Stand van zaken betreffende aanleg Noorderhaaks
dd. 17 december
Aanleg Noorderhaaks bijna klaar met de eerste fase
Nog een tiental meters, dan is de eerste fase van de aanleg van de Noorderhaaks voltooid.
Het betreft het aanbrengen van een rug van zand met een hoogte van iets meer dan een meter
die is gelegd over het trajekt van de nieuwe rondweg. Het zand is bedoeld als belasting van
de ondergrond waardoor deze zoveel mogelijk gaat inklinken. De zandrug blijft een half jaar liggen,
waarna deze weer wordt verwijderd. Het leggen van de nieuwe weg kan dan echt beginnen.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.d. 21 november 2016
Start grondwerkzaamheden Noorderhaaks

Op 21 november is gestart met de eerste grondwerkzaamheden voor het
nieuwe wegtrac� de Noorderhaaks de rondweg vanaf de Langevliet naar de
rotonde Van Foreestweg / Breewijd, waardoor kruispunt Veul wordt ontlast.

Na een succesvol participatietraject waarbij de omgeving is betrokken bij het bepalen van
de verkeersmaatregelen is BAM aan de slag gegaan. Hoewel de gemeenteraad nog een
besluit zal nemen over een aantal maatregelen dat in het participatietraject is benoemd,
zal er op 21 november al wel gestart worden met de eerste grondwerkzaamheden ter plaatse
van het nieuwe trac� van de Noorderhaaks.

Start grondwerk
Er wordt begonnen met het aanbrengen van verticale drainage en het graven van nieuwe sloten.
Vervolgens wordt een dikke laag zand aangebracht als voorbelasting. Dit is nodig om de weg te
laten zetten en verzakkingen in de toekomst te voorkomen.
De voorbelasting zal minimaal zes maanden blijven liggen voordat er gestart kan worden
met de daadwerkelijke aanleg van de weg. Het aanbrengen van de laag zand zal ongeveer
5 weken duren. Vanaf eind november zullen dus regelmatig zandauto’s op en neer rijden in
de omgeving van Julianadorp. Het is mogelijk dat de omgeving hier wat hinder van ondervindt
maar BAM doet er alles aan om dit tot het minimum te beperken.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij naar de gemeentelijke website (
www.denhelder.nl/noorderhaaks ),
de Noorderhaaks facebookpagina (
https://www.facebook.com/Noorderhaaks.bam/ )
en een twitteraccount ( @noorderhaaksBam ).

info: BAM Infra bv, Regio Noordwest
Omgevingsmanager J.D. (Jaap) de Groot
E-mail:
noorderhaaks@bam.nl / Website: www.bam.nl

Aanvulling redactie, start aanleg Noorderhaaks:
Naar het zich laat aanzien zal toch ook bij de kruising Zuiderhaaks-Breewijd een rotonde
worden aangebracht. Dit was tijdens de laatste hoorzitting van de klankgroep nog een groot
discussiepunt, mede omdat daar geen geldelijke dekking voor zou zijn.

Voorafgaand aan de trac�-werkzaamheden wordt de sateliet-hoogtemeting van de graver ingesteld.
 

Dichtbij de bebouwing van de kom van Julianadorp is het startpunt van de Noorderhaaks.
Middel het leggen van een rotonde wordt de aansluiting op de Langevliet gerealiseerd
 

De werkzaamheden gingen van start met voorbereidend werk
om een deel van de sloot langs de Langevliet de dempen
 

Veel hulpmateriaal wordt nog aangevoerd
 

Contructies die worden ingezet voor het bepalen van het inklinken van de ondergrond,
nadat er een dikke laag grond is aangebracht, liggen klaar
 

Diverse meetpunten ter bepaling van de hoogte van aan te leggen weg worden vooraf vastgelegd
 

Vanaf de Langevliet zicht op het trac� van de aan te leggen Noorderhaaks
 
 

Eerst worden nieuwe sloten gegraven
 
 
 
Het startpunt van de nieuw aan te leggen Noorderhaaks, vanaf de rotonde Van Foreestweg/Breewijd
 
 
Deel van het trac� van de Noorderhaaks richting Langevliet, in de nazomer nog ongerept, dat
met het aanbrengen van een dikke laag zand vanaf 21 november flink gaat veranderen.
Het startpunt vanaf de Langevliet, bij het begin van de bebouwde kom van Julianadorp.
van de nieuw aan te leggen Noorderhaaks met zicht op een deel van het geplande
trac�, waar in het voorjaar de tulpen nog volop in bloei stonden.


d.d. 22 juni 2016

Klankgroep Noorderhaaks wil rotondes bij wegkruisingen Breewijd
O
p donderdag 2 juni 2016 heeft de afsluitende klankbordgroep bijeenkomst plaats gevonden in het MFC te
Julianadorp. Tijdens deze bijeenkomst hebben Jan Koopman en Jaap de Groot van BAM Infra de resultaten
van het burgerparticipatietraject gepresenteerd. Naar aanleiding van de presentatie en de nuttige aanvullingen
vanuit de zaal, zullen er, ten opzichte van de presentatie, nog wat aanvullende maatregelen doorgevoerd worden.
Alle gepresenteerde verkeersmaatregelen op de Langevliet en Van Foreestweg zullen nu verder uitgewerkt
worden, zoals de uitrit van de Brandweer, en opgenomen in het definitieve ontwerp.
Voor de uitwerking van de Breewijd ligt dat iets anders. Tijdens de afsluitende avond heeft BAM vier mogelijke
ontwerpoplossingen voor de twee kruisingen gepresenteerd in de vorm van rotondes, verkeerplein en aanpassing
doorgaande route.
Op dit moment is het projectteam Noorderhaaks druk bezig met een haalbaarheidsstudie het technisch en
financieel uitwerken van een eventuele rotonde op de kruising Breewijd / Zuiderhaaks en een eventueel
verkeersplein op de kruising Breewijd / Vogelzand / Middelzand. Gezien de aard van deze grote ‘wijzigingen’
zijn wij helaas genoodzaakt om dit voor te leggen aan de gemeenteraad. Vanuit het projectteam zal er een
positief advies afgegeven en zal de wens van de klankbordgroep zeker benadrukt worden.

info: BAM Infra bv, Regio Noordwest
J.D. (Jaap) de Groot, Omgevingsmanager, E-mail:
noorderhaaks@bam.nl / Website: www.bam.nl

Aanvulling redactie Dorper Nieuws:
De Langevliet in de dorpskom blijft ondanks verkeer remmende maatregelen toegankelijk voor
landbouwverkeer en bij de Van Foreestweg is de eerst geplande aanleg van een bussluis van de baan.
Langs de Breewijd �n het nieuwe traject Noorderhaaks wordt alsnog een fietspad aangelegd
Andere minder ingrijpende zaken waarmee de klankbordgroep kwam zijn ook aangepast. De discussie
binnen de klankbordgroep Noorderhaaks spitste zich nog wel toe op het laten aanbrengen van rotondes
bij de kruising Zuiderhaaks/Breewijd en de kruising Vogelzand/Breewijd/Middelzand. Vanuit de project-
groep, met name door gemeenteambtenaren, werd daar tegen geageerd, waarbij niet kan worden
ontkomen aan het het vermoeden van het steeds herhalende credo voor zaken in Julianadorp, dat er
weer eens geen geld zou zijn. Fijntjes werd opgemerkt dat er elders in de gemeente ook een kruising
voor de tweede keer moest worden aangepast, omdat het niet goed functioneerde, hetgeen de klankbord-
groep in Julianadorp graag wil voorkomen. Ook hebben we nog in gedachte de toedracht bij de Riepel
waar in eerste instantie een slechte verkeersremmende maatregel werd getroffen, dat later werd
opgelost door een simpel zebrapad.


.

De twee opties voor aanpassing kruispunt Zuiderhaaks-Breewijd
.


Ook voor de kruising Middelzand-Breewijd-Vogelzand zijn twee ontwerptekeningen gemaakt
.
Standvan Zaken project aanleg Noorderhaaks
dd. 28 april 2016

Na de bijeenkomst van de klankgroep voor aanleg van de Noorderhaaks,de verlengde Breewijd,
op 14 april jl. is een uitwerking gemaakt van alle verzamelde maatregelen en ontwerpoplossingen,
waarvan de haalbaarheid getoetst gaat worden aan de hand van de volgende criteria:
1. Wens bewoners
2. Verkeersveiligheid
3. Snelheid beperkend
4. Planning en tijdsconsequenties voorbereiding en uitvoering

Voor wegenbouwer BAM was het de eerste ervaring met de klankbordgroep en de betrokkenheid
van de omgeving met het project. De aannemer heeft geconstateerd dat een participatietraject
kan leiden tot veel discussies, ‘veertig mensen, veertig meningen’.
De BAM, in samenwerking met de gemeente, gaat proberen aan zoveel mogelijk wensen en
suggesties te voldoen. Echter concessies zullen er ook gedaan moeten worden.

Vooralsnog is de planning om op 19 mei 2016 de resultaten van het burgerparticipatie-traject aan de
klangroep te presenteren waarbij de ontwerpoplossingen en de gemaakte keuzes worden toegelicht.

info: BAM Infra bv, Regio Noordwest

De eerste aanpassingen van het voorlopige plan zijn al gemaakt.
Tijdens de bijeenkomst van de klankgroep van 14 april jl. bleek ook dat van het plan is afgestapt
om van de Van Foreestweg van Veul tot de Breewijd een busbaan te maken en dat langs de
Noorderhaaks toch een fietspad wordt aangelegd. Bij het eerste ontwerp was dat nog niet
het geval. Ook is tegemoet gekomen aan de wens van de agrarische sector om de Langevliet
in de dorpskom goed berijdbaar te houden voor landbouwmachines.
Uitwerking van de verzamelde maatregelen en ontwerpoplossingen
voor de aanleg van Noorderhaaks
.

Nog voorlopige ontwerptekening van aanleg Noorderhaaks
Bijeenkomst Klankgroep Noorderhaaks dd. 14 april 2016

De bijeenkomst van de klankgroep Noorderhaaks werd geopend door wethouder van Dongen

Suggesties en idee�n werden besproken en vastgelegd
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Noordkop
www.julianadorp-parelvandekop.nl
aangepast d.d. 21 november 2016
email: parelvandekop@debvj.nl