agenda julianadorp-parelvandekop.nl okt/nov10 dec10 jan11 feb11 maart/april11 mei-juni11 juli11 sept-okt11 archief
.
In Julianadorp en Koegras wordt weer volop gewerkt aan het maken van een gezellige kerstfeer.
Vrijwilligers van de RK Willibrordkerk, die op ��n dag in de maand alles in en om de kerk op orde houden, waren bezig met het aanbrengen van extra verlichting op het kruis bovenop de kerk.
Met een bezoekje aan de Franciscus Hoeve kwamen we helemaal in de kerststemming bij de kerstavond die was georganiseerd door de bewonervereniging van Zwanenbalg samen met de medewerkers van de Fransicus Hoeve. Om de sfeer van de kerstdagen nog meer te versterken is langs meerdere wegen en straten weer speciale decemberverlichting aangebracht.

Marcel Ferket en Jan Laagland brengen extra kerstverlichting aan op het kruis van de RKWillibrordkerk
.
Kerst in de Franciscus Hoeve

Bewoners van Zwanenbalg en de Franciscus hoeve gezellig bijelkaar in de woonkamer

Samantha en Philip maken een dansje op kerstmuziek in de Franciscus Hoeve

Kaarsjes en kerstbrood mogen ook niet ontbreken

Bewoners en begeleiding van de Francicus Hoeve genoten van de kerstdeuntjes en zongen volop mee
.
Straatversiering voor de kerst

De Kerstman is weer gearriveerd in Zwanenbalg

Kleurrijke kerstornamenten langs de Botterrug

Winkelcentrum Dorperweerth in kersttooi met de kerstboom centraal voor de ingang

Kerstversiering in Zwanenbalg

En ook langs de Langevliet, Vlietstraat en Van Foreestweg branden weer de klokken- en de sterrenfiguren

De Wethouder W. de Boerstraat voorzien van extra decemberverlichting
.
Kerstinzamelingsaktie Classic Gym voor Hospice
Op vrijdagavond 23 december werd bij Classic Gym te Julianadorp een kerstinzamelings-actie gehouden voor Hospice Den Helder e.o. Tijdens een beurs van ouderen 55 + kwam Frans Hasselt van Classic Gym in contact met medewerkers van Hospice Den Helder e.o. waarbij een inzamelings- actie ten bate van het Hospice ter sprake kwam. Frans zegde toe dat hij zich met zijn sportcentrum Classic Gym in Julianadorp wel wilde inzetten voor de actie. Al snel is toen de kerstinzamelingsaktie op touw gezet. De organisatie had voor deze avond sporters uitgenodigd om deel te nemen aan een drietal sportdiciplines, een cardiobingo (bingospel tijdens cardiotraining), een mega workout (conditietraining) en een 3 uurs spinningmarathon die werd opgezet als “Ultimate Virtual Cycling”, Waarbij de inspanning van de deelnemers mede werd bepaald door filmbeelden van een fietser die een trajekt aflegde dat voerde langs wegen over het platteland en berghellingen. De inspanning van de deelnemers moest gelijk op gaan met de gefilmde fietser.

A
an het eind van de avond werd een bedrag van zestienhonder euro aan het bestuur van de Hospice overhandigd. Daarbij kwam ook nog een toezegging van drieduizend euro die bedoeld is voor het bekostigen van cursussen voor vrijwilligers van het Hospice


foto rechts:
aangeleverde foto met het team van medewerkers
van Classis Gym tijdens de aktieavond

......
De drie sportdiciplines tijdens de kerstinzamelingsactie bij Classic Gym
Cardio Bingo
De drie uurs Spinning Marathon
De Mega Workout
 
Vervolg Pieter Loopuyt, stichter van Julianadorp
Onverwacht meerdere foto's Pieter Loopuyt
Het artikel over de Pieter Loopuyt, de stichter van Julianadorp, krijgt deze maand een onverwacht vervolg. De aflopen maanden kwamen we in het bezit van enkele voor ons onbekende foto's van Pieter Loopuyt. Eerst ontdekten we zelf in de beeldbank van de gemeente Schiedam een foto met daarop de gemeenteraad van Schiedam in 1905. E�n van de raadsleden was Pieter Loopuyt jr. Na vergelijking van zijn beeltenis met de foto gemaakt bij de eerste steenlegging van de kerk in Julianadorp blijkt Pieter Loopuyt, te midden van genodigden en belangstellenden, centraal op deze foto te staan.
De foto van de eerste steenlegging van de kerk is al jaren bekend in Julianadorp, maar bij de huidige bewoners was niet bekend dat de stichter van Julianadorp daarop zo prominent, deftig in een lakens pak m�t hoge hoed op, stond afgebeeld.
Bij nader contact met de beheerders van de beeldbank van Schiedam reageerde die verrast met de opmerking; dat de foto van de gemeenteraad van 1905 per abuis was opgenomen in de beeldbank. Voor de foto zouden nog auteursrechten gelden tot 1921. Een kopie van de offici�le foto kon worden verkregen na toestemming van de rechthebbende. Bij een verzoek daartoe bleek dat het meeviel, want de rechten op deze foto zouden rond deze tijd verlopen. Zo werd ons de foto van Pieter Loopuyt te midden van zijn mede-gemeenteraadsleden alsnog keurig toegezonden.
Ook kregen we onverwacht nog foto's toegestuurd van nazaten van Pieter Loopuyt sr. de eerste eigenaar van de polder Het Koegras waarop Pieterr Loopuyt jr.
met andere familieleden staat afgebeeld.
Verderop in dit kartern kunt u daar meer over lezen.

Liquidatie Maatschap in 1921
In het nieuws van september/oktober hebben we de stichting van Julianadorp uitvoerig beschreven. Nog een kleine aanvulling daarop is de be�indiging van de "Maatschap ten doel hebbende het verkopen van bouwgrond gelegen in den polder het koegras". Deze aanvulling treft u als afsluiting in dit kartern aan
 

Pieter Loopuyt (derde van links) maakt hier deel uit van de gemeenteraad van Schiedam in 1905
 

Pieter Loopuyt (midden) met links van hem opzichter H.G.T.Mann, ontwerper van de kerk, half achter de paal
Foto's toegestuurd door nazaten van Pieter Loopuyt sr.
Bij de bovengenoemde foto van de Schiedamse gemeenteraad bleef het niet, want er volgden nog twee foto's waarop Pieter Loopuyt staat afgebeeld. Die foto's kregen we toegestuurd door mevrouw Schaardenburg, die voor haar man Oscar de Wit, op zoek is naar informatie over de familie Loopuyt . Hij is een kleinzoon van Johanna Jacoba Loopuyt, dochter van Jan Loopuyt en zuster van Pieter Loopuyt jr. Hij is in de Tweede Wereldoorlog als weeskind naar Nederland gekomen en wist toen nog niets van zijn familie.
Mevrouw Schaardenburg had enkele maanden geleden op de Julianadorper website een aantal foto's van de leden van de familie Loopuyt ontdekt en vroeg naar meer informatie. Zij heeft zelf nog niet zo lang geleden contact kunnen leggen met zeer oude familieleden, die aan haar een aantal familiefoto's uit een gedateerd fotoalbum beschikbaar stelden. Zij zond ons een tweetal foto's die, met toestemming van de familie, hieronder zijn te zien.

Foto van het gezin Jan Loopuyt zoon van Pieter Loopuyt sr. en moeder Maria van Zwijndrecht van +/- 1868
met de zusjes Cornelia Mathilda, Johanna Jacoba, Paulina Jacoba, Alida en broertje Jacob met rechts
Pieter Loopuyt jr. zelf . Zijn jongste broertje, Jan Loopuyt, was toen nog niet geboren
 

Foto van +/- 1880 van Pieter Loopuyt(staand rechts) met o.a zusters, broer , zwagers en moeder. Een aantal
van deze personen maakte deel uit van de Maatschap die heeft geleid tot de stichting van Julianadorp
 
Liquidatie van De Maatschap met verlies voor de comparanten
In het nieuws van september/oktober hebben we de stichting van Julianadorp uitvoerig beschreven. Nog een kleine aanvulling daarop is de be�indiging van de "Maatschap ten doel hebbende het verkopen van bouwgrond gelegen in den polder het koegras".
In 1911 wilde Pieter Loopuyt de Maatschap opheffen. De bouwkavels waren verkocht of kosteloos verstrekt zoals de bouwkavels voor het Postkantoor hoek Schoolweg/Langevliet en de kerk met pastorie voor de dominee. Echter er bleek nog aantal vierkante meters van het Loopuypark kadastraal op naam van de Maatschap te staan. Uiteindelijk werd de Maatschap pas in 1921 geliquideerd. Er zat toen nog een bedrag van rond de duizend gulden in kas. De schuld aan de comparanten bedroeg nog zevenentwintighonderd gulden, hetgeen inhield dat de geldverstrekkers niet al hun geld terug konden krijgen. Pieter Loopuyt maakte het nog meer bijzonder door aan de leden van de Maatschap te vragen of zij, van het bedrag in kas, hun deel terug wilden ontvangen of dat hij het beschikbaar mocht stellen aan het Dirk van Foreestfonds* bedoeld voor armen, weduwen of anderszijds hulpbehoevenden. Een aantal van de leden stemde er mee in om hun deel van het bedrag in kas aan het fonds te schenken, anderen wilden hun deel van geld wel graag innen.
Alles overziend kunnen we stellen dat Julianadorp is ontstaan uit idealisme en met veel inzet van Pieter Loopuyt met een aantal, vermogende, goedgezinde, meest familieleden, die allemaal een deel van hun geldelijke bijdrage niet meer terug hebben gezien. De doelstelling van de Maatschap was ook niet om winst te behalen, maar dat er geld moest worden toegelegd op het stichten van het nieuwe dorp, eerst in 1907 het Loopuytdorp genoemd en dat in 1909 de naam Julianadorp kreeg, zal toch ook niet echt de bedoeling zijn geweest.

* Het Dirk van Foreestfonds is in 1961 opgeheven omdat er toen geen beroep meer op werd gedaan
Wekelijks, op de maandagmiddag, tref je een groep enthousiaste biljarters aan in appartementencomplex Buitenveld aan de Landbouwstraat. Het is de Biljartvereniging Buitenveld. Het aantal leden is gelimiteerd, want ze hebben maar ruimte voor ��n biljarttafel. Er staan wel twee tafels, maar vanwege een hinderlijk in de weg staande paal is er te weinig ruimte om beide tafels op te stellen. Een gevolg van de verbouwing van Buitenveld, want daarvoor hadden ze de beschikking over een grotere ruimte, die nu alleen beschikbaar is tegen en te hoge huur. Toch hebben de leden volop plezier tijdens de maandagmiddag. Om alle spelers speeltijd te gunnen wordt met een tienpunten systeem gespeeld. Het maximum aantal leden van de vereniging is gesteld op twaalf. Piet Smit is met de leeftijd van 86 jaar de nestor van de club en Joop Duistermaat, de competitie- leider, is het jonkie, hij is nog maar 67 jaar oud.
Naast de eigen competitie wordt door een vijftal leden ook nog deelgenomen aan het Robol-toernooi. Een competitie voor ouderen die woensdags, steeds op verschillende locaties, in de gemeente wordt afgewerkt. Tijdens die competitie worden de contacten met andere oudere spelers zeer gewaardeerd en ook vaak beschouwd als een soort reunie.

Borduurwerk met kraaltjes gemaakt door
mevrouw Peijnacker voor de biljartclub

Dirk van der Heide in aktie onder toeziend oog van (vlnr) Piet Smit,
Cees Schager, Jan Wessels, Nic Gouwenberg en Klaas Hoornsman

De tijd wordt tijdens het spel in biljartballen uitgedrukt

Nic Gouwenberg volgt gespannen de baan van de speelbal, op de achtergrond Jan Wessels
.

Piet Smit maakt de punten en Jan Wessels houdt de tussenstand bij.
.

Dirk van de Heide met op de achtergrond de competieleider Joop Duistermaat
Tijdens de maandagavond heerst er grote stilte in de zalen van Buurthuis Julianadorp aan de Drooghe Bol. Als je zou denken dat er dan niets te beleven is, dan heb je het helemaal mis.
Op die avond wordt wekelijks de competitie van Bridge Club Julianadorp gespeeld. Meer dan twintig tafels worden door spelers bezet en de stilte die dan heerst is nodig voor de opperste concentratie die nodig is bij het Bridgen.
Bridge Club Julianadorp is opgericht op 1 november 1985 en aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond. De club speelt competitie ( in 3 lijnen ) op de maandagavond vanaf 19.30 uur in het Dorpshuis Julianadorp , Drooghe Bol 1006 te Julianadorp. De contributie is € 55,-- per jaar ( ongeveer 35 bridge avonden ). Mocht u belangstelling hebben en zich aan willen sluiten bij de bridgeclub dan kunt u zch aanmeldingen bij of informatie worden verkregen bij :
J. Rottier Voorzitter 0223 – 690404 of M.G. Mahieu Secretaris 0223 – 613254

Vervolgcursus Bridge
In Dorpshuis Julianadorp wordt vanaf begin januari 2012 op de vrijdagavond
een Bridge vervolgcursus georganiseerd. Docent is Wil van Alkemade
De kosten voor de cursus bedragen € 75,- per persoon.
Voor informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen
met Cor de Bruin
cordebruin@quicknet.nl

Bridgers in aktie op de maandagavond in Dorpshuis Julianadorp
 
De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit presenteert zich vol trots voortaan met een nieuwe huisstijl bij haar reclameuitingen. Samen met grafisch ontwerp Studio Kisteman is de vereniging tot deze nieuwe verfrissende uitstraling gekomen. De Culturele Vereniging wil zo vooral de herkenbaarheid bevorderen en de activiteiten die zij organiseert meer onder de aandacht brengen bij Julianadorpers en Koegrassers.
Hieronder treft u een voorbeeld aan van de vernieuwde presentatie.

Zij nodigt u ook van harte uit om lid te worden
van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit.
Voor meer info en het aanmelden kunt u e-mailen naar:
info@deculturele.nl
Kennis maken met de vereniging kan ook middels een bezoek
aan de website van de Culturele Vereniging
www.deculture.nl

Het zeer verfrissende nieuwe affice van de Culturele Vereniging, de
vereniging die al vele jaren garant staat voor veel vertier in Julianadorp
 

 

Om de vijf jaar is het raak, dan wordt op de kustlijn van de Noordzee langs de polder Het Koegras een gigantische hoeveelheid zand gespoten. De handeling staat bekend als zandsuppletie van de kust. Rijkswaterstaat, de beheerder van de kustlijn, wil daarmee voorkomen dat de duinen teveel afkalven door de eb- en vloedwerking van de zee die soms gepaard gaat met zware storm en zeer hoge waterstanden. Met het aanbrengen van het extra zand wil men de veiligheid van bewoners langs de kust waarborgen. Al gaan er momenteel steeds meer stemmen op die twijfelen aan de effectiviteit in verhouding tot de kosten die de handeling met zich meebrengt. Er wordt zelfs geopperd om een natuurlijke beveiliging te bewerkstellen door eerst zeer lange sterkdammen vanuit de kust in zee aan te brengen. Waarna, als de strekdammen een keer liggen, veel zand op natuurlijke wijze tegen de lijzijde van de dam zal gaan ophopen en dat daarmee ook een veilige afscherming wordt gevormd die aanmerkelijk minder Rijksgeld opslokt.
De strijd tegen het water bij de kust van de Noordzee is al eeuwen oud. Johan van Oldebarneveld liet in 1610 een dijk aanleggen die geheel raakte ondergestoven door zand vanuit de toen nog meer zeewaarts aanwezige zanderige kust en waardoor de duinenpartijen van nu zijn ontstaan. Dat was ook de eerste aanzet tot het droogleggen van de polder Het Koegras vanuit het westen. Tweehonderd jaar later van 1818-1824 werd in opdracht van Koning Willem I ten oosten van Koegras het Noordhollands Kanaal gegraven waarbij langs het kanaal de Koegrasdijk werd aangelegd en de polder echt droog kwam te liggen. Met de realisatie van de Annapaulownapolder in 1846 is het overstromingsgevaar aan de oostkant allang geweken. De westkant van Koegras blijft nog wel grote aandacht vragen en vandaar dat is besloten om periodiek om de vijf jaar een uitgebreide zandsuppletie te laten uitvoeren.

Grote hoeveelheden zand werden in november op de kustlijn gespoten en met shovels verder verplaatst
 

Met persleidingen wordt het zand vanaf zandzuigers op zee naar de juiste plaats getransporteerd
 

Joep Eden en Hans de Ridder legden samen met Leo Spaans (op shovel) de persleidingen aan
 
 

Dag en nacht werd doorgewerkt om de tonnen zand op de kustlijn te brengen
 
 
Zandbanken bij strandopgangen
Voor de beheerders van de strandopgangen is door het jaar heen regelmatig hard werken om de paden van de strandopgangen vrij te houden. Voortdurend ontstaan, door harde westenwind, zandbanken op de paden. De plaatselijke strandbeheerders hebben daarvoor inmiddels een shovel aan geschaft om machinaal iedere keer weer ruim baan te maken.
Het pad van strandopgang Drooghe Weert bij de Callantsogervaart wordt, dicht bij het
strand door harde westenwind, regelmatig geheel bedekt met een fikse zandduin
 
Kinderen kunnen binnenkort wippen bij de Riepel
Een belofte lijkt te worden ingelost bij winklecentrum De Riepel. De gemeente had al bij de opening van het centrum toegezegd een speeltoestel voor de jeugd te gaan plaatsen.
Dinsdag 13 december zagen we dat er inmiddels een verende wipconstructie is geplaatst.
De bestrating moest nog worden aangepast, maar daarna kan de jeugde bezoeker van het centrum zich vermaken terwijl de vaders en moeders inkopen doen

De plaatsing van het speeltoestel bij de Riepel is al klaar, het is nog
wachten op de bestrating voordat de kinderen zich kunnen vermaken
 

Heeft JVC alle ballen van de club al wel verzameld ?
Gedurende de maand november waren op het land nog volop dahlia's in bloei. Het is een produkt dat door enkele bloembollenbedrijven wordt geteeld. Binnen de bloembollenwereld worden dahlia's als bijprodukt bestempeld. Het gewas komt meerdere keren in bloei, want tussendoor worden de eerste bloemen afgemaaid. De knollen kunnen daardoor extra aangroeien. Na enige tijd tijd raakt het veld doorgaans nogmaals in bloei.

Dahlia's in bloei met op de achergrond landwerk voor het klaarmaken
van een akker voor het opnieuw planten bloembollen

Dahlia's in bloei langs de Langevliet met op de achtergrond de typische Noordhollandse stolpboerderij

Dahlia's in bloei met zicht op landwerk en Junior College Julianadorp
.
In het najaar is dit vaak het beeld op de akkers. Ieder jaar opnieuw worden bloembollen in de omgeving van Julianadorp op de akkers geplant, die in de maanden februari tot halverwege de maand mei weer voor veel kleur zorgen. Na het planten, als ze eerst met een laag aarde zijn afgedekt, wordt nog een laag stro aangebracht en wordt het veld gedurende de winter met rust gelaten.
 

Een akker met pasgeplante bloembollen, afgedekt met een beschermende strolaag, is klaar voor de winter
 
De landerijen van polder Het Koegras die rond negetienhonderd nog voornamelijk bestonden uit grasland zijn de laatste jaren nagenoeg helemaal omgezet naar akkers voor het telen van bloembollen. Toch zijn het niet steeds alleen maar bloembollen die worden geplant. De akkers worden ook gebruikt voor de verbouw van diverse soorten groente. In ��n jaar tijd wordt soms zelfs twee keer geoogst op dezelfde akker. Stonden er in het voorjaar nog tulpen in bloei nu in het najaar kun je op dezelfde akker een groentensoort aantreffen.
Dat deed zich dit jaar ook voor op een akker achter winkelcentrum De Riepel. Er werd in november selderij gesneden, nadat halverwege het jaar op dezelfde akker nog bloembollen werden geoogst. Andere groentes die je rond Julianadorp wel aantreft zijn winterwortels, groene kool en boerenkool. Ook aardappelen en suikerbieten is een regelmatig terugkerend gewas op de akkers in Koegras. Omdat bloembollen niet steeds op hetzelfde land mogen worden geplant, dienen deze producten veelal als wisselgewas. Het land hoeft dan niet braak te liggen, maar wordt tijdelijk verhuurd aan een ondernemer, vaak afkomstig uit een andere streek, die gespecialiseerd is in de teelt van het vervangend gewas.

Selderij op het land achter De Riepel klaar voor de oogst

Winterwortels zijn bijna klaar om de worden verwerkt tot wortelbolletjes voor de horeca

Nog een paar nachtjes vorst en de boerenkool is helemaal goed

Deze kooltjes moeten nog een tijdje doorgroeien
.
De STEM stond voor de afkorting Stichting tot Exploitatie Multifunctioneel centrum.
Het was de stichting die werd opgericht in 1977 om het beheer te voeren over het toen net gebouwde multifunctioneel centrum Trefpunt. De Stichting kende een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Aris van Beek toonde ons een groot plakkaat waarop alle bestuurleden staan weergegeven. Het plakkaat van de STEM is daarom interessant omdat het een tijdsbeeld weergeeft van bestuurders die toen in functie waren. De Stichting trad in functie toen Middelzand nog volop in ontwikkeling was. Het was ook een tijd waar redelijke gemeentelijke bijdrages voor handen waren voor het instandhouden van cultuurgerelateerde instanties en gebouwen. Naast twee beheerders kon men ook nog beschikken over een betaalde adminitratieve medewerkster. De stichting is in de loop van de tijd tussen 1980 en 1990 overgegaan in de Stichting Trefpunt / Drooghe Bol, die naast het Trefpunt het beheer had over wijkcentrum Drooghe Bol. Toen het Trefpunt werd geprivatiseerd vlak voor eeuwwisseling is deze laatste stichting ook opgeheven.
Helaas is het momenteel niet goed gesteld met het multifunctineel centrum Trefpunt. Na de privatisering is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Jongstlede zegden de basisscholen de huur op. Ze willen de gymlessen daar niet meer laten plaatsvinden, omdat er lekkage op de speelvloer is en het onderhoud van toestellen en gebouw zeer achterstallig is.
Stichting de STEM en Stichting Trefpunt/Drooghe Bol konden al worden toegevoegd aan vergane glorie uit het verleden. Of het Trefpunt ooit nog weer een prominente rol gaat spelen hangt mede af van beleidsmakers bij de gemeente, die enige tijd geleden er op toestuurden dat wijkcentrum Dorpshuis Julianadorp zou gaan verhuizen van Drooghe Bol naar het Trefpunt. Het zou dan tevens een modern cultureel centrum voor Julianadorp moeten worden, waarbij meerdere verenigingen een bijdrage voor het beheer zouden leveren. Echter geldgebrek, hoe vaak hebben we dat in de laatste twintig jaar niet gehoord, blijkt ook hier weer een struikelblok te zijn. Alle belastinggelden, die worden ingelegd door dorpers, is nodig om elders in de gemeente megalomane idee�n te verwezenlijken. 't Is Jammer dat er niet veel echte dorpers, die de belangen van de dorpers en het dorp Julianadorp een warm hart toe dragen, zitting hebben in de gemeenteraad.

Het plakkaat met bestuursleden van de STEM, dat we even mochten lenen van Aris van Beek
Kent u ze nog ? De bestuurleden van de STEM in 1977 , die toen vrijwillig een
bijdrage hebben geleverd aan het welzijn van bewoners van Julianadorp
 
Tenslotte nog een aantal foto's uit vroeger tijd. De eerste foto van buurtschap de Blauwe Keet, uitgegegeven door M.Noot, troffen we aan tussen archiefstukken van Pieter Loopuyt bij het regionaal Archief in Alkmaar.
De eerste foto van de melkfabriek de Vooruitgang kregen we toegestuurd door
Han Santing die was gestempeld in 1933. Deze melkfabriek is in vroeger jaren regelmatig op de plaat gezet. De foto's van het oude Zwanenest en de luchtfoto van de Riepel zijn afkomstig uit huis aan huis blaadjes van vroeger.

Mocht u ook nog oude foto's van Julianadorp en/of Koegras bezitten
dan houden wij ons aanbevolen voor een copie. In het bijzonder zijn
we momenteel op zoek naar oude foto's van de Wethouder W.de Boerstraat
en de Parkstraat. Ook foto's van oudbestuurders of anderszijds dorpers
en Koegrassers van vroeger zijn zeer welkom.

Aanzichtkaart van de melkfabriek de Vooruitgang uit 1933 beschikbaar gesteld door Han Santing

Het oude Zwanenest aan de Langevliet, nu staat daar de Apotheek Julianadorp

Luchtfoto van winkelcentrum De Riepel tot 2007 gevestigd aan de Van Foreestweg
.
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl