DORPER-NIEUWS
februari 2008
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

Jeugd Natuur-Club Julianadorp bekeek kunst baggeren van de Slenk
Platform Julianadorp werken aan de weg bij de Zuidwal
dorpers bezorgd om plannen Julianadorp Oost lanen en wegen met bijzondere namen
brochure drooglegging polder Het Koegras dierentuin en nieuwbouw Noorderhaven
Koegrastunnel en pontje West-Einde speeltoestel Meester J.de Vriesstraat
"wilde" krokussen al in bloei ontdek je plekje in Vogelzand
Bosman molentje zandwerk op het strand voor nieuw badseizoen
jubileum van drie leden van Vrouwen van Nu en een blik op het strand
skaters, skeelers en strandgasten in de zon de bloei van de bolgewassen begint weer
nieuwbouw Drooghe Weert en Buitenveld  
welcome.to/julianadorp
aangepast: 28 februari 2008
De Jeugd Natuurclub Julianadorp onder leiding van Marina Kraay volgden deze maand en geologische route door Julianadorp . Ze "bestuderen" onder andere het marmeren kunstwerk voor Het Trefpunt en de "ontmoeting", het beeldje in het parkje van de meester De Vriesstraat a
Ouders bekenden dat ze vaak langs het marmeren kunstwerk lopen als ze de kinderen naar school brengen, maar er nu óók met andere ogen naar kijken.
De Jeugd Natuur-club Julianadorp is een activiteit van: LES PAPILLONS Natuur & Milieu-activiteiten en is voor kinderen van 7-12 jaar oud. contact adres: Middelzand 3351
papillons@quicknet.nl

Kinderen van de Jeugd Natuurclub Julianadorp bestuderen het marmeren kunstwerk bij sporthal Trefpunt
info en foto Marina Kraay
Op woensdag 30 januari vond een vergadering plaats van Platform Julianadorp. Platform Julianadorp is een overlegorgaan bestaande uit bewoners en instanties die zich bezig houden met de leefbaarheid van - en het realiseren van voorzieningen in Julianadorp. Een kleine tien jaar geleden bestond een vergelijkbaar overlegorgaan, dat toen werd aangeduid met de naam "Breed Overleg Julianadorp". Mede naar aanleiding van het opstellen van de Structuurvisie Julianadorp 2015 is het overleg nieuw leven ingeblazen. Vier tot vijf keer per jaar wordt een vergadering uitgeschreven, die worden belegd in Steuncentrum Julianadorp locatie Boterzwin 3476. De status van Platform Julianadorp is niet geheel duidelijk. De wethouder staat wel op de ledenlijst, maar blijkt in de paar jaar dat het overleg plaats vindt maar één keer te zijn aangeschoven bij een vergadering. Ook ontbreekt het, financiëel gezien, aan faciliteiten. Er vindt voornamelijk uitwisseling van informatie over activiteiten van gemeente en instellingen plaats van en naar de bewoners. Daarbij is het platform ook een direct contact van dhr. C Pieterse, de gemeentelijk coördinator voor Julianadorp, met vertegenwoordigers van verschillende wijken en verenigingen. Hij kan langs deze weg onderwerpen, die bewoners bezig houden, overbrengen naar het gemeentebestuur. Mogelijk dat ze worden ingepast in het gemeentelijk beleid wat kan leiden tot een plan van aanpak. Een delegatie van het platform heeft in november vorig jaar kennis gemaakt met Burgemeester Hulman . Hij heeft aangegeven dat het goed moet gaan in de gemeente, dus ook in Julianadorp. Bij moeilijke of slepende zaken mag hij door het platform rechtstreeks worden benaderd. Platform Julianadorp heeft ook contact gezocht met andere gelijkwaardige overlegorganen elders in de gemeente om, indien nodig, gezamenlijk tot oplossingen te komen of de gemeente aan te zetten tot aktie.
P l a t f o r m....J u l i a n a d o r p
Deelnemende verenigingen, instellingen en wijkvertegenwoordigers
Wethouder Gemeente Den Helder
Wijkmanager Gemeente Den Helder
Projectleider Gemeente Den Helder
Projectleider Gem. Den Helder/Julianadorp Oost
Secretaris platform Julianadorp
Politie NHN Wijkcoordinator
Bureau Jeugdzorg regio Kop van Noord-Holland
WMD/opbouwwerk
GGZ Noordduyne

Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit
Bestuur Drooghe Bol
HVBWS

Belangenvereniging Julianadorp
Bewoners Wierbalg
Bew. Com. Genua Bew. Ver. Nieuwediep
Bewonersvereniging Zwanenbalg
Ondernemers Fed. Julianadorp/WC de Riepel Ondernemersver. De Band/WC Loopuytpark
Ondernemers Fed. Julianadorp
Winkeliersver. Dorperweerth

Peuterspeelzaal De Sterrekijkers
St. Kinderopvang Den Helder
St. Speel-o-theek het Stokpaardje

Stichting Huurdersbelang
Algemene woningbouwver. Nieuwediep
Woningstichting Den Helder
Wijkcommissie 7

s'Heerenloo/Noorderhaven
Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen
Omring
Sportfederatie Den Helder
Humanitas (homestart)
Het coördinatieteam Platform Julianadorp bestaat sinds 1 februari uit:
Cees Pieterse (ambtelijk manager gemeente), Hennie Huisman (opbouwwerkster),
Roel Kattouw
(politie), Edwin Snelleman (handhaver openbare ruimte gemeente)
Adri Bouwma
(gemeentelijk conciërge Julianadorp) en
Antoinette Getrouw (Woontij)
,

Platform Julianadorp in vergadering
Prioriteitenlijst van wensen van bewoners in Julianadorp
Tijdens de vergadering kwam o.a. een prioriteitenlijst van wensen van bewoners van verschillende wijken in Julianadorp aan de orde. Een aantal zaken werden door bijna alle deelnemers aan het onderzoek genoemd. Het betreft overlast hondenpoep, te weinig onderhoud van het groen, de verkeersveiligheid in meerdere wijken is onvoldoende en er is gebrek aan parkeergelegenheid. Aan het opruimen van zwerfvuil zou meer aandacht moeten worden besteed. Voor de jeugd ziet men graag meer open speelveldjes, maar dan wel vrij van hondenpoep.
Speciaal voor jongeren staan ook uitbreiding van uitgaansvoorzieningen zoals een disco op de prioriteitenlijst. Aan de, speciaal op de jeugd gerichte hulpverlenende instellingen, zou meer bekendheid moeten worden gegeven. Ook zou aan sportverenigingen die zich inzetten voor de jeugd meer ondersteuning moeten worden geboden.
Klik hier voor een uitgebreider opsomming van prioriteiten van bewoners

Veiligheid in Julianadorp
Politie Roel Kattouw gaf tijdens het overleg de voortgang van de aandacht voor de veiligheid in Julianadorp weer. Met name de aanpak van overlast door kleine groepen jeugd begint zijn vruchten af te werpen. Eén agent is geheel vrijgemaakt om problemen met jeugd direct aan te kunnen pakken. De namen van de jongelui die orde verstoren zijn bekend bij de politie en de druk van de politie op misdragende groepen jeugd is zeer groot. Met overtreders worden dwingende afspraken gemaakt en wordt contact gezocht met de ouders.

Aftredend voorzitter Jos Alberink werd lovend toegesproken door secretaris Piet Haster
Platform Julianadorp is op zoek naar nieuwe voorzitter
De eerste jaren is het Platform geleid door een, zoals dat genoemd wordt, technisch voorzitter
dhr. Jos Alberink. Nu het Platform Julianadorp redelijk op de rails staat vond hij het tijd om de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger. Piet Haster, de secretaris van Platform Julianadorp roemde de terugtredende voorzitter voor zijn inzet en zijn spontane manier van het leiden van de overlegavonden. Alberink kreeg als dank een alcoholische versnapering aangeboden. Bij zijn dankwoord gaf de aftredend voorzitter aan, dat het Platform toch meer gefaciliteerd zou moeten worden en dat het nodig is om verder te werken aan de juiste vormgeving en inzet van het overlegorgaan. Voor dhr. Alberink is nog geen opvolger als voorzitter van het Platvorm gevonden.
Het kader van Platform Julianadorp is dan ook naarstig op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Heeft u belangstelling voor de functie van voorzitter van Platform Julianadorp,
neem dan contact op met dhr. P.Haster, secretaris, email:
pe.haster@quicknet.nl

De vergaderingen van Platform Julianadorp zijn openbaar
Wilt u een vergadering van Platform Julianadorp bijwonen, dan kan dat. U bent welkom.
De eerstvolgende bijeenkomst staat vastgesteld op woensdag 9 april a.s.

Naschrift: Middels bovenstaand artikel hebben wij u bekend willen maken met het
overlegorgaan Platform Julianadorp. Meer en regelmatiger informatie van
Platform Julianadorp treft u aan op de website van
Belangen Vereniging Julianadorp.
.
Op donderdag 6 maart a.s wordt in het Tij op Noorderhaven door de gemeente een presentatie gegeven van de laatste gewijzigde plannen van de inrichting van Julianadorp Oost. Wij bespeuren enig ongerust bij de bewoners van het oude dorp over de nieuwe plannen. Zij vinden dat bij de nieuwe plannen de nieuwbouw te dicht op de bestaande bebouwing komt. Eerder ingetekende waterpartijen tussen het oude dorp en de nieuwe wijk zijn in oostelijke richting verplaatst. De motivatie van de plannenmakers is, dat zij het nieuwe deel van Julianadorp meer willen laten aansluiten op de bestaande bebouwing. Een tweedeling, zoals de Slenk is tussen oud Julianadorp en Middelzand met alle negatieve gevolgen, wil men daarmee voorkomen.
De start van de bouw van Julianadorp Oost staat gepland voor het volgend jaar. Middels grote reclameborden wordt nu al de realisatie van de nieuwe wijk aangekondigd. Het is echter te hopen, dat de nieuw te bouwen woningen van beter kwaliteit zijn dan de genoemde borden. Eén van de borden kon een zuchtje wind niet de baas en ligt al enige weken omver.

Een groot bord met de aankondiging van de nieuwbouw van Julianadorp Oost kon een stevige wind
niet weerstaan en ligt omver. Dat de nieuwe woningen er maar beter tegen bestand mogen zijn.
Over een paar jaar zal dit een historisch plaatje zijn. De nieuwbouw van
Julianadorp Oost zal het zicht op het oude dorp vanuit oost belemmeren
.
Het is altijd weer verrassend, wanneer er brochures opduiken waarin de polder Het Koegras wordt beschreven. Aan ons werd een korte beschrijving aangeboden van het realiseren van het Groot Noord Hollands Kanaal, met als gevolg de drooglegging van de polder Het Koegras, van 1817 tot 1824.
Ook de Schiedamse destillateur/bankier/politicus Pieter Loopuyt wordt aangehaald als eerste particuliere eigenaar van Koegras en het verhaal wordt afgesloten met de naamgeving van Julianadorp in 1909, een inititatief van Dijkgraaf Pieter Loopuyt, de kleinzoon van bankier Pieter Loopuyt
.
De brochure werd aan verschillende Koegrassers aangeboden door dhr. Brugman, secretaris/ penningmeester in dienst van het waterschap Het Koegras. Het waterschap Het Koegras bestaat niet meer. Het is gefuseerd met omliggende waterschappen met als standplaats Anna Paulowna.

Afbeelding rechts:
Het deel van het Noord Hollands Kanaal dat grenst
aan de polder Het Koegras(links) en de Anna Paulowna polder (rechts)<
Het kanaal werd vroeger ook wel aangegeven met "Het Groot Kanaal" of "Het Groot Amsterdams Kanaal"
 
Het Noord Hollands Kanaal gezien vanaf de Kooybrug met links de Koegrasdijk
en rechts de Rijksweg en de polder Het Koegras. Door het graven van het
kanaal,
(1817 tot 1824), werd de polder Het Koegras drooggelegd.
 
Het Noord Hollands Kanaal, links polder Het Koegras en de Rijksweg en
rechts de Koegrasdijk en daarachter de Anna Paulowna polder
 
Het Noord Hollands Kanaal was tot 1876 een zeer belangrijk vaarroute
tussen de Noorzeehaven van Den Helder en de haven van Amsterdam.
 
Het Noord Hollands Kanaal werd van 1818 tot 1824 in opdracht van Koning Willem I (1815-1840) aangelegd. Omdat hij in heel Nederland veel kanalen heeft laten graven werd Koning Willem I ook wel de kanalenkoning genoemd. Het Noord Hollands Kanaal maakte, via Amsterdam en Maatricht, deel uit van de vaarverbinding tussen Den Helder en Luik, die in 1850 gereed kwam. De vaarverbinding over land werd gerealiseerd ter bevordering van de nationale eenheid van Noord Nederland (het huidige Nederland) en Zuid Nederland (nu België) en was bedoeld als economische impuls voor het Nederlandse Rijk.
Het Noord Hollands Kanaal diende ook als vervangende vaarroute naar Amsterdam, die tot dan over de Zuiderzee (nu IJsselmeer) liep, maar vanwege aangroeiende zandbanken niet meer goed begaanbaar was voor grote schepen. Het kanaal werd aangelegd als een tolkanaal. Bij bruggen en sluizen moesten tolgelden worden afgedragen. Het Noord Hollands Kanaal werd aangelegd voor, naar schatting achteraf, 11 tot 12,5 miljoen gulden. Het ecomisch voordeel voor de Nederlandse Staat viel zwaar tegen. De Staat der Nederlanden ging in die jaren onder een zware schuldenlast gebukt en om de kosten van aanleg van genoemde vaarroute af te dekken werd besloten staatsdomeinen te verkopen aan particulieren. Eén van die domeinen betrof de polder Het Koegras dat in 1849 van de Nederlandse Staat overging naar de destillateur/bankier/ politicus Pieter Loopuyt uit Schiedam.

Koning Willem I, de kanalenkoning,
Na de aanleg van het Noord Hollands Kanaal en later de drooglegging van de Anna Paulowna polder (1844-1847) werd de spoorbaan door Koegras aangelegd (1860-1870) en kwam ook het pontje West- Einde in de vaart. Waar nu de De Kooybrug ligt was eerst ook een pontje, later werd dat vervangen door een vlotbrug en vervolgens kwam daar een vaste brug. Eerst enkelbaans en pas eind 1900 een brug met een dubbele autobaan.
.
Achtergebleven, "wilde" krokussen stonden midden februari al in bloei. De in het afgelopen najaar door bloembollentelers geplante krokussen op de akkers bloeien altijd enkele weken later en komen nu, 22 februari, langzaam aan in bloei.
 
.
Bosman molentje in Koegras
Een Bosman molentje in de landerijen van Koegras. Het molentje is ingezet voor het op peil houden van de waterstand in de vaarten tussen de landbouwakkers. Bij het land van bloembollenteler fa Pijnacker & zn aan de Rijksweg zagen we nog een Bosman molentje aktief het boezemwater wegmalen naar de vaart langs de spoorbaan.
.
Bij de vereniging "Vrouwen van Nu", voorheen de Plattelandsvrouwen, in Julianadorp vierden afgelopen maand drie dames een jubileum-lidmaatschap. Mevrouw L. van Breda-Kraak is 50 jaar lid en de dames T. van Zoonen-v/d Linden en A.Vries-Jimmink zijn 60 jaar lid van de Vrouwen van Nu.
"Vrouwen van Nu"is de grootste vrouwenorganisatie van Nederland. De vrouwenorganisatie maakt daarbij ook deel uit van een wereldorganisatie. De afdeling in Julianadorp bestaat volgend jaar 70 jaar. De vereniging heeft enige tijd een ledenstop gehad, maar nodigt nu weer vrouwen uit om zich aan te sluiten. Ook jonge dames wil de club graag verwelkomen. Iedere maand, op de derde woensdag van de maand, heeft de Vrouwen van Nu de verenigingsavond . De aktiviteiten bestaan uit leerzame avonden met het uitnodigen van sprekers, het organiseren van lezingen, een boekenclub, een leeskring, een handwerkclub en hetgeen zich in de tijd nog extra aandient dat interessant is voor de dames. Wilt u eens een avond bijwonen kom dan gerust naar het Buurtcentrum Zwanenest Middelzand 3502 (naast sporthal Trefpunt) of neem telefonisch contact op met de vereniging.
Telefoonnummers. Vrouwen van Nu. 641530 of 641283
De jubilaressen van de" Vrouwen van Nu" v.l.n.r. De dames .
L.van Breda-Kraak, T v.Zoonen-v/d Linden en A.Vries-Jimmink
foto en info: mw A.Dekker
 
Deze maand is het een aantal (zon)dagen prachtig weer geweest. Menigeen trok daarbij de buitenlucht in en vermaakte zich op hun eigen wijze. Zo was een groepje skaters bezig bij het Junior College waar ze de daar aangebrachte muurtjes en obstakels als nieuwe uitdaging zagen voor hun liefhebberij. Langs de verlengde Zuiderhaaks kwam ons een tweetal skeelers tegemoet. Ook strandgasten lieten zich niet onbetuigd, al zochten die de luwte van de glaswand van het strandpaviljoen nog wel op.

Skaters volop in aktie bij het Junior College

Skeeleren in de zon op het fietspad langs de Zuiderhaaks

of genieten van de eerste zonuren in februari op het strand van Julianadorp aan Zee
.
Het werk aan de nieuwbouw van het omstreden appartementengebouw "Drooghe Weert" aan de Meester Henderikxstraat en het appartementencomplex "Buitenveld" aan de Landbouwstraat is in volle gang.

Een artist impression van het nieuw te bouwen appartementengebouw "Drooghe Weert"

waarvan de fundamenten inmiddels zijn gelegd
De nieuwbouw van het grote appartementencomplex "Buitenveld"
.
Het bagger- en grondwerkbedrijf Schilder uit Ursem is bezig met het uitbaggeren van de Slenk. Met het verwijderen van de bagger wordt de Slenk gelijkertijd op een diepte van 1,25 meter gebracht.
Een speciale, drijvende, baggerschuiver is te water gelaten om de bagger van de bodem bij elkaar te schuiven. De bagger wordt daarna uit het water geschept en afgevoerd met vrachtwagens naar een baggerdepot elders in de gemeente. De eerste aktie was nog geen succes, want een belangrijke staalkabel die diende voor het geleiden van de baggerschuiver brak. De zandbodem van de Slenk, die plaatselijk soms zeer ondiep is, was een te grote barrière tijdens het schuiven van de bagger.
Machinist Auke van baggerbedrijf Schilder in aktie met de baggerschuiver
 
.

Tijdens de baggerwerkzaamheden zal ook deze scooter, die in de Slenk is gedumpt, wel worden afgevoerd
.
Aan de weg bij de Zuidwal wordt gewerkt aan het verbeteren van
het wegdek en de aanleg van uitvoegstroken bij de bushaltes.

Aan de Zuidwal zijn uitvoegstroken voor bushaltes aangebracht

De bochten bij de T-kruising van de Zuidwal worden veruimd
.
Meestal rijd je er langs zonder dat ze opvallen. Een weg, straat, laan of plein waar een bijzonder naam aan is gegeven. Zo heeft de familie Rol, aan de Rijksweg, middels een aktie binnen de familie, de eigen "Laan van Rol" gekregen en werd Dirk de Graaf , ook aan de Rijksweg, met zijn vijftigste verjaardag onvergetelijk gemaakt met de D.P.de Graaf Straat, het straatje waar hij altijd langs moet om bij zijn bedrijf te komen. De heer Bas was betrokken bij het opheffen van de Basstraat, een klein straatje in Den Helder. Het bord Basstraat dat jaren aan een gevel hing kwam daarmee vrij. Collega's hadden al gauw bedacht dat het naambordje van de Basstraat bestemd was voor de heer Bas. En zo prijkt het naambordje van de opgeheven Basstraat nu aan de gevel van de familie Bas bij de oprit van zijn woning in Wierbalg in Julianadorp. Jaap Plagmeijer aan de van Foreestweg kreeg zijn de Plaggelaan en Arvid de Jong werd door vrienden verblijd met de Arvid de Jongweg in Middelzand.
Mocht u ook in Julianadorp en Koegras nog meer van deze bijzondere straat-, laan of pleinnamen
kennen, wilt u die dan aan ons doorgeven. Email:
julianadorp@hotmail.com
.
Op het terrein van Noorderhaven zijn bezoekers altijd welkom bij de kinderboerderij. Met name voor kinderen is de boerderij heel toegankelijk. Zij kunnen daar de dieren, geiten, kippen, lammetjes, ganzen en nog andere dieren van heel dichtbij bekijken en zelfs aanraken. Achter de kinderboerderij is goed de nieuwbouw te zien waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd. De nieuwe gebouwen zijn bestemd voor huisvesting, in de vorm van beschermd wonen, van mensen met een verstandelijke handicap. De nieuwbouw vervangt de vorig jaar afgebroken verouderde wooneenheden.
.
Op het speelveldje aan de Meester J. de Vriesstraat is een prachtig speeltoestel voor kinderen neergezet. Dat het goed in de smaak valt bij de jeugd blijkt wel uit het veelvuldig gebruik in de
korte tijd dat het toestel er staat.
.
De wijk Vogelzand gelegen in west Julianadorp werd gerealiseerd in de periode van ongeveer 1976 tot 1986. Het was in eerste instantie opgezet als een woonwijk met zeer ruime kavels bouwgrond bedoeld voor vrijstaande bungalows. Voor een groot deel is dat gelukt, maar bij het realiseren van de laatste buurten in die wijk zijn toch ook veel geschakelde woningen gebouwd, waarvan het aantal vierkante meters per bouwkavel aanmerkelijk minder is. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw, werd de wijk Vogelzand, mede door de voor die tijd geldende bovenmatige prijzen voor de kavels, als goudkust van Julianadorp bestempeld. Bij de nieuwbouwwijken, Wierbalg, Kruiszwin, Doorzwin, Malzwin, Boterzwin en Zwanenbalg, die later werden gerealiseerd, zijn nog maar enkele vergelijkbare ruime bouwkavels aangeboden.
De uitbaters van de strandpaviljoens van Julianadorp aan Zee bereiden zich weer voor op het komende badseizoen. Bij strandslag Julianadorp wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de riolering van strandpaviljoen "Paal Zes"(voorheen Juliana Beach). Met shovels en grijpers wordt zand verplaatst om ruimte te maken voor het aanbrengen van de benodigde installaties. De uitbater heeft inmiddels ook toestemming gekregen het strandpaviljoen het hele jaar door open te stellen voor bezoekers van het Julianadorper strand. Het andere strandpaviljoen van Julianadorp aan Zee, "t Schip op het Strand" bij strandslag de Zandloper zal ook de komende weken worden opgebouwd om met ingang van de maand maart ook de badgasten weer de kunnen ontvangen.

Met grijpers en shovels wordt zand verplaatst om de riolerings-installatie te kunnen vernieuwen
Gedurende de afgelopen maand februari was het al weer goed toeven op het Julianadorp strand
De ondergaande zon trekt altijd bezoekers naar de kust. De fotograaf (rechts) deed
zijn best het altijd fascinerend schouwspel vast te leggen. De timing is daarbij van
groot belang, want de zon in zee zien zakken is een kwestie van een paar minuten.
.
De bloembollentelers zijn al weer volop in de weer op de akkers van Het Koegras rondom Julianadorp

Blauwe druifjes, één van de bolbloemen die komende maanden weer bloeien op de akkers van Koegras
De komende maanden wordt het weer volop genieten met de zeegezichten
bloeiende krokussen, narcissen, hyacinten, blauwe en witte
druifjes, tulpen, lelies, irissen, anamonen en dahlia's

Kom dit voorjaar ook eens naar Julianadorp en Koegras
en geniet met ons mee.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com