september - oktober 2011
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
stichting Julianadorp 8 oktober 1909
toespraak Pieter Loopuyt bij eerste steenlegging van de kerk
de feitelijke aanzet tot van de wording van Julianadorp in 1906
brief van Pieter Loopuyt van 30 october 1906 aan mogelijke geldschieters
twaalf vennoten van de Maatschap met doel het verkopen van bouwgrond gelegen in den polder Koegras
bouwaanvraag in 1907 voor Loopuijtdorp dat in 1909 Julianadorp werd
bijzondere instemming van koningin Wilhelmina met de naamgeving Julianadorp
persbericht in de landelijke pers over de wording van Julianadorp oktober 1909
bewoners van Koegras kregen een aankondiging van het nieuwe dorp toegestuurd
.
`t is herfst kortste "weg" van Van Foreestweg naar Middelzand
Dorper van het jaar ........ w�t een eer ! Van Foreestweg en onkruid
Wethouder W.de Boerstraat 50 jaar blikvangers in en rond Julianadorp
fotoexpositie Ronald in `Tiende Kind bloemen versiert met dauw
Sportlust inloop tijdens Dorper Dag insecten blijven lang actief
veel actie op de skatebaan Vogelzand zwanenmeer
nieuwe velden JVC van kunststof avondrood Calantsogervaart duinen en zee
duin- en strandplezier  
aangepast: 30 oktober 2011
agenda julianadorp-parelvandekop.nl sept10 okt/nov10 dec10 jan11 feb11 maart/april11 mei-juni11 juli11 archief
Stichting Julianadorp 8 oktober 1909
In het kader van de stichting van Julianadorp op 8 oktober 1909 besteden we deze maand
op de valreep extra aandacht aan de totstandkoming van Julianadorp met o.a.als informatiebron
het archief van familie Loopuyt dat is gestald bij het Regionaal Archief te Alkmaar.
Een van de stukken is een rede van Pieter Loopuyt, die was uitgenodigd voor het leggen
van de eerste steen van de kerk op 8 oktober 1909. De toespraak kan worden gezien als
eerste bekendmaking van het nieuw te stichten dorp in de polder "Het Koegras", dat na enige
weken,met instemming van koningin Wilhelmina, de naam Julianadorp zou krijgen.
Het archief van Loopuyt is in bewaring gegeven
met de opmerking, dat bij het realiseren van
een afzonderlijke gemeente Julianadorp het archief zou moeten worden beschikbaar gesteld
aan gemeente Julianadorp. Dat laatste zal, met de schaalvergroting die voor deze tijd kenmerkend
is, zich niet meer voordoen.
Het Regionaal Archief gaf aan graag bereid te zijn het Loopuytarchief te blijven bewaren.
Toespraak van Pieter Loopuyt op 8 oktober 1909
bij eerste steenlegging van de kerk in Julianadorp
De datum 8 oktober 1909 is tevens gesteld als
de dag van de stichting van Julianadorp
WAARDE TOEHOORDERESSEN EN TOEHOORDERS,

Gaarne voldoe ik aan het vereerend verzoek van het Comite' voor
den bouw der kerk te dezer plaatse om den eersten steen te leggen
der eerste kerk in den polder "Het Koegras" en meen ik dat het
goed is daarby een enkelen blik te slaan op de gescheidenis en de
ontwikkeling van onzen polder.

De polder "Het Koegras" heeft eene belangwekkende geschiedenis
en de dag van heden bewyst dat die geschiedenis nog niet ten einde is,
dat integendeel zyne ontwikkeling nog steeds in gang is.

Aanvankelyk groeide op de schorgronden alleen "Koegras",
dan kwam ten westen de den Oldenbarneveldsdyk en twee eeuwen
later ten oosten de Koegraszeedyk, waardoor de verovering van den
grond op de golven der zee als een heugelyk feit kan worden geboekt.

Feitelyk was toen, dat is in het begin der vorige
eeuw,het Koegras een polder geworden.

Wat is er na dien tyd nog een massa veranderd !
Waar waren toen de dozynen hofsteden, die thans den bodem sieren ?
Waar waren de honderdtallen stuks vee,die nu aan ons landschap
teekening geven ? En waar bevonden zich de vele kilometers vaarten
en beharde wegen, die voor het tegenwoordig verkeer in den polder
zoo bevordelyk, ja zoo onmisbaar zijn ?

Merkwaardig is het ook dat men eerst het water tot achter de dyken
moest verjagen, voordat aan de behartiging van eigenlyke landbouw-
belangen kon worden gedacht en dat men daarna het water te hulp
moest roepen en door middel van de watermolens op malen ter
bevordering van de vruchtbaarheid van den bodem.

Deze ontwikkeling in den loop der tyden was alleen mogelyk doordat
de eerste particuliere eigenaar, mijn grootvader Mr.P.Loopuyt, met
ruimen blik en onbekrompen wyze daarby gesteund en voorgelicht
door zyn schoonzoon Jhr.Mr.C.van Foreest, den polder in een toestand
gebracht had, waardoor verdere ontwikkeling als vanzelf moest volgen.

Ook den oudvoorzitter van den polder, Jhr.Mr.D.van Foreest,
heeft op krachtige wyze de ontwikkeling van den polder bevorderd.

De stichting van een dorp ligt in de lyn van deze ontwikkeling

De Maatschap, welker leiding aan my is toevertrouwd,
heeft het hare gedaan om dit doel te bereiken.

Gy weet allen dat wy niet geslaagd zouden zyn zonder de welwillende
en krachtige medewerking van den hoofdopzichter, den Heer Mann,
en van onzen vriend Jacob van der Veer.

Dit dorp moet worden het middelpunt van het verkeer van het
maatschappelyk leven in den polder en ik vlei my, dat alle belang-
hebbenden nu of later zullen juichen over zyne wording,
zyn groei en zyn bloei.

Onvoltooid zou ons dorp blijven, indien daaraan ontbrak een gebouw,
gewyd aan geestelyke belangen. Of juister, de kerk is het noodzakelyk
middelpunt van ons dorp en de steenlegging van dit gebouw is in myne
oogen de eigenlyke stichting van deze gemeenschap.

Ik dank den zeer geachten Heer Predikant voor zyne krachtige
medewerking in deze en voor zyne stichtelyke woorden.

Ook onze Maatschap is niet zoo aan stoffelyke belangen gebonden of
zy heeft grooten eerbied voor de hoogere behoeften die in dezen tempel
des vredes bevrediging zullen vinden.

Moge dan in de toekomst uit deze kerk worden mede gedragen woorden
van troost en bemoediging, die de gemeentenaren zullen steunen en
schragen in hun plicht om de belangen van hun gemeenschappelyke
woonplaats, van hun aller dorp, van ons aller "Koegras" te dienen
en te bevorderen.

Zoo zy het !
.

Foto van de net in aanbouw genomen kerk in Julianadorp in 1909, met
Pieter Loopuyt,
2e van links vanaf de paal, de man met snor en de hoge hoed.
Of deze foto gelijkertijd met de eerste steenlegging is gemaakt is niet bekend
gezien het aantal hoge hoeden zou dat mogelijk kunnen zijn.

De, in 1909 nog geheten, Julianakerk korte tijd na de bouw
De feitelijke start van de wording van Julianadorp was in october 1906
In 1906, voorafgaand aan bovenstaande toespraak had Pieter Loopuyt al de wording van
het nieuw dorp in de Noordkop van Noord Holland in gang gezet met het plan om een
kavel bouwgrond aan te kopen van 2,61 Hectare gelegen in de hoek Langevliet - Schoolpad
tegenover, de al eerder in 1870 in steen opgetrokken, eerste openbare gemeenteschool
(nu langevliet 60). De realisering van het dorp werden begroot op een bedrag van 4500 gulden. Pieter Loopuyt schreef op 30 october 1906 familieleden en bevriende relaties aan, die konden bijdragen aan de financiering van zijn plan. Dat resulteerde in de oprichting een maatschap;
Maatschap ten doel hebbende het verkoopen van
bouwgrond gelegen in den polder "het koegras"
=
Het voorliggende doel was de bewoonbaarheid van de polder Het Koegras te verbeteren.
Het beginkapitaal van deze maatschap was 5000,- gulden dat beschikbaar
kwam in acht delen van 500 gulden en vier delen van 250 gulden
De brief van Pieter Loopuyt van 30 oktober 1906 aan mogelijke geldschieters
die de aanzet was tot de stichting van Julianadorp
Hieronder een beter leesbare tekst van de aanhef van de brief
Vertrouwelijk --- Amice
Hiermede geef ik kennis van een plan dat bij mij bestaat naar
aanleiding van den verkoop van de woning van den heer Poortman
in het Koegras en waarvoor ik hoop uwe medewerking te zullen verkrijgen.
Het plan is om op te richten een kleine combinatie van 9 � 10 personen
met het doel de exploitatatie van bouwgrond voor het stichten van
een dorpje in het midden van "Het Koegras". etc..
Uit de tekst van de twee pagina blijkt o.a. dat het bij dit plan niet ging
om winst te behalen, maar dat het in belang was van de welvaart onder
de ingezetenen van den polder "Het Koegras" .
Ook een herinnering aan grootpapa Pieter Loopuyt, de eerst particuliere
eigenaar van den polder "Het Koegras", wilde kleinzoon Pieter Loopuyt
aan het nieuwe dorp verbinden.
1. Maria van Zwijndrecht, weduwe van Jan Loopuyt, te Rotterdam,
.
.....................................................moeder van Pieter Loopuyt
2. Christiaan Joannes Vaillant, medicinae-doctor te Schiedam
3. Mr Hersman Marius Christiaan Poortman notaris te Schiedam,

...................... .....................................gehuwd met mvr. Cornelia Maria Vaillant
4. William de Wit, houthandelaar te Utrecht
5. Pieter Cornelis Loopuyt, arts, te Dordrecht

6. Mr. Albert Antoine Loopuyt, gemeenteambtenaar in Oosterbeek
7. Dr. Arius Julius Johannes Kloppert, koopman te Hilversum
8. Pieter Loopuyt, koopman te Schiedam (direkteur van de Maatschap)
9. Jonkhr. Mr. Dirk van Foreest te Alkmaar
10.
Michiel de Wit, houthandelaar te Hilversum
11. Anna Emilia Claus, echtgenoot van Pieter Loopuyt
12. Joan Mees, ingenieur te Rotterdam

De handtekeningen van de vennoten van de Maatschap

Het aanbod van bouwkavels op een groot bord weergegeven op het Loopuytpark met
op de achtergrond
vlnr.rentmeester Maters, hr. Thietbout en mw. Thiebout-Loopuyt
 

De plattegrond van het bouwplan van Julianadorp van wat hier
genoemd wordt de Loopuytstichting
 

Vergunning aanvraag voor bouw van nieuw dorp
Julianadorp werd eerst "Loopuijt dorp" genoemd
 
Bijzondere instemming van koningin Wilhelmina met de naamgeving Julianadorp
Pieter Loopuyt vroeg op 20 oktober 1909 aan koningin Wilhelmina toestemming
om het nieuwe dorp in Koegras de naam Julianadorp te geven. Van 1906 tot 1909
werd het Loopuytbuurt genoemd, maar vanwege bezwaar binnen de familie Loopuyt
werd gezocht naar een passende naam voor het nieuwe dorp. Toen werd door de
geboorte van prinses Juliana in dat jaar de naam Julianadorp voorgesteld.
De reactie vanuit paleis Het Loo kwam daarop al snel op 3 november 1909.
Koningin Wilhelmina had met grote belangstelling kennis genomen van het
voornemen te komen tot bevordering van de bewoonbaarheid van de polder "Het Koegras"
en zij nam met waardering kennis van het voornemen van belanghebbenden om het
nieuwe dorp Julianadorp te gaan noemen.
Later volgde nog een brief met expliciete toelichting dat de koningin het voornemen
graag aan de initiatiefnemers overliet en zelf nooit toestemming verleende, maar
gezien het geschrevene zou de maatschap zelf de conclusie kunnen trekken dat
de koningin geen bezwaar maakte.

bron : Regionaal Archief Alkmaar
Met onderstaand persbericht werd in november 1909 landelijk bekend gemaakt, dat in de polder "Het Koegras" op 8 oktober in dat jaar, een nieuw dorp was gesticht met de naam Julianadorp.

Persbericht wording Julianadorp in Nieuws Van Den Dag november 1909
.
Dorpers en bewoners van Koegras werden ge�nformeerd over hun nieuwe woonplaats
De bewoners van het nieuwe dorp Julianadorp en Koegras werden middels een huis aan huis verspreide aankondiging ge�nformeerd over de naamgeving van hun woonplaats.
Dat ging redelijk snel, want het antwoord van de koningin was gedateerd op 3 november
en het rondschrijven is gedateerd op 8 november.
Aan het gemeentebestuur werd later bekend gemaakt dat het dorp Julianadorp was gesticht.
Vanwege de al eerder verkregen positieve reaktie van de koningin kon het bestuur niet anders
dan in te stemmen met de realisatie van het nieuwe dorp met de naam Julianadorp.
De groei en bloei van de padestoelen is doorgaans het teken dat de herfst is aangebroken
al zagen we ook in de zomer al wel paddestoelen in bermen en duinen.

paddestoelen, begin oktober gelocaliseerd in de berm langs de verlengde Zuiderhaaks

herfstbloei
Eerste Dorper van het jaar …w�t een eer !
”Jij bent het “, dat was de eerste opmerking die ik zaterdag 8 oktober jl. kreeg toen ik ging kijken wie bij mij in de Wethouder W. de Boerstraat hadden aangebeld. Het was een delegatie van de Culturele Vereniging bestaande uit Frieda de Br�cher en Johan van Loene. Zij vervolgden “ Jij bent de eerste Dorper van het jaar. De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit heeft jou aangewezen en we nodigen jou en je vrouw uit om met ons mee te gaan naar de muziektent op het Loopuytpark voor de offici�le huldiging”. Volkomen verrast, bijna overdonderd, probeerde ik het gezegde te verwerken.
We hadden net besloten om met enige familieleden naar de toekenning te gaan om de ceremonie vast te leggen, maar ook om het begeleidend optreden van muziekvereniging Kunstzin en een optreden van de majorettes met twee kleinkinderen te gaan bekijken. Maar nu veranderde dat! Snel de onafscheidelijke fototas gepakt en een jas aangetrokken
Met de taxi van de Culturele Vereniging op weg naar het Loopuytpark. Daar aangekomen ontwaarde ik tot mijn grote verbazing veel familieleden: broers en zussen uit Friesland en onze kinderen met de kleinkinderen stonden tussen de aanwezigen, die op de aankondiging van de toekenning van “de Dorper van het jaar” waren afgekomen. Achteraf gaven mijn jongste dochter en mijn vrouw aan, dat ze het al enige weken wisten, maar angstvallig voor mij hadden stilgehouden. Zoals wij daar werden ontvangen was heel bijzonder. Van Jan Romar de voorzitter van de Culturele Vereniging kreeg ik in de muziektent de offici�le toekenning te horen en een oorkonde met de vermelding “Dorper van het jaar 2011” overhandigd. Hij hield een mooie toespraak, waarbij mijn doopceel werd gelicht .
Ik werd intussen steeds zweveriger, met de gedachte van, overkomt m�j dit ? Wat een bijzondere erkenning voor mijn hobby; het promoten van Julianadorp middels de website Julianadorp Parel Van de Kop. Vervolgens werden we nog toegesproken door wethouder Kees Visser, namens het Gem- eentebestuur, die mijn vrouw Marijke in de bloemetjes zette, omdat zij door mijn inzet voor Julianadorp wel eens te kort is gekomen.
De aanwezigheid van meerdere fotografen heb ik ook als zeer bijzonder ervaren. Doorgaans sta ik tussen hen in, nu stond ik zelf voor de lens. Met bijzonder dank aan Peter van Aalst, die zo sportief was om met mijn fototoestel een paar foto’s voor mij te maken.
De offici�le ceremonie werd afgesloten met een optreden van Kunstzin, waarna we samen met het bestuur van de Culturele Vereniging en de genodigden, de eerste editie van de Dorper van het jaar toekenning, gezellig met koffie en gebak hebben afgesloten in restaurant Effe.
Het was een bijzondere dag, onze dank gaat uit naar de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit.
De verkiezing tot de eerste Dorper van het Jaar, om nooit te vergeten.
Piet en Marijke Sieswerda
 
Verkiezing "Dorper van het jaar
De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit heeft de verkiezing van de “Dorper van het jaar” in het
leven geroepen. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende verkiezing wordt, waarvoor
er in volgende jaren verenigingen in de gelegenheid gesteld worden een persoon te nomineren om
tot deze titel te worden verkozen. In februari 2012 zullen hiervoor verenigingen aangeschreven gaan worden om personen met een motivatie aan te dragen. Een speciaal voor deze gelegenheid samengestelde commissie zal daar dan een “Dorper van het jaar” uitkiezen.

De eerste “Dorper van het jaar”, wordt gewaardeerd om haar of zijn belangeloze inzet voor het dorp, wat hij of zij met veel overtuiging heeft gedaan en nog steeds doet om Julianadorp op de kaart te zetten. Dit alles leidt ertoe dat de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit, deze “Dorper van het jaar” heel graag op dorpse wijze wil huldigen.

Voor meer informatie en activiteiten van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit kunt u kijken op
www.deculturele.nl
 
De Wethouder W.de Boerstraat in Julianadorp bestaat dit jaar vijftig jaar.
In negentienhonder-zes-en-vijftig diende wethouder P.S. van der Vaart het eerste plan in bij de Hoofdingenieur-Directeur van Volkshuisvesting Noord-Holland om in Julianadorp een uitbreiding te realiseren van twintig woningen. Het werd niet goedgekeurd omdat de bouwprijs te hoog werd bevonden.Een tiental plannen volgden. Het laatste plan werd in 1959 eindelijk goedgekeurd . De bouwsom van de twintig woningen bedroeg toen 31.990 gulden, nog steeds hoger dan de landelijk maximaal gehanteerde norm. In negentienhonderd-��n-en-zestig werden de eerste woningen in gebruik genomen. De naam van de straat is een herinnering aan Wethouder W. de Boer, die in de jaren veertig van de vorige eeuw alszodanig in functie was bij de gemeente. Het was een tijdgenoot van meester J. de Vries. De eerste bewoners waren voornamelijk jonge gezinnen uit Julianadorp. Toen de woningen van woningstichting waren opgeleverd volgde de bouw van koopwoningen, twee-onder-��n-kap. Het is wel bijzonder te noemen, dat de straat half om half uit huur- en koopwoningen bestaat. De bewoners van de Wethouder W. de Boerstraat zijn altijd van divers pluimage geweest en zijn dat nog steeds. Van bloembollenteler tot schoolmeester en landarbeider tot techneut. Momenteel wonen nog drie bewoners van het eerste uur in de straat. Het betreft het echtpaar Henk en Hermien Bruin en Annie Groot. Door de week is er reuring in de straat vande ,ook in de straat gevestigde, bassisschool Prinses Margriet en in het weekend heerst er de sfeer van de sporters die komen en gaan naar en aktief zijn op het sportpark van voetbalvereniging JVC en handbalclub JHC, die ook Wethouder de Boerstraat als thuisadres hebben.
De bewoners wilden het jubileumjaar op gepaste wijze gedenken met een feestmiddag met spel en barbecue en later in het jaar een gezellige avond. De feestmiddag die in september was gepland viel ongelukkigerwijs samen met hevige regenval, waardoor deze werd beperkt tot een avondje met koffie en feesttaart. De tweede bijeenkomst volgt nog in november.
De sfeer in de straat is gedurende de vijftig jaar altijd zeer gemoedelijk geweest, waarbij de laatste vijfentwintig jaar een kleine straatcommissie, de lief en leed in de straat de nodige aandacht geeft en in de donkere maanden de kerstverlichting in de straat en de daaropvolgende nieuwjaarsreceptie regelt. Om de onkosten te drukken wordt jaarlijks een kleine bijdrage van de bewoners gevraagd en worden eind december oliebollen gebakken en verkocht.

De feesttaart voor de bewoners van de vijftigjarige Wethouder W.de Boerstraat

Uitbundig vlaggen bij feest �n droevenis kenmerkt de Wethouder W. de Boerstraat

Een deel van de bewoners aan de koffie met feesttaart in de Wethouder W.de Boerstraat

Op de voorgrond Henk en Hermien Bruin, bewoners van het eerste uur.

Oliebollen bakken om de kosten van de straatverlichting
tijdens de donkere dagen in december te verminderen

Voor het versieren van de straat of het opzetten van de kerstverlichting is altijd een hele ploeg in touw

De trots van de bewoners van de Wethouder W. de Boerstraat. Als eerste in
Julianadorp werd in hun straat extra kerstverlichting aangebracht.
 
Op zondag 9 oktober vond de opening plaats van een foto-tentoonstelling van Ronald Houwing
met als thema "Julianadorp en omgeving". Op de tentoonstelling zijn rond de 55 foto’s te zien van uiteenlopende onderwerpen en een doorlopende digitale fotopresentatie. Het zijn prachtige foto's waarop veel aspecten van natuur, bloembollenwerk en scheepvaart zijn te zien. Ronald is een liefhebber van fotografie die deze expositie heeft samengesteld met foto's die op generlei wijze zijn nabewerkt. Zoals hij ze vastlegde zo heeft hij ze laten afdrukken met vaak een uitstekent resultaat.
De expositie is elke woensdag t/m vrijdag open van 13-15 uur;
Openingstijden in het weekend zijn te lezen op de website
www.langevliet.nl/fotografie/2011
Een deel van de opbrengst van verkoop van foto's komt ten goede aan een goed doel.
De tentoonstelling is te vinden in Galerie/ Potterie, ’t Tiende Kind, Langevliet 17 te Julianadorp.

Galleriehoudster Renee Franken(op de trap) opende de fototentoonstelling van Ronald Howing(links)

Enkele foto's van de expositie met belangstellende bezoekers

Dick Thomas schittert op ��n van de foto's met tulpenbloei

Dick (midden) kwam zelf ook even naar het resultaat kijken

Moeder Houwing en Ronald voor ��n van zijn topfoto's
 
Tijdens de Dorper Dag op zondag 9 oktober in Dorpshuis Julianadorp hield Sportlust Julianadorp open huis. Jongens- en meisjeturnen werkten een aangepaste training af zodat bezoekers en belangstellende potenti�le turnjongeren een idee konden krijgen wat de trainingen inhouden bij de gymnastiekvereniging. Onder leiding van Charles Beekes met zijn assistenttrainers werden verschillende oefeningen op meerdere toestellen uitgevoerd.
Sportlust kent meerdere diciplines voor jong en oud en dat zijn ;
-- jongensturnen --- meisjesturnen --- ouderensport --- conditietrainingen en
-- sport voor mensen met een verstandelijke handicap
---meer info over Sportlust via: tel 645509

Charles steunt Ricardo tijdens de oefening op de rekstok Dien en Wesley
kijken op enig afstand toe en wachten hun beurt af

Dien voert later zelfstandig de oefening uit

Enig ondersteuning is vaak onontbeerlijk bij de training

Nikki maakt een salto in de lucht.
 
Veel actie op de skatebaan Vogelzand
Op een mooie zomerse zondag in oktober was het volop actie op de skatebaan bij sportzaal de Vogelwei in Vogelzand. Francisco, Luc en Daisy met vrienden en vriendinnen vermaakten zich opperbest. Zeker de jongens haalden halsbrekende toeren uit met hun skateboarden. Er werd gevallen, soms best hard, maar zonder een kik te geven werd de aktie herhaald totdat het trucje wel lukte. De jeugd gaf aan dat ze zeer geregeld aanwezig zijn op "hun" baan. Vaak direkt na schooltijd, maar zeker in de weekenden vermaken ze zich uren met skateboarden of rollerskaten. Er zijn voldoende uitdagende obstakels waar ze hun kunsten en behendigheid kunnen verbeteren. De skatersgroep die regelmatig aanwezig is bestaat uit jongeren van verschillende leeftijden, bassischool-leerlingen, tieners en twents. Francisco wordt als jong talent gezien. Stephan Coppen ��n van de oudere skaters, die zelf meedoet aan wedstrijden die overal worden gehouden, helpt bij gelegenheid de jonkies bij het aanleren van nieuwe technieken. De enthousiaste groep op de skatebaan nodigt meer jongeren uit Julianadorp uit om zich bij hun aan te sluiten zodat ze gezellig samen hun hobby kunnen beoefenen.

vaak worden halsbrekende toeren uitgehaald op de skatebaan in Vogelzand

Francisco wordt als groot talent gezien

Daisy met rollerskates en hardlopende vriendinnen op de halfpipe

De truc van Luc, op handen staand voortrollend op zijn skateboard

Een overzicht van de obstakels met de groep aktieve skaters
 
Nieuwe velden JVC van kunststof
Twee van de drie voetbalvelden van JVC zijn gedurende de zomerstop voorzien van een kunststof mat. De grasvelden werden eerst geheel uitgegraven en vervolgens werd er een grote hoeveelheid zand opgebracht en nieuwe drainage ingegraven. Rondom de velden werd een brede betonnen rand gelegd. Grote hoeveelheden speciale materialen werden aangevoerd voor de fundatie van grote rollen kunststofgras. De nieuwe grasmat werd aangevoerd met belijning en al. Door een vertraging die was ontstaan doordat er teveel van de ondergrond van oude velden was uitgraven lukte het niet om de velden bij het begin van het voetbalseizoen beschikbaar te stellen, maar na enig behelpen en vooral bij de start van de competie uitwedstrijden in te plannen kon er toch volop worden gevoetbald.
Gedurende de werkzaamheden aan de voetbalvelden werden de trainingen op diverse plaatsen in Julianadorp gehouden. Op open grasvelden op Noorderhaven en bij de Drooghe Bol waren geregeld voetbalers en voetbalsters aktief.

Veel kunststofmaterialen voor de velden werd tijdelijk gestald op het parkeerterrein bij het sportpark

In de zomer was het sportpark gelijk een woestijn

De velden werden opnieuw gedraineerd

Met het aanbrengen van kunstof grasmatten zijn de velden geheel vernieuwd, maaien is niet nodig

zondag 16 oktober JVC in aktie tegen Zeevogels, helaas na de rust ging het mis, eindstand 2-3
Het eerste weekend van oktober was het prachtig nazomerweer, de buitentemperatuur steeg zelfs tot 26 graden Celsius. De fietspaden door de duinen en de stranden raakten druk bevolkt met mooi- weergenieters, die tijdens het zomerseizoen van dit jaar niet zijn verwend met veel zonnige dagen.

Veel fietsers maakten een tochtje over de paden door de duinen

Volle stranden betekent ook volle parkeerterreinen bij de strandopgangen, zoals
hierboven bij strandslag Drooghe Weert bij de Callantsogervaart

Jack en Jordi lieten zich met groot plezier op het strand ingegraven door Ian en Melle

Later ging Ian ook nog onder het zandbed en liep Melle maar even over de drie heen

Het bouwen van een zandkasteel blijft een favoriete bezigheid op het zonnige strand

groot vermaak met aankomende golven van de zee
.
Zo..., omrijden doen we niet meer om Middelzand te bereiken vanaf de Van Foreestweg. Nu de oude Riepel niet meer in de weg staat maken we gewoon ons eigen pad . "Olifantenpaadjes" kenden we al wel van voetgangers en fietsers, maar van automobilisten is toch een nieuw verschijnsel.

De kortste "weg" van de Van Foreestweg naar Middelzand
 
In het voorjaar zagen we de proef met de natuursteenbermen langs de Van foreestweg, waarbij de stenen werden verwijderd en later in een betonbed weer werden teruggelegd.
Het was bedoeld om minder onkruid tussen de natuursteenblokken te krijgen. Deels is dat gelukt zoals hieronder is te zien. In het midden redelijk onkruidvrij, maar langs de kanten toch nog flinke onkruidgewassen. In vergelijking met de "oude" toestand wel een verbetering maar nog niet afdoende. Het deel waar alleen een grasmat ligt ziet er toch verzorgder uit.

De bermen, waarbij de stenen zijn ingebed in beton. Het onkruid kreeg toch nog de kans te gedijen

Zo zien de bermen eruit als er alleen natuursteen is gestort. Na enige tijd ��n grote onkruidberm

Een goed bijgehouden grasmatje ziet er wel veel netter uit.
 
 

Hondenwacht bij de Riepel
 

Een libelle in een druivenstruik
 
Mooie beschildering van bergingen bij obs de Vogelwei
 

Spelevaren en golven
 

Deze "dame", bij vakantiepark Oase, belt dag �n nacht.
 
 

Met dauw-waterdruppels versierde margriet
 
Zolang er bloei is zijn de insecten aktief, zelf in de oktobermaand
 
Een grote groep zwanen strijkt regelmatig neer in en bij het meertje langs de verlengde Zuiderhaaks
 
In het najaar ontstaan 's avonds, regelmatig mooie gekleurde
luchten boven Julianadorp door hetlicht van de ondergaande zon.
Een kleine foto-impressie van het natuurverschijnsel boven de
Callantsogervaart en de Noordzee.

Callantsogervaart overdekt met rode avondlucht

Gekleurde lucht en donkere contouren van de duinen

Grillige kleuren van de lucht weerspiegelen in de zee
 
 
 
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl