DORPER-NIEUWS
januari 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Sneeuwklokjes in bloei, de lente dient zich aan JHC in Sporthal aan Zee
Julianadorp in 2009 mogelijk eigen postcode bouw winkelcentrum Nieuwe Riepel
Willibrordkerk 9 maart a.s. 40 jaar oliebollen voor verlichting Weth.W.de Boerstraat
jaarvergadering en jubileum IJsclub Julianadorp herstel kerstverlichting mr.J.de Vriesstraat
'WONG' dansgroep 25 jaar zicht op de Meester Henderikxstraat
woning P.Kuit, Loopuytpark, ouder dan Julianadorp ontdek de plekjes in Wierbalg
bouw appartementencompex mr. Henderikxstraat  
welcome.to/julianadorp
aangepast:30 januari 2008
Sneeuwklokjes in bloei, de lente dient zich aan
 
 
Vanwege nieuwbouw in Julianadorp Oost ontstaat een tekort aan postcodenummering in Julianadorp. Het gevolg daarvan is, dat er door medewerkers van de gemeente en de TNT-groep nieuwe postcodegebieden worden bepaald binnen de gemeentegrenzen. Dat kan voor Julianadorp Ťn Huisduinen betekenen dat zij eindelijk hun eigen postcode krijgen toegewezen.
Het bericht over de postcodeaanpassing is afkomstig van de afdeling voorlichting van de gemeente. Wij hebben de gegevens verwerkt in het onderstaande artikel, waarbij enkele opmerkingen betreffende Julianadorp zijn toegevoegd.
De gemeente Den Helder kent drie woonplaatsen: Den Helder, Julianadorp en Huisduinen. Alleen Den Helder is tot nog toe, administratief gezien, als officiŽle woonplaats aangemerkt. Vanuit het gemeentebestuur is de wens geuit om de al jarenlang bestaande dorpen, Huisduinen en Julianadorp, administratief als officiŽle woonplaatsen aan te wijzen. Die woonkernen krijgen daarmee een eigen identiteit, wat historisch gezien ook logisch is. Huisduinen bestaat al veel langer dan Den Helder en Julianadorp, gelegen in het centrum van de polder Het Koegras, is in 1909, met instemming van H.K.H Koningin Wilhelmina en aansluitend het gemeentebestuur, officiŽel door Pieter Loopuyt , de kleinzoon van de eerste particuliere eigenaar van Koegras, gesticht.

Een gevolg van de verandering van de status van de dorpen Huisduinen en Julianadorp is wel, dat een aantal postcodegebieden in de gemeente moeten worden aangepast. De postbezorging gebruikt de postcode als wezenlijk onderdeel van het adres. Dit is echter niet de enige reden om postcodes te wijzigen. Door omvangrijke nieuwbouw, met name in Julianadorp, is het al op korte termijn noodzakelijk postcodegebieden binnen Julianadorp te veranderen. Door de nieuwbouw wordt het maximaal aantal adressen van de Julianadorper postcode overschreden.

Als de TNT-groep, als postcodebeheerder, na overleg met de gemeente, instemt met een nieuwe postcode-indeling binnen de gemeente Den Helder, wordt binnenkort duidelijk hoe de nieuwe en definitieve indeling van de postcodegebieden er uit gaat zien.
In het huidige voorstel van de gemeente gaat het om de wijziging van 300 adressen in Huisduinen, 120 in Den Helder (vooral buitengebied) en 1600 in Julianadorp (vooral oude dorp en buitengebied). Zodra de wijziging vaststaat informeert de gemeente alle betreffende inwoners/bedrijven. Zij hebben dan tot 1 januari 2009 de tijd om deze wijziging door te geven aan familie, vrienden, bedrijvencontacten, enzovoort. Na de nieuwe indeling van de postcodegebieden worden de postcodes van de drie woonkernen voorzien van de bijbehorende plaatsnamen; Julianadorp, Huisduinen of Den Helder.

In 2009 treedt een nieuwe wet in werking: de wet 'Basisregistratie Adressen'. Deze wet eist een unieke aanduiding van adressen en biedt ook de mogelijkheid binnen een gemeente meer dan ťťn woonplaats aan te wijzen. Julianadorp, Huisduinen en Den Helder kunnen daarmee een eigen postcode aanduiding krijgen. Al bestaan er zonder betreffende wet ook al gemeentes, die de dorpen binnen de gemeentegrens altijd al een eigen postcode gunden. De gemeente Anna Paulowna is daarvan een voorbeeld. De dorpen Breezand en Anna Paulowna hebben daar een eigen postcode. Veel bewoners van Julianadorp hebben het ontbreken van een eigen Julianadorper postcode al jaren onrechtvaardig gevonden. Hetgeen bij het gemeentebestuur al langer bekend is. Vorig jaar werd dat nog weer eens onderstreept bij een enquete onder inwoners van Julianadorp in verband met de structuurvisie Julianadorp 2015, waarbij veel dorpers aangaven dat zij graag een eigen postcode voor Julianadorp zagen gerealiseerd.Het slaan van de eerste paal voor de kerk aan het Loopuytpark
in 1909 was tevens de stichting van het dorp Julianadorp
Bij het bepalen van de nieuwe postcodegebieden is nagenoeg uitgegaan van historische grenzen binnen de gemeente. Het postcodegebied van Julianadorp beslaat het gebied, vanaf de kust gerekend, de lijn iets ten noorden, parallel lopend, aan de Middenvliet, richting Korte Vliet. Vanaf de spoorwegovergang het gebied ten zuiden van de spoorbaan tot aan het Noord Hollandskanaal. Langs het Noord Hollandskanaal tot aan de Callantsogervaart en vandaar langs die vaart tot aan de kust en begrenzing in de Noordzee weer naar de Middenvliet.
Vliegveld De Kooy, bedrijventerrein de Kooy behoren, historisch gezien, ook bij Julianadorp maar worden, bij de nieuwe indeling van de postcodegebieden, bij de stad Den Helder gevoegd.

Voordat de postcodewijziging definitief wordt ingevoerd, moet er nog overeenstemming worden bereikt met de TNT-groep postcodebeheer en moet aansluitend de gemeenteraad accoord gaan met de wijziging. Dat de aanpassing van de postcodegebieden en daarbij het realiseren van de eigen Julianadorper postcode samenvalt met het aanstaande honderdjarig bestaan van Julianadorp is toeval, maar wordt toch ook door het gemeentelijk apparaat als bijzondere gebaar gezien naar het jubilerend Julianadorp. 
WŪj kijken inmiddels al reikhalzend uit naar de dag,
waarop huisadres, loonstrook, identiteitskaart, paspoort,
giro- en bankrekening, de postcode-computerprogramma's, ziekenhuisponskaartjes, de blauwe enveloppen, stemformulieren
enzovoort zijn voorzien
van de eigen dorper postcode
1788.. 1789... Julianadorp.
en wat ons betreft mag dan ook de dorper vlag volop
wapperen op die gedenkwaardige dag.
 

Dorper postcode en vlag,
't wordt steeds mooier in

Julianadorp in 2009
 

D
e Rooms Katholieke kerk, de
St. Willibrordkerk in de Parkstraat bestaat in maart 40 jaar. De kerk werd in 1968 ingezegend en in gebruik gesteld door de toenmalige bisschop Mgr. Zwartkruis.

Op zondag 9 maart wordt, tijdens een feestelijke Eucharistieviering, het 40-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd en op vrijdag 14 maart volgt nog een gezellige parochieavond.

Mgr. Zwartkruis tijdens de inwijding van de R.K.Willibrordkerk in 1968
R.K geloof kwam met bloembollentelers naar Koegras
De van oorsprong protestante gemeenschap van de polder Het Koegras met de centrumplaats Julianadorp veranderde in de loop van de vorige eeuw door de komst van, de veelal katholieke, bloembollentelers. De eerste telers kwamen rond 1928 uit de bollenstreek van Zuid Holland "uit de zuid ", een tweede groep kwam rond 1948 uit de omgeving van IJmuiden en vanaf 1960 kwamen ook nazaten van bloembollen- telers uit de Anna Paulowna polder zich vestigen in de buurt van Julianadorp in de polder Koegras. De beleving van het geloof van de bewoners in Julianadorp en omgeving is sindsdien redelijk gelijk verdeeld over de twee stromingen, protestant en katholiek. Uit verschillende historische verslagen en verhalen van oude dorpers valt op te maken dat die verandering niet geheel zonder spanning en onbegrip tussen de oude dorpers en de nieuwkomers gepaard ging. Toch is die controverse niet gebleven. De huidige Koegrassers en de bewoners van Julianadorp vormen intussen samen een hechte gemeenschap waarbij verschil in geloofsovertuiging volledig wordt gerespecteerd.

Bloembollentelers brachten het
R.K. geloof mee naar Koegras
De katholieke inwoners in Koegras wensten rond 1960 eigen kerk in Julianadorp
D
e katholieke inwoners van Julianadorp en Koegras waren voor het belijden van hun geloof eerst aangewezen op de OLVOO- en de Nicolaasparochie in Den Helder, maar na verloop van de tijd ontstond steeds meer de behoefte aan een eigen kerkgebouw in Julianadorp. In eerste instantie werd daarvoor een kleuterschooltje aan de Langevliet gebruikt, maar al gauw was die ruimte te klein en het gecombineerd gebruik van schooltje en kerk beviel niet echt. Een werkgroep van parochianen heeft toen het initiatief genomen tot het realiseren van een kerkgebouw aan de Parkstraat in Julianadorp.
In 1968 is de kerk naar een ontwerp van een toen gebruikelijke bollenschuur gebouwd, met de overtuiging dat in de nabije toekomst alsnog een definitieve kerk gerealiseerd zou worden. Dat is er, mede door het uitblijven van grote toename van het aantal parochianen, nooit van gekomen. De kerk moest uit eigen middelen worden bekostigt, omdat het bisdom geen financiŽle medewerking verleende. De meeste werkzaamheden voor de bouw en het instant houden van het kerkgebouw werden gedaan door vrijwilligers, waarop nu nog steeds regelmatig een beroep wordt gedaan. Om de kerk te kunnen blijven gebruiken is, in het kader van nieuwe tijden nieuwe wetten, in 2001 het gebouw helemaal aangepast. Onder andere vernieuwing van sanitair en een ringleiding voor slechthorenden werden toen gerealiseerd.
Het interieur van de St.Willibrordkerk met een welkomspoortje voor communigangertjes

Het interieur van de Wilibrordkerk
Het interieur van de kerk is sober en netjes. Op een prominente plaats, voorin de kerk tegen de wand, hangt een middelgroot kruisbeeld afkomstig uit een klooster in Nijmegen, dat rechts wordt geflankeerd door een, in keramiek uitgevoerde afbeelding, van de patroonheilige St. Willibrord. Op een verhoging onder het kruisbeeld staan het altaar en het spreekgestoelte. Langs de zijwanden zijn veertien zeer mooie kruiswegstaties opgehangen. De staties zijn afkomstig van een kerk in Naarden. Het zijn gebrandschilderde panelen gemaakt in 1954 door de Arnhemse kunstenaar DuchŤne.
Ook het Mariabeeld ontbreekt niet. Achterin de kerk kunnen parochianen bij haar kaarsjes laten branden.
Voor kerkbezoekers zijn rijen stoelen opgesteld die, indien nodig, gemakkelijk kunnen weggezet om ruimte te maken voor andere aktiviteiten in de kerk.

Het altaar met daarboven, het kruisbeeld en rechts daarvan de patroonsheilige
 

Eťn van de veertien staties van de kruisweg die Jezus aflegde,
vervaardigd door de Arnhemse kunstenaar DuchŤne.
 

Het Mariabeeld achter in de kerk
.
Jaarvergadering IJsclub Julianadorp al in het teken van het 75-jarig jubileum
 

Het bestuur van IJsclub Julianadorp
Tijdens de de jaarvergadering van ijsclub Julianadorp, op donderdag 27 december, bleek dat de club er goed voor staat. Er waren weinig verontrustende klanken te horen. FinanciŽel gezien is alles keurig op orde. De ijsbaan is helemaal klaar voor vriezend weer en het machinepark is nagenoeg geheel opgeknapt. Hetgeen wel zorgen baart is de vernielzucht van jongeren op het ijsbaanterrein. Het bestuur is zelf niet in staat om dag en nacht de accommodatie te bewaken. Om dat soort zaken toch tegen te gaan is de sloot aan de zuidkant van het terrein inmiddels verbreed en wordt aan de oostkant, de kant van het Junior College een hek aangebracht van twee meter hoog.
De hoofdingang van het ijsbaanterrein wordt verplaatst van de Landbouwstraat naar de Akkerbouwstraat, de oostkant van de baan. Grote aantallen bezoekers, o.a. bij Julianapop, kunnen dan gemakkelijker toegang krijgen bij het jaarlijkse popfestijn. Door verplaatsing van de ingang van de ijsbaan verdwijnt ook de overlast en verkeersdruk op de Landbouwstraat.
In het bestuur werden Albert Kisteman, Chris Bregman en William Pijnacker herkozen. Voor de afgetreden bestuursleden Ruud en Arjan van der Zwet moeten nog vervangers worden gevonden.
Zaterdag 17 mei a.s.zal het ijsbaanterrein het centrum zijn van een uitgebreid feestprogramma. De ijsclub bestaat dan 75 jaar. Het bestuur is al maanden bezig met de voorbereiding van het jubileumfeest. Om jong en oud overdekt vertier te bieden wordt een grote feestent op het ijsbaanterrein gezet. Eťn van de hoogtepunten van het jubileumprogramma is de eerste nationale skeelerwedstrijd in de Noordkop. Daarvoor is inmiddels het "Zeewind Parcours", uitgezet met start en finish op de Verlengde Zuiderhaaks dichtbij het ijsbaanterrein. Ook staat een extra katknuppelwedstrijd op het programma. De feestcommissie heeft het schaatsmuseum in Schagerbrug benaderd voor een expositie van oude foto's tijdens de feestdag.
Om het jubileum een blijvende herinnering te verschaffen wordt gewerkt aan het samenstellen van een boekje "75 jaar IJsclub Julianadorp".
Een eerste proefdruk werd tijdens de jaarver- gadering al even getoond. Het boekje krijgt een oplage van 6000 exemplaren en zal in heel Julianadorp en Koegras huis aan huis worden verspreid.
Klik hier voor meer meer informatie over
het jubileum van IJsclub Julianadorp
.
Dansend over de wereldbol zou je het bijna kunnen noemen. Het betreft de leden van de dansgroep “WONG” die iedere dinsdagmiddag dansen in Sociaal Cultureel Wijkcentrum het “Zwanenest” in Middelzand. Het is een gezellige club, bestaande uit twintig dames, die in september haar 25-jarig bestaan hoopt te vieren. De dansgroep bedoeld voor 50-plussers staat onder leiding van Nel Blokdijk uit Schagen. Zij oefent met de groep een nieuwe internationale dans, dat kan zijn een ,partydancing, in-linedance, een squaredance of laat de club ont- spannen een inmiddels aangeleerde dans uitvoeren. .
De eerste jaren van het bestaan van de club werd ook nog wel naar buiten getreden, waarbij op locatie een demonstratie met verschillende dansen werd verzorgt. De, nog goed bij een aantal dames in geheugen liggende, eerste demonstratie vond plaats op de culturele avond van het feest van het 75-jarig bestaan van Julianadorp. De leidster van toen had de dansers vooraf goed geÔnstrueerd waar ze zich op het toneel moesten bewegen. Door de zenuwen overmand werd daar volgens de dames volledig van afgeweken. Het publiek zal er waarschijnlijk niets van hebben gemerkt, maar de dansgroep raakte danig overstuur en was blij dat het optreden na een aantal dansjes weer voorbij was.
Momenteel geniet de groep van de oefenmiddagen met dansen en de kontakten onderling. Dat laatste is voor de leden ook een belangrijke motivatie om bij de dansgroep te zijn. Ze houden van bewegen maar ook een praatje maken is zo fijn in de steeds afstandelijker geworden samenleving. In de oudere straten van Julianadorp is het vaak nog, ons kent ons, maar in grote delen van de nieuwbouw is de intermenselijke afstand toch wel groter.
Bij de dansgroep is nog steeds plaats voor nieuwe leden. Mocht u belangstelling hebben, schroom dan niet om op dinsdagmiddag eens langs te gaan in het Zwanenest in Middelzand, direkt naast sporthal Trefpunt. U zult daar een vriendelijke, gezellige groep dames aantreffen. Komt u binnen, vraag dan gewoon even of Maartje van de Haag er ook is, zij kan u enthousiast verhalen over de club en u ook vertellen waar de letters “W O N G”, de zeer bijzondere naam van de groep, voor staan. Overigens is het zo, dat de dames graag ook mannen boven de vijftig uitnodigen om zich bij de dansgroep aan te sluiten want voor meerdere dansen zijn toch eigenlijk Ťchte mannen nodig.
Dansgroep "WONG" in aktie in het Zwanenest
 

En op tijd even rust, een praatje en een kopje koffie of thee
 
Voordat het dorp Julianadorp haar naam kreeg bestond op dezelfde plaats al een kleine woongemeenschap. Het buurtschap droeg de naam de naam Loopuytdorp, genoemd naar mr. Pieter Loopuyt, de eerste particuliere eigenaar van de polder Het Koegras, Het buurtschap was ontstaan nadat een lagere school voor de kinderen van Koegras aan de Schoolvaart was ingericht . Die school, een omgebouwd direktiekeetje, werd in 1836 in gebruik genomen. Later, nadat het gebouwtje niet meer goed was te onderhouden werd dat, in 1871, vervangen door een degelijke gemetselde school, officiŽel de "Eerste Gemeenteschool" genoemd . Om de bouw mogelijk te maken had mr. P.Loopuyt, het toendertijd forse bedrag van een 1000 gulden geschonken. Hij stelde daarbij wel de voorwaarde, dat de school toegankelijk moest zijn voor de kinderen van zijn pachters in Koegras en Callantsoog. Het schoolgebouw, Langevliet 62, is inmiddels beschermd monument. Momenteel wordt het gebouw gebruikt door verenigingen en is gedeeltelijk ingericht voor buitenschoolse jeugdopvang. Dichtbij de school ontstond de Loopuytbuurt, door de vestiging van neringdoenden, winkeliers en ambachtslieden.

De komst van de lagere School in Koegras was de aanzet tot het ontstaan van een dorpsgemeenschap

Het woonhuis van familie Kuit, dat dit jaar 100 jaar bestaat, met daarnaast de nog oudere schilderswerkplaats
Eťn van de eerste ambachtslieden was Piet Kuit, die werkzaam was als schilder bij de spoorwegen in Den Haag. Toen hij in de krant las dat een nieuw dorp in de kop van Noord Holland gesticht zou worden, besloot hij in 1907 daar zijn avontuur te zoeken. Hij liet een schip met verf komen en begon als huisschilder in, wat toen nog genoemd werd, het Loopuytdorp. Aan het Loopuytpark verrees zijn schilderswerkplaats en een jaar later in 1908 werd daarnaast een woonhuis gebouwd. De werkplaats is inmiddels het oudste pand aan het Loopuytpark, dat er nagenoeg nog precies zo uitziet als 100 jaar geleden. De pionier Piet Kuit ontwikkelde zich vervolgens ook nog als huisjesmelker. Achtereenvolgens liet hij in de Parkstraat, de Proeftuinweg en Jacob v/d Veerstraat huizenblokken zetten. Het woonhuis wordt ook nu nog bewoond door een familie Kuit. Het is Piet Kuit, kleinzoon van de pionier met zijn vrouw Dieuwie. Hij heeft het bedrijf voortgezet van zijn vader die op zijn beurt opa Kuit had opgevolgd. Inmiddels is de bedrijvigheid gestopt, de jongste telg is ook al weer gepensioneerd. In 1909 werd Julianadorp gesticht. De naam Loopuytdorp werd op inititatief van kleinzoon Pieter Loopuyt, met toestemming van H.K.H. Koningin Wilhelmina veranderd in Julianadorp. De werkplaats en het woonhuis van familie Kuit bestaan dit jaar al honderd jaar en daarmee zijn ze ouder dan Julianadorp.
.
Het is alweer bijna een jaar geleden, dat het gezinsvervangend tehuis Drooge Weert aan de Meester J. Henderikxstraat werd gesloopt. Op maandag 28 januari werd na twee jaar voorbereiding begonnen met het heien van palen voor de fundatie van een nieuw apppartementencompex. Het gebouw was omstreden, omdat de direkte buren het te bouwen complex te hoog en te groot vonden. Toch lijkt met twee jaar vertraging en wijziging in het ontwerp, de nieuwbouw nu redelijk geaccepteerd door de bezwaarmakers. De nog redelijk vrij ruimte gelegen rondom het oude complex wordt bijna geheel ingenomen door het nieuwe complex.
.
De Julianadorper Handbal Club JHC is ťťn van de drie grootgebruikers van de nieuwe sporthal "Sport aan Zee". Tijdens de open dag zagen we een demonstratie van trainingen van de jeugd van JHC. En bezochten we op woensdagavond 23 januari een competitiewedstrijd van het eerste team van JHC dat speelde tegen handbalvereniging Foresters. Het team van JHC won de wedstrijd en verstevigde daarmee de eerste plaats die zij bezetten in de eerste klasse van de zaalcompetitie.
.
De aanvang van de bouw van het winkelcentrum "De nieuwe Riepel" op locatie, direkt aansluitend, ten noorden van het Loopuytpark, waarvan de plannen al lange tijd bekend zijn, lijkt een fase dichterbij te zijn gekomen. De gemeenteraad heeft bezwaar tegen de bouw van ondernemers van winkelcentrum naast zich neergelegd. Het bezwaar werd onderbouwd met een onderzoek dat in opdracht van de ondernemers was gedaan naar de gevolgen voor winkelcentrum Dorper Weert. Of, zoals al eerder werd aangegeven, het nieuwe winkelcentrum in 2009 opgeleverd gaat worden lijkt ons twijfelachtig. Wat ons wel zeer verontrust is de voortdurende tegenwerking van neringdoenden, in dit geval uit Julianadorp zelf, maar ook de altijd zeurende middenstand in Den Helder. Kijk eens naar het nieuwe winkelcentrum in Anna Paulowna. Dat dorp heeft veel minder inwoners dan Julianadorp, maar heeft inmiddels wel een van bijna alle gemakken voorzien winkelcentrum. Het moet eens afgelopen zijn met het gezeur van genoemde middenstanders. Julianadorp verdient, met haar 15.000 inwoners en daarbij zomers nog eens 8000 vakantiegangers, een volwaardig en goede winkelvoorzieningen.

Voor de bouw van het nieuwe winkelcentrum zullen deze bunkers eerst nog moeten worden gesloopt
.
Al meer dan vijftien jaar brengen de bewoners van de Wethouder W.de Boerstraat in de december- maand extra verlichting aan in de straat. De onkosten voor de benodigde materialen en het elektrici- teitsverbruik worden door de bewoners van de straat zelf opgebracht. Om die financiŽle last niet te hoog te laten oplopen wordt, door de straatcommissie van de Wethouder W.de Boerstraat, vůůr de kerstdagen een oliebollenaktie opgestart. Er worden dan in de straat bestellijstjes voor oliebollen verspreid en aan de hand van de bestellingen de benodigde grondstoffen ingekocht. Tevens worden vrijwilligers uitgenodigd om vlak voor jaarwisseling de oliebollen te komen bakken. Dan wordt een garage ingericht als bakkerij. Op de dag dat de oliebollen worden gebakken kunnen de bestellingen worden afgehaald. Al jaren achtereen worden op die manier zo rond de zevenhonderd overheerlijke oliebollen gebakken.

Appeltjes schillen voor de appelbollen

en als het beslag klaar is de oliebollen bakken
.
Kerstverlichting aanbrengen in een straat is afhankelijk van een aantal aktieve straatbewoners, die het initiatief nemen om medebewoners ook enthousiast te krijgen voor de extra aankleding van de straat. Is dat gelukt, dan moet de voorziening worden betaald, aangebracht en heel blijven. Het is heel frustrerend wanneer op zekere ochtend blijkt, dat nachtdravers het nodig vonden om de sierlijke verlichting stuk te trekken. Dat gebeurde in de Meester J.de Vriesstraat. De heren van Zanten en Jongeboer waren op oudejaarsdag 30 december bezig de kerstverlichting weer in goede staat terug brengen. De verlichting werd hersteld, maar de vragen blijven. Waarom werden die verlichtingsornamenten beschadigd , waarom moest de positieve inzet van bewoners door vandalen worden ondermijnd. Waarom moet iets dat mooi is onnodig stukgemaakt ?

De heren van Zanten en Jongeboer herstellen de beschadigde kerstverlichting
 
De Meester Henderikxstraat werd tussen 1980 en 1990 gebouwd. De naam is ontleend aan Meester Henderikxs, die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bovenmeester was van de Eerste Gemeenteschool, (nu Prinses Margrietschool). De straat is eigenlijk een kleine wijk bestaande uit een centraal woningenplan, dijkwoningen genoemd en daaromheen een ring van vrijstaande en half vrijstaande woningen en een groot blok drive-in woningen. De straat ligt aan drie kanten ingeklemd tussen de doorgaande wegen Langevliet en de Zuiderhaaks en een waterpartij en grenst aan de noordzijde aan de Meester J. de Vriesstraat. Het was het derde grote nieuwbouwprojekt in Julianadorp, daaraan voorafgaand waren eerst Middelzand en Vogelzand gerealiseerd.
.
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com