
Het complex is ontworpen door GEO architecten uit Schagen die de opdracht
kreeg een gebouw te ontwerpen dat past in een dorpse omgeving. GeÔnspireerd
door de bouw van bloembollenbedrijven heeft het bureau gekozen voor een gevarieerd
front bestaande uit twee woonlagen met meerdere zadeldakgevels.
De energievoorziening zal zo zuinig mogelijk worden gemaakt, waarbij 162 zonnepanelen
worden geplaatst en aardwarmte wordt gebruikt als bijverwarming in de winter en voor
koeling in de zomer. In het gebouw wordt met inzet van slimme sensoren moderne
automatisering doorgevoerd. De 33 wooneenheden bestaan onder andere uit woonkamer,
slaapkamer en een badkamer. Tevens komen er 4 woonkamers voor gezamenlijk gebruik.
De bouw wordt uitgevoerd door aannemer Van Wijnen en meerdere installatiebedrijven.
De ingebruikname van het appartementencomplex wordt begin 2010 verwacht.

Het startsein voor de bouw werd gegeven door toekomstige bewoners mevrouw Gayers
en de heer van Lienen, zij werden bijgestaan door Wethouder Peter de Vrij
en Jolanda Duivenstein, locatiemanager van Buitenveld.
 

De eigenlijke bouw al is al een week eerder begonnen met het aanbrengen van de benodigd 159 betonnen heipalen.
 

Firma Heeg uit Lemmer bezig met het heien van de laatste palen
 

Het indrukwekkende veld met de in de grond gedreven heipalen voor het appartementencomplex
 
Wandelvoetbal JVC trekt steeds meer deelnemers d.d.11 oktober 2018
In het kader van "Sporten voor 65 + in Julianadorp" bestaat sinds april dit jaar bij voetbalclub JVC een afdeling
wandelvoetbal ("walking footbal"). Het maakt onderdeel uit van het Project Julianadorp in beweging met als doel
fittere en gezondere ‘dorpers’. De groep die daaraan deelneemt bij JVC wordt gaande weg groter en de leiding
moet zich derhalve binnenkort buigen over het splitsen van de groep. Een dilema daarbij is de selectie; wie mag
er in het ťťrste team spelen en wie moet er naar het tweede team. Daar er in de groep een gemoedelijke sfeer
heerst zal de keuze naar verwachting niet zo hoog worden opgenomen. Bij het bezoekje tijdens de voetbalmorgen
bleek wel dat het deelnemen niet geheel zonder risico is, twee leden zaten langs de lijn vanwege een blessure.
De wandelvoetbalclub komt iedere donderdagmorgen in actie op het sportveld van JVC.
Mocht u ook belangstelling hebben om deel te nemen aan sporten voor ouderen
klik dan hier voor meer informatie.

De wandelvoetballers van JVC in actie
.
Einde Badseizoen 2018 op strand van Julianadorp aan Zee d.d.20 oktober 2018
Terwijl het nog mooi zonnig herfstweer is worden de strandhuisjes op het strand van Julianadorp aan Zee
naar de winterstalling verplaatst. Daarmee is tevens het badseizoen 2018 voorbij. Opvallend is dat het weghalen
steeds in de week voorafgaand aan de herfstvakantie plaatsvindt. Om de herfststormen voor te zijn wordt, door de
strandbeheerder, de opgelegde einddatum 1 november aangehouden als standplaats voor de zomerhuisjes.
In het voorjaar worden de huisjes weer uit de stalling naar het strand verplaatst.

Terwijl de strandgasten genieten van het mooie hersftweer worden op de achtergrond de strandhuisjes verwijderd.
 

De strandhuisjes worden naar de winterstalling in de polder gebracht.
 

Op het terras van strandpaviljoen Paal 6 werd achter beschutting van ramen volop genoten van het herfstzonnetje
 
JULIANADORP IN KERSTSFEER
Loopuytpark
Landbouwstraat
Parkstraat
Van Foreestweg
.
 
.
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 2000 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com