agenda julianadorp-parelvandekop.nl april/mei14 juni-juli14 aug-sept 14 oktober 14 nov-dec-14 januari-15 februari-15 maart-15 archief
.
Koegras raakt weer uitbundig gekleurd door veel bloembollen die deze maand in bloei komen.
Waren het vorige maand de krokussen en vooral kleine narcissen (t�te a t�te), nu staan
de hyacinten en de normale narcissen in bloei en ook de eerste, kleine, tulpen bloeien volop.
Het zal niet lang meer duren dat ook de tulpenvelden weer volop in bloei staan.
De laatste weken van april en begin mei raken de meeste tulpen in bloei. Er kan dan weer
volop worden genoten van de prachtig gekleurde velden in Koegras rondom Julianadorp.
Telers uit "De Zuid", omgeving Lisse en Hillegom, huren de laatste jaren ook land in de
Noordkop voor het telen van hun hyacintenbollen, waardoor steeds meer velden met bloeiende
hyacinten zichtbaar worden in de omgeving van Julianadorp. De teelgronden in "de Zuid"
raken uitgeput voor de hyacintenteelt. Ziektes van de hyacinten kunnen daar bijna niet
meer effectief worden bestreden.
De polder Koegras vormt samen de Anna Paulownapolder en de Zijpe het grootste
aaneengesloten bloembollenteelt-gebied ter wereld.

Vroege rode tulpen van bloembollenteler Klaas Hoogschagen aan de Zanddijk
 
 

Kleine rode tulpen en narcissen(onder) van bloembollenteler Fa. Kreuk
 

Tulpenvelden in Koegras-zuid
 
 

Kees Buijze en Pim v/d Vlugt bezig met ziekzoeken in een bed met narcissen
Wordt er een plant met een virus ontdekt dan wordt deze verwijderd.
 
 

Niek Schaap wil later ook werken in de bloembollen met mini-tractor en
cultivator, gemaakt door opa, oefent hij al vast
 

Narcissen langs de Callantsogervaart, Koegras zuid
 

Zwaan op nest tussen de narcissen van bloembollenteler gebr. Thomas aan de Van Foreestweg
 
 
 

Narcissen langs de Nieuwe weg , Koegras noord
 
 

Hyacinten van Fa Zonneveld langs de Rijksweg. Voorbijgangers kunnen
vanaf de langslopende wegen genieten van het mooie gekleurde veld.
Vanwege ziektegevoeligheid mag het veld niet worden betreden !!
 
 

Ook een veld met hyacinten van Fa. Zonneveld grenzend aan Noordehaven ten zuiden van Julianadorp
 
 

Veld met narcissen van bloembollenteler Gebr. Thomas langs de Langevliet
dat wordt gecontroleerd (onder) op dwalingen (een afwijkende bloembolsoort)
De dwalingen worden tijdens deze controle verwijderd
 

Drie Poolse medewerksters assisteren een aantal maanden de bloembollenteler
 
 
De Floratuin Julianadorp met pluktuin
 
 
 
 

Pluktuin op Floratuin Julianadorp
 
Mooi Koegras

Koeien van Piet Veldman aan het Zwarte Pad
 

Een rijkelijk gekleurd hyacintenveld ten zuiden van Julianadorp in Koegras. Gezien vanaf de Zanddijk
Nog een combinatie van de oorspronkelijke weilanden van Koegras en de nieuwe bloembollenvelden.
 

Hyacintenveld bloembollenteler J.S. Pennings
 
 

Hyacinten met op de achtergrond Julianadorp
 

Hyacintenvelden langs de Zanddijk tussen strandslag Julianadorp en strandslag Droogheweert
 

Prachtig hyacintenveld van bloembollenteler Klaas Hoogschagen langs de
Zanddijk, met op de achtergrond recreatiepark Ooghduyne. Ook dit veld
is heel goed te zien vanaf het fietspad tegen de duinen en de Zanddijk.
 

Voetstaps rijdt de tractor, zonder chauffeur, met een overdekt wagentje voorttrekkend waarin
bloembollentelers, tijdens de rit over het bed hyacinten, de planten controleren op virusziekte.
 

Dirk de Graaf en Klaas Hoogschagen, zittend voor het grote veld met verschillende kleuren hyacinten.
 

Het prachtige veld, direct aan de voet van de duinen op de geestgronden van Koegras
 
Dit jaar, in de maand mei, is het zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
ten einde kwam. In 2005 is op deze website een uitgebreid verhaal verschenen over het leven in
Julianadorp en Koegras tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de loop van de jaren daarna zijn er
bijlages aan toegevoegd met nieuwe ontdekkingen/verhalen over die donkere jaren in Koegras.
In 2013 kregen we van Govert de Jong, zelf in 1948 ge�migreerd naar Canada, een uitgebreide
beschrijving over zijn leven als vluchteling in Koegras.
E�n van de verhalen van 2005 gaat over de bunkers in Julianadorp en Koegras en de anti-tankgracht
die ten zuiden van Julianadorp, die tijdens de oorlog in opdracht van de Duitse bezetter werden
gebouwd en gegraven. De bunkers en de anti-tankgracht maakten deel uit van de Atlantic Wall, een
verdedigingslinie langs de kust die zich uitstrekte van Noorwegen tot aan de Pyrenee�n in Spanje.
Jongstleden kregen we via de Helderse Historische Vereniging een aantal foto’s van Julianadorp,
die in 1967 zijn gemaakt door Lou Berg, ambtenaar openbare werken.
Op ��n van de foto’s is het meest oostelijk deel van de anti-tankgracht nog zichtbaar. Naderhand is
het grootste deel gedempt. Een klein deel van de gracht, gelegen dichtbij de Rijksweg, bestaat nog.

Na een lange tijd van verzwijgen van Altlantic Wall is er inmiddels weer internationale
belangstelling voor het gigantische verdedigingsproject. Gepaard gaand met congressen
en websites worden pogingen ondernomen de Altlantic Wall museaal te maken.
Ook In Julianadorp bij strandslag de Zandloper wordt een bunker zoveel
als mogelijk naar de oorspronklijke staat teruggebracht en opengesteld voor bezoekers

Foto met (bovenin) zicht op een deel van de tankgracht ten zuid-oosten van Julianadorp richting
Rijksweg, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter is aangelegd.
Foto gemaakt in 1967 door Lou Berg , beschikbaar gesteld door de Helderse Historische Vereniging

Een deel van een miltaire staftekening, waarop de anti-tankgracht is ingetekend.
De gracht liep zigzaggend, direkt ten zuiden van Julianadorp, vanaf de Rijksweg
tot aan de Zanddijk. Het eindpunt bij de Zanddijk wordt nu nog gemarkeerd
door draketanden in de duinen tegenover recreatiepark Oase

Deze bunker stond langs de tankgracht dicht bij de Van Foreestweg
De bunker is later in opdracht van Fa. Langelaan in de grond verzonken.
 

Betonnen draketanden, nu nog aanwezig tegenover recratiepark Oase, maakten
deel uit van de anti-tankgordel drect ten zuiden van Julianadorp.
 
Van de, in de Tweede Wereldoorlog, gebouwde bunkers zijn inmiddels veel gesloopt of in de
grond afgezonken. Bloembollentelers hadden geen economisch belang bij die zware betonnen
kolossen, die na de oorlog nog her en der op hun land stonden. Zij probeerden verschillende
methodes om die “krengen” weg te krijgen. Bijvoorbeeld, door een groot gat te graven naast
de bunker met de bedoeling de bunker in het gat te laten kantelen of het zand onder de
bunker weg te puiten zodat deze langzaam wegzonk in de grond, maar ook gewoon slopen met
grof geweld is meermalen toegepast.
Dat het toch ook wel bijzonder werd gevonden dat een bunker werd gesloopt,kan worden opgemaakt
uit het voornemen in 1987 om de bunker van Niek Meskers aan de Kortevliet te gaan slopen.
Wethouders van dienst, Sj Post en Klein Bennink, werden uitgenodigd voor een kleine ceremonie
die vooraf ging aan de sloop van de bunker. Arie Dobbe, voorzitter van buurtcommissie de Friese
Buurt,had daarbij de leiding. Sloopbedrijf Mels Oosterbeek had voorafgaand gaten in de bunker geboord
en voorzien van springstof. Nadat de speeches waren gehouden zou de grote klap volgen met de
verwachting dat de gehele bunker uitelkaar zou spatten. Echter dat viel zwaar tegen, springstof spoot
met grote kracht met een rookpluimpje uit meerdere boorgaten.Het verwachte uitelkaar spatten van
de kolos bleef uit, van de zijkanten braken nog wel fikse delen af, maar het grote uiteenvalen bleef uit.
Het slopen van de rest moest daarna met drilboren worden voltooid.

Voorafgaand aan de sloop van de bunker werden gaten in de bunker geboord en van springstof voorzien

Arie Dobbe, staande op een tonnetje, tijdens zijn speech tijdens de
cermonie voorafgaand aan de sloop van de bunker

Vervolgens hield wethouder Sj. Post een toespraak

De sloop van de bunker gaat beginnen

Helaas, de bunker bood teveel weerstand, grote delen kwamen los, maar geheel in puin lukte nog niet

Marc Dobbe ( dd..23-10-1987) op de brokstukken van de deel vernielde bunker
De foto's van de sloop van de bunker van Niek Meskers zijn beschikbaar gesteld door familie A.Dobbe
 
Op maandag 30 maart jl. is in de gemeenteraad het burgerinitiatief Noorderhaaks besproken.
Dit initiatief, dat door ongeveer 420 mensen ondertekend is, verzoekt de gemeenteraad om
de uitgangspunten die tot het besluit tot voorbereiding van de aanleg hebben geleid, te
heroverwegen. De gemeenteraad heeft dit verzoek ingewilligd. Dit betekent dat er een traject
is opgestart waarbij de beschikbare informatie opnieuw door de gemeenteraad beschouwd wordt.
Het initiatief is op 30 maart niet inhoudelijk behandeld. In de vergadering ging het er om of het
ontvankelijk verklaard zou worden. Naast dat de gemeenteraad het burgerinitiatief inderdaad
ontvankelijk heeft verklaard, heeft zij tevens besloten om, gedurende de verdere behandeling ervan,
de klankbordgroep 'on hold' te zetten.
Los van de uitkomst van de behandeling van het burgerinitiatief, hopen wij dat we op dezelfde
constructieve wijze verder te kunnen werken aan de beste oplossing voor alle belanghebbenden
in en om Julianadorp,
aldus projekgroep Noorderhaaks

Het burgerinitiatief Noorderhaaks maakt o.a bezwaar tegen de onzichtbare organisatie vooraf,
omwonenden zijn onvoldoende ge�nformeerd. Ook het voorgenomen verkeersluw maken van
de Van Foreestweg en de Langevliet in de dorpskom middels verkeersremmende maatregelen
stuit op bezwaar. Het ontbreken van de aanleg van een fietspad langs de Noorderhaaks wordt
ook niet begrepen.

Inmiddels zijn ook steeds meer dorpers van mening dat alleen het aanleggen van de Noorderhaaks
niet afdoende is om het verkeersknoopppunt Veul en de dorpskom van Julianadorp te ontlasten.
Zij menen dat de aanleg van een verlengde Zuiderhaaks, die ook aansluit op de Langevliet, deel
moet uitmaken van het totale plan. De suggestie daarbij van toenemend sluipverkeer is niet
echt steekhoudend, momenteel wordt het al bestaande sluipverkeer afgewikkeld via de dorpskom.

Het bezwaar van agrari�rs tegen het plan van het verkeersluw maken van de Langevliet in de
dorpskom wordt ondervangen doordat het landbouwverkeer wel gebruik kan blijven maken van de
Langevliet, het plan is om van de Langevliet in de dorpskom alleen een 30 km/u zone te maken.

Het plan voor aanleg Noorderhaaks

De rotonde Breewijd/Van Foreestweg, beginpunt van de nieuw aan te leggen Noorderhaaks,
die moet aansluiten op de Langevliet net buiten de dorpskom ten noorden van Julianadorp

Noorderhaaks zal noordwaarts rond de dorpskom aansluiten op de Langevliet
.
Opnieuw wordt weer langs de Langevliet een buis ingegraven bedoeld voor een
zevental glasvezel kabels. Vanaf Noorderhaven wordt een verbinding gemaakt naar
Dorpshuis Julianadorp en verder bestemming Willem-Alexanderhof

Een blik op de werkzaamheden langs de Langevliet van het ingraven van een slang met zeven
buizen waarin glasvezelkabels worden aangebracht, geblazen. De buizen wordt gelegd vanaf
Noorderhaven naar Middelzand en vervolgens nog naar de Willem-Alexanderhof
 
 
 

Glasvezelkabel met 96 glasvezel-leidingen wordt in ��n van de zeven buizen geperst
Dat kan over een afstand van meer dan 900 meter.
 

Voormalige bedrijfschuren van bloembollenteler Kreuk in Julianadorp-Oost worden ontmanteld
.
Verkeersbord voor kano's ?
Mochten kanovaarders de weg kwijt zijn, dan hebben ze misschien steun aan het verkeersbord
dat al weken een plek heeft gevonden onder de brug bij de Callantsogervaart
 
Op het Strand
Op het strand is altijd wel wat te beleven. Deze keer troffen we een loonbedrijf uit
Wieringwerf aan dat een afrastering plaatste om badgasten te weren uit de duinen.
Dat het nodig is blijkt wel uit de waarneming dat gasten zich regelmatig niets aantrekken van
de vriendelijke bordjes waarop wordt gevraagd de kwetsbare duinen niet te betreden.
Mogelijk is, dat de tekst op de bordjes, die alleen in het Nederlands is aangebracht,
daar ook mede debet aan.
Op een dag met dichte mist werd de waarneembre wereld wel heel erg klein. Toch weerhield
dat bezoekers niet een wandeling maken langs de kust van de Noordzee. Is de mist opgetrokken,
dan biedt het strand, ook 's avonds, weer mooie beelden van zee en wolkenluchten


Zeer gehaast werd gewerkt aan het aanbrengen van meer
dan 1400 meter afrastering van de kwetsbare duinen
 
 

Dat een afrastering niet overbodig is, blijkt wel op deze foto met strandgasten
die, dicht langs het verbodsbordje, de duinen zijn opgelopen
 

Een mistige dag weerhoudt liefhebbers niet om een strandwandeling te maken
 

Strandpaviljoen Paal 6 in de mist
 

Liefhebbers van zeevissen worden regelmatig aangetroffen op het strand
.

's Avonds zijn op het strand vaak prachtige vergezichten met zee en wolkenpartijen te zien
.
Mooie nieuwe verkeersborden zijn langs meerdere Rijkswegen aangebracht.
Het formaat is zodanig dat de verkeersdeelnemers de borden bijna niet meer
over het hoofd kunnen zien. Zo ook het grote aanwijsbord bij de afslag
Julianadorp-Zuid, waarmee met name vakantiegangers en strandgasten via
de Callantsogervaart richting de Julianadorper kustrecratie worden gestuurd.
.
 
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl